Kolumnit
Pertti
 
Huitu
Säkyläläinen ex-vienninedistäjä, joka seuraa innolla kansainvälisiä ilmiöitä.
30.1.2020 8.00

Terveysmietteitä

Vauhdikkaasti on vuosi jälleen vaihtunut. Kaiken sanotaan olevan murroksessa, tuntuuko tutulta. Seesteisimpinä hetkinä on mieltäni kuitenkin jäänyt askarruttamaan moni asia.

En­sik­si­kin olen miet­ti­nyt, et­tä mik­si kun­nat ot­ta­vat ikään kuin an­net­tui­na kun­ta­yh­ty­mien ter­veys­me­no­jen jat­ku­van kas­vun vuo­des­ta toi­seen. Bud­je­tit pauk­ku­vat sään­nön­mu­kai­ses­ti. Pul­ma on val­ta­kun­nal­li­nen. Koos­tu­vat­han yh­ty­mien hal­li­tuk­set juu­ri kun­tien edus­ta­jis­ta. Ei­vät­kö he ky­ke­ne val­vo­maan oman kun­tan­sa etua? Vai ei­vät­kö kun­nat osaa aset­taa tiuk­kaan ta­lou­teen vel­voit­ta­via toi­min­ta­oh­jei­ta. Hei­lut­taa­ko hän­tä koi­raa vai koi­ra hän­tää?

Sem­mois­ta­kin olen miet­ti­nyt, et­tä il­mi­sel­väs­ti pe­rus­ter­vey­den­hoi­to vuo­taa eri­kois­ter­vey­den­hoi­don pää­hän. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vat ra­hal­li­set re­surs­sit ei­vät jous­ta, pu­hu­taan nol­la­sum­ma­ti­lan­tees­ta. Yh­ty­mien tiuk­ka ta­lou­den­pi­to, sel­lais­ta­kin on, on sit­ten joh­ta­nut pa­him­mil­laan yt-neu­vot­te­lui­hin ja hen­ki­lös­tön vä­hen­nyk­siin. Tuo­re Kun­ta­lii­ton sel­vi­tys ker­too val­ta­vas­ta pal­ve­lu­tar­peit­ten kas­vus­ta lä­hi­vuo­si­na. Esi­mer­kik­si yli 75-vuo­ti­ait­ten mää­rä kas­vaa maas­sam­me 280 000:lla, ja ikään­ty­vä vä­es­tö tar­vit­see li­sää 15 000 hoi­ta­jaa vuo­teen 2030 men­nes­sä. Ta­lou­del­lis­ten ja hen­ki­lö­re­surs­sien vä­li­nen ris­ti­rii­ta on jär­kyt­tä­vä.

Sik­si­pä on mie­tit­tä­nyt, mik­si vii­me vuo­sien suu­res­ti mels­ka­tun sote-uu­dis­tus­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ei nyt­tem­min kuu­lu juu­ri mi­tään. Hiu­kan sa­lai­suu­den ver­hoa ra­o­tet­tiin, kun ker­rot­tiin, et­tä lain­sää­dän­tö tar­vit­tai­siin tänä vuon­na, jot­ta edes te­o­ri­as­sa sote saa­tai­siin täl­lä vaa­li­kau­del­la val­miik­si. Kuka us­koo? Kun­ta­kent­tä on kui­ten­kin he­rää­mäs­sä, ja siel­lä tääl­lä pul­pah­te­lee­kin omin­ta­kei­sia raik­kaan oloi­sia ide­a­ke­hi­tel­miä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon te­hos­ta­mi­sek­si. Ilah­dut­ta­vaa, et­tä ovat ihan to­sis­saan.

Sitä olen­kin yhä use­am­min al­ka­nut miet­tiä, voi­si­ko ai­van en­sik­si pe­rus­ter­vey­den­hoi­don kun­toon lait­to ol­la avain um­pi­sol­mun avaa­mi­seen. Ta­lou­del­li­set puit­teet ja laa­du­kas hen­ki­lös­tö on mi­toi­tet­ta­va riit­tä­vik­si ja pal­ve­luit­ten saa­ta­vuus pa­rem­min koh­taa­maan nii­den ky­syn­tää. Us­kon tosi van­kas­ti, et­tä pa­nos­tus en­nal­ta­eh­käi­se­vään ja pe­rus­ter­vey­den­hoi­toon tuo mit­ta­via sääs­tö­jä eri­kois­sai­raan­hoi­toon.

Sik­si epäi­len vah­vas­ti, on­ko joku ihan to­sis­saan kuun­nel­lut kan­sa­lais­ta, kun so­tea suun­ni­tel­laan hal­lin­to edel­lä. Ei kait siel­tä him­me­lis­tä sitä hy­vää hoi­toa saa, it­se neu­voi­sin kyl­lä terk­ka­riin.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram