9.4.2021 15.23
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

Kirjallisuudesta on moneksi

image

Säkylä | Säkylän Kuvatai­de­har­ras­tajien ikkuna­näyt­te­ly­ti­lassa on nyt tutustuttavissa valtava vinkkipankki siihen, kuinka kirjallisuudesta voi innostua.

Näyt­te­lyn yk­si osio, "Kir­jas­ta on mo­nek­si", pi­tää si­säl­lään tai­dok­kai­ta as­kar­te­lu­ja pois­to­kir­jois­ta ja van­hois­ta leh­dis­tä. On van­haan kir­jaan pii­lo­tet­tu­ja ra­si­oi­ta, joi­den kan­net on ko­ris­tel­tu, van­hois­ta kir­jois­ta ja leh­dis­tä lei­ka­tuis­ta sa­nois­ta tai fraa­seis­ta koot­tu­ja ru­no­ja, veis­tok­sek­si muut­tu­nei­ta kir­jo­ja, van­ho­ja kir­jan si­vu­ja maa­lauk­sen poh­ja­na... Ja tämä kaik­ki on vain yk­si osuus koko näyt­te­lys­tä.

Näyt­te­lyn koko alu­et­ta voi­si luon­neh­tia pi­kem­min­kin mo­neu­dek­si kir­jal­li­suu­des­ta. Lap­set ja nuo­ret ovat to­teut­ta­neet as­kar­te­lu­ja mie­li­kir­jois­taan, hy­vän mie­len ru­no­rul­lia, näy­tel­ty­jä va­lo­ku­va­ver­si­oi­ta kir­jo­jen kan­sis­ta... Pel­käs­tään Ka­le­va­la-tee­ma on muun­tu­nut sar­ja­ku­vik­si, Iku­tur­so-hir­vi­ön vi­su­a­li­soin­neik­si, Ak­se­li Gal­len-Kal­le­lan tun­net­tu­jen ka­le­va­lais­ten maa­laus­ten uu­del­leen­ver­si­oin­nik­si ja konk­reet­ti­sek­si sep­pä Il­ma­ri­sen pie­nois­mal­lik­si ta­ko­mas­sa Sam­poa – it­se asi­as­sa täs­sä näyt­te­lys­sä usei­ta eri­lai­sia Sam­po­ja.

Kalevalan seppä Ilmarinen takoo ikkunanäyttelyssä erilaisia Sampoja.

Kalevalan seppä Ilmarinen takoo ikkunanäyttelyssä erilaisia Sampoja.

Elli-Mari Ahola

Yh­den näyt­te­lyn osuuk­sis­ta on to­teut­ta­nut kun­nan kir­jas­to­vä­ki.

Toteutus lentoon kuukau­si­kir­jeistä

Näyt­te­lys­sä­kin nä­kyy vain pie­ni osa kai­kes­ta teh­dys­tä. Kes­kus­tan päi­vä­ko­din var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja Päi­vi Thes­s­ler ja Iso­sä­ky­län kou­lun luo­ka­no­pet­ta­ja An­ne Val­li-Pie­ti­lä ovat näh­neet suu­ren vai­van va­li­koi­des­saan ik­ku­noil­le mah­tu­via te­ok­sia. He ovat muu­ten­kin mer­kit­tä­viä hah­mo­ja koko pro­jek­tin taus­tal­la.

– Kir­joi­tim­me joka kuu­kau­si kai­kil­le yk­si­köil­le tee­ma­kir­jeen, jos­ta sai poh­jaa kun­kin tee­man to­teut­ta­mi­seen ryh­mis­sä, he ker­to­vat.

En­sim­mäi­nen tee­ma syys­kuus­sa oli lu­ku­dip­lo­mi.

– Sii­tä oli luon­te­vaa aloit­taa, sil­lä lu­ku­dip­lo­mit jäi­vät sit­ten kan­ta­maan lu­kuin­nos­tus­ta läpi vuo­den. Suo­rit­ta­jat pal­ki­taan tou­ko­kuus­sa, Päi­vi Thes­s­ler ker­too.

