18.4.2019 6:00
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Ihminen on sama vieraalla maallakin

image

Eura | Viikonvaihteessa Eurassa järjestetty Sanat! -kirjal­li­suus­ta­pahtuma todisti, että vieraalla maalla voi olla monella tavalla. Kuuntele videolta, kun Tapio Koivukari lukee runon kirjastaan Vieläk teils se paatt o.

On­pa sit­ten ja­ko­jen al­la oma maa tai vie­ras, nyt tai tu­hat vuot­ta sit­ten, sama ih­mi­nen sii­nä kui­ten­kin sei­soo ih­met­te­le­mäs­sä maa­il­man­me­noa kaik­ki­ne tun­tei­neen, iloi­neen ja pel­koi­neen. Vie­rail­la mail­la on ai­na käy­ty. Eu­ra­kin oli jo vii­kin­ki­ai­kaan vilk­kaas­ti yh­tey­des­sä mui­hin mai­hin, mikä on ri­kas­tut­ta­nut kult­tuu­ri­am­me mo­nin ta­voin.

Sa­nat!-ta­pah­tu­man tee­ma Vie­raal­la maal­la osoit­tau­tui pal­jon an­ta­vak­si. Lue li­sää ta­pah­tu­mas­ta ASK 18.4.