30.5.2019 9.00
Kulttuuri
 
Joni Tuominen

Esiliina valmistui viime hetkillä

Mia Heikkilä(vas.), Sue Salminen, Heli Maanila sekä Erja-Kaarina Helkiö esittelivät tyytyväisinä Luistarin juhlavuoden kunniaksi valmistettua esiliinaa sunnuntaina.

Mia Heikkilä(vas.), Sue Salminen, Heli Maanila sekä Erja-Kaarina Helkiö esittelivät tyytyväisinä Luistarin juhlavuoden kunniaksi valmistettua esiliinaa sunnuntaina.

Joni Tuominen

image

Eura | Luistarin juhlavuoden kunniaksi rautakauden tapaan valmistettu esiliina sai tekijänsä hymyilemään vapautuneesti.

Esi­lii­nan esi­ku­va­na on toi­mi­nut Luis­ta­rin hau­ta nu­me­ro 460, jon­ka pääl­le on kai­vet­tu osit­tain esi­mer­kik­si hau­ta nu­me­ro 56. Ky­sei­sen hau­dan pe­rus­teel­la on ai­koi­naan val­mis­tet­tu Eu­ran mui­nais­pu­ku.

– Tä­män hau­dan 460 ja hau­dan nu­me­ro 56 ikä­e­ro on hy­vin pie­ni, jo­ten tä­män hau­dan ajoi­tus noin 1000-lu­kuun ei lie­ne ko­vin kau­ka­na, to­te­si pro­jek­tis­sa oh­jaa­ja­na toi­mi­nut ori­mat­ti­la­lai­nen mui­nais­tek­nii­kan ar­te­saa­ni Sue Sal­mi­nen.

Hä­nel­lä oli apu­naan pro­jek­tis­sa eu­ra­lai­set Mia Heik­ki­lä ja Er­ja-Kaa­ri­na Hel­kiö sekä uu­si­kau­pun­ki­lai­nen Heli Maa­ni­la. Työ al­koi jo hel­mi­kuus­sa, ja val­mis­ta tuli vas­ta juu­ri en­nen esi­lii­nan pal­jas­tus­ta.

– Aloi­tim­me loi­men luo­mi­ses­ta ja vie­lä muu­ta­ma kym­me­nen mi­nuut­tia sit­ten kiin­ni­tim­me vii­mei­siä spi­raa­li­ko­ris­tei­ta, ker­toi Sal­mi­nen jul­kis­tus­ti­lai­suu­den aluk­si.

– Erit­täin luot­ta­vai­se­na pys­tyin pro­jek­tia ve­tä­mään, kun ka­sas­sa oli näin lah­ja­kas työ­ryh­mä. Lop­pu­tu­lok­seen olem­me oi­kein tyy­ty­väi­siä.

Lue li­sää Luis­ta­rin juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si val­mis­te­tus­ta esi­lii­nas­ta 28. tou­ko­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.