He ovat­kin eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä sii­hen nos­tee­seen, jon­ka Sä­ky­läs­sä pe­rin­tei­käs lu­ku­dip­lo­mi­toi­min­ta kir­jal­li­suus­hank­kei­den myö­tä sai.

Pauliina Puputin näyttely peruttiin koronan vuoksi Säkylän kirjastolta, mutta hänen näyttelynsä idean inspiroimana toteutettiin esimerkiksi Isosäkylän koulun esiopetuksessa kirjan kansia näyteltyinä valokuvina. Tässä eskarilainen Wili poseeraa Viiru osaa -kirjan kannen Pesosena.

Pauliina Puputin näyttely peruttiin koronan vuoksi Säkylän kirjastolta, mutta hänen näyttelynsä idean inspiroimana toteutettiin esimerkiksi Isosäkylän koulun esiopetuksessa kirjan kansia näyteltyinä valokuvina. Tässä eskarilainen Wili poseeraa Viiru osaa -kirjan kannen Pesosena.

Elli-Mari Ahola

Lo­ka­kuu oli mie­li­kir­ja­kuu­kau­si, mar­ras­kuu va­paal­la tee­mal­la to­teu­tet­tu­jen kir­ja­pöy­tä-pie­nois­näyt­te­lyi­den kuu, tam­mi­kuus­sa in­noit­ti Uu­tis­me­di­an viik­ko, hel­mi­kuus­sa Ka­le­va­lan päi­vä ja sit­ten vie­lä pois­to­kir­ja-as­kar­te­lut, jois­ta in­nos­tut­tiin eri­tyi­ses­ti Iso­sä­ky­län kou­lun tai­de­ker­hos­sa.

– Olem­me saa­vut­ta­neet hy­vin pal­jon jo­kai­sen osal­ta, joka tä­män myö­tä in­nos­tui.

Kir­ja ka­ve­rik­si -näyt­te­ly on esil­lä Sä­ky­län Ku­va­tai­de­har­ras­ta­jat ry:n näyt­te­ly­ti­lan ik­ku­noil­la (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä) 29. huh­ti­kuu­ta as­ti. Ik­ku­noil­ta löy­tyy myös QR-koo­di, jon­ka avul­la pää­see kir­joit­ta­maan näyt­te­lyn vir­tu­aa­li­seen vie­ras­kir­jaan.

Koska näyttelyä katsotaan koronan vuoksi vain ulkopuolelta, Päivi Thessler varmisti, että kaikki on ulkopuolelta katsottuna paikallaan, ja antoi tarvittaessa korjausohjeita Anne Valli-Pietilälle.

Koska näyttelyä katsotaan koronan vuoksi vain ulkopuolelta, Päivi Thessler varmisti, että kaikki on ulkopuolelta katsottuna paikallaan, ja antoi tarvittaessa korjausohjeita Anne Valli-Pietilälle.

Elli-Mari Ahola

Mis­tä kyse?

Ku­lu­van lu­ku­vuo­den ai­ka­na Sä­ky­län kir­jas­tois­sa, kou­luis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on to­teu­tet­tu kah­ta han­ket­ta, joi­den kum­man­kin ta­voit­tei­siin kuu­luu las­ten in­nos­ta­mi­nen lu­ke­maan.

Kir­ja­mais­ti­ai­sia-hank­kee­seen saa­tiin Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 12 500 eu­roa ja Lu­ku­tai­toa ja -in­toa -hank­kee­seen 7 800 eu­roa Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öl­tä.

Kir­ja ka­ve­rik­si -näyt­te­lys­sä on esil­lä va­li­koi­ma kai­kis­sa var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­ru­so­pe­tuk­sen yk­si­köis­sä to­teu­tet­tu­ja hank­kei­siin ja kir­jal­li­suu­teen liit­ty­viä las­ten ja nuor­ten töi­tä.