7.2.2020 6:55
Kulttuuri
 
Esa Viippola

Kamera kaulassa kulkiessa tulee helposti näyttelyn verran kuvia

Annemai Soila ja Tarmo Koivumäki kuvaavat kaikkea silmää miellyttävää – kesällä ja talvella. Koivumäki on pitänyt oman näyttelyn pari vuotta sitten, ja houkutteli nyt kamerakerhokaveri Annemai Soilan mukaan.

Annemai Soila ja Tarmo Koivumäki kuvaavat kaikkea silmää miellyttävää – kesällä ja talvella. Koivumäki on pitänyt oman näyttelyn pari vuotta sitten, ja houkutteli nyt kamerakerhokaveri Annemai Soilan mukaan.

Esa Viippola

image

Eura, Kiukainen | Annemai Soila ja Tarmo Koivumäki kuvaavat kaikkea kiinnostavaa, mitä eteen osuu.

Tar­mo Koi­vu­mä­ki aloit­ti va­lo­ku­va­har­ras­tuk­sen uu­del­leen elä­ke­päi­vi­nään. En­sim­mäi­sen oman näyt­te­lyn­sä hän piti Kiu­kais­ten kir­jas­tos­sa 2017, ja täl­lä ker­taa hän pyy­si sa­mois­sa va­lo­ku­vaus­ker­hois­sa käy­vän An­ne­main mu­kaan.

– Olin näh­nyt An­ne­main ku­via ker­ho­jen ko­koon­tu­mi­sis­sa, ja sii­tä aja­tus yh­tei­ses­tä näyt­te­lys­tä läh­ti, Tar­mo Koi­vu­mä­ki ker­too.

An­ne­mai Soi­la on har­ras­ta­nut va­lo­ku­vaa­mis­ta jo pit­kään, mut­ta ai­em­min töi­tä on jul­ki­ses­ti näh­ty lä­hin­nä ka­me­ra­ker­ho­jen yh­teis­näyt­te­lyis­sä.

– Kyl­lä sii­nä vä­hän hiki tuli, kun piti va­li­ta va­lo­ku­via jul­ki­ses­ti esi­tet­tä­väk­si, An­ne­mai sa­noo.

Yh­teis­näyt­te­lyl­lä ei ole yh­tä tee­maa, vaan esil­lä on kum­man­kin ku­vaa­jan omia suo­sik­ke­ja.

– Ku­via on lä­hin­nä vii­me ke­säl­tä, ja yh­den lu­mi­ku­van otin mu­kaan vii­me tal­vel­ta, kun tänä tal­ve­na ei ole sel­lai­sia oi­kein saa­nut, Tar­mo sa­noo.

– Kul­jes­ke­len usein jär­jes­tel­mä­ka­me­ran kans­sa ja ku­vaan kaik­kea, mikä sil­mää­ni vie­hät­tää, An­ne­mai jat­kaa.

An­ne­mai Soi­lan ja Tar­mo Koi­vu­mä­en va­lo­ku­via on esil­lä Kiu­kais­ten kir­jas­ton ylä­ker­ras­sa hel­mi­kuun ajan.

Lue li­sää AS 6.2.