22.4.2020 14.10
Kulttuuri
 

Heli Laaksosen Hullupoika-runovideo korona-ajan Runoraadissa

Heli Laaksoselta tilattiin runo Runoraatiin, jota varten tehtiin kodin lähipelloilla videokin. Kuva: Miikka Lappalainen

Heli Laaksoselta tilattiin runo Runoraatiin, jota varten tehtiin kodin lähipelloilla videokin. Kuva: Miikka Lappalainen

Miikka Lappalainen

image

Rauma, Lappi | Runoraati tekee torstaina paluun ruutuihin poikkeustilan keväänä, kun viideltä runoilijalta on tilattu runo, joka on myös videoitu.

Ylel­lä vuo­si­na 2002–2012 esi­te­tys­sä te­le­vi­sio-oh­jel­mas­sa kir­jai­li­jat kir­joit­ti­vat ru­no­ja, jois­ta teh­tiin ru­no­vi­deo raa­din ar­vi­oi­ta­vak­si. Nyt on lu­vas­sa ajan hen­keen kir­joi­tet­tua ja vi­de­oi­tua uut­ta ma­te­ri­aa­lia, joka ilos­tut­taa sekä an­taa loh­tua ja ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta.

Kir­jan päi­vä­nä tors­tai­na 23.4. kel­lo 19.05 Yle TV2:n Olo­huo­ne-oh­jel­ma ko­ko­aa Ru­no­raa­din pit­kän tau­on jäl­keen. Mu­kaan on kut­sut­tu myös sa­na­mai­ja Heli Laak­so­nen, jon­ka ke­väi­nen ru­no­vi­deo on ku­vat­tu hä­nen ko­tin­sa lä­his­töl­lä Rau­man La­pis­sa Hel­vet­suon au­keil­la.

– Koi­tin ru­nos ku­va­ta ver­taus­ku­val­li­sest tä­män ajan ja pan­de­mi­an ar­vaa­mat­to­muut ja ab­sur­diut, Hul­lu­poi­ka­na se mei­jän maa­il­man pel­loil tuli.

Täl­lä ker­taa raa­ti­lai­si­na toi­mi­vat esi­mer­kik­si kir­jai­li­ja Jari Ter­vo, näyt­te­li­jä Ant­ti Hol­ma ja Ma­ris­ka. Juon­ta­ja­na on tut­tuun ta­paan Min­na Jo­en­nie­mi.

Myös suo­ma­lai­sis­ta olo­huo­neis­ta pys­tyy an­ta­maan pis­tei­tä ru­noil­le sekä lä­het­tä­mään afo­ris­me­ja suo­raan lä­he­tyk­seen. Ää­nes­tä­mään ja ru­not pää­set kat­so­maan tääl­tä.