20.1.2020 14.20
Kulttuuri
 
Riina Kaski

Eura tempaisee uuden musiik­ki­ta­pah­tuman

Eurassa kerrottiin maanantaina kahdesta kulttuuripalveluiden koordinoimasta kokonaisuudesta. Uutta on toukokuinen musiikkitapahtuma, jossa kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvistin parivaljakkona on ukulelen esiin kaivanut musiikkipedagogi Elina Jahkola. Ikäihmisten maaliskuu sen sijaan laajenee, selvitti vanhus- ja vammaispalvelupäällikkö Henna-Riikka Seppälä.

Eurassa kerrottiin maanantaina kahdesta kulttuuripalveluiden koordinoimasta kokonaisuudesta. Uutta on toukokuinen musiikkitapahtuma, jossa kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvistin parivaljakkona on ukulelen esiin kaivanut musiikkipedagogi Elina Jahkola. Ikäihmisten maaliskuu sen sijaan laajenee, selvitti vanhus- ja vammaispalvelupäällikkö Henna-Riikka Seppälä.

Riina Kaski

image

Eura | Nyt olisi tilaisuus esittää esimerkiksi kymmenen minuutin sikermä nuotiolauluja metsässä toukokuussa, vinkkaa kulttuu­ri­pääl­likkö Sirpa Wahlqvist.

He­la­tors­tain aat­to saat­taa tänä vuon­na ol­la Eu­ras­sa kii­rei­nen mu­sii­kin ys­tä­vil­le, kos­ka kun­nas­sa nä­kee päi­vän­va­lon ma­ta­lan kyn­nyk­sen mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma.

– Et­sim­me esiin­ty­jiä ke­vä­til­lan ja -yön lau­lui­hin, joi­ta voi­daan kuul­la mitä kum­mal­li­sim­mis­sa pai­kois­sa ja ai­koi­hin, joi­hin ei ole to­tut­tu, ker­too ide­an äi­ti, kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Sir­pa Wahlq­vist.

20. tou­ko­kuu­ta ei ha­e­ta kon­sert­ti­mit­tai­sia ko­ko­nai­suuk­sia, vaan kym­me­nes­tä mi­nuu­tis­ta puo­leen tun­tiin kes­tä­viä mu­siik­ki­tul­kin­to­ja.

Esiin­ty­jien li­säk­si Wahlq­vist ja mu­siik­ki­pe­da­go­gi Eli­na Jah­ko­la toi­vo­vat kun­ta­lai­sil­ta vink­ke­jä esiin­ty­mis­pai­kois­ta. Ta­ka­ra­ja on maa­lis­kuun lop­pu.

Sir­pa Wahlq­vis­tin ta­voit­taa nu­me­ros­ta 044 422 4825 ja säh­kö­pos­tit­se sir­pa.wahlq­vist@eu­ra.fi sekä Eli­na Jah­ko­lan mie­lui­ten säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta eli­na.jah­ko­la@gmail.com.

Maa­lis­kuus­sa­kin on lu­vas­sa uut­ta, kos­ka se­ni­o­ri-ikäis­ten kult­tuu­ri­kuu­kau­si laa­je­nee pal­ve­lu­a­su­mi­sen yk­si­köi­hin. Nii­hin voi tar­jo­ta eri­lai­sia vir­kis­tys­tuo­ki­oi­ta lait­ta­mal­la säh­kö­pos­tia vii­meis­tään hel­mi­kuun lo­pul­la van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lu­pääl­li­köl­le osoit­tee­seen hen­na-riik­ka.sep­pa­la@eu­ra.fi.

Lue li­sää Ala­sa­ta­kun­nas­ta tiis­tai­na 21.1.2020.