13.5.2020 16.10
Kulttuuri
 

Kirjastoista saa jo varauksia ja lainoja

Kirjastoon ei vielä itse pääse lainaamaan, mutta henkilökunta kerää pyynnöstä aineistoa asiakkaalle valmiiksi noudattavaksi. Arkistokuva: Mirja Linnemäki

Kirjastoon ei vielä itse pääse lainaamaan, mutta henkilökunta kerää pyynnöstä aineistoa asiakkaalle valmiiksi noudattavaksi. Arkistokuva: Mirja Linnemäki

Mirja Linnemäki

image

Eura, Säkylä | Saapuneita varauksia on koottu Eurassa ja Säkylässä valmiiksi.

Eu­ran pää­kir­jas­tosta pys­tyy saa­pu­nei­ta va­rauk­sia nyt nou­ta­maan au­las­ta. Ha­ke­mi­nen on­nis­tuu, kun­han on en­sin joko saa­nut nou­toil­moi­tuk­sen tai soit­ta­nut asi­as­ta kir­jas­toon. Asi­ak­kaat voi­vat myös pyy­tää ai­neis­toa lai­naan. Hen­ki­lö­kun­ta ko­ko­aa ma­te­ri­aa­lin val­miik­si ja sen saa ha­kea niin ikään so­vi­tus­ti.

Lä­hi­kir­jas­tois­sa pal­vel­laan kir­ja­kas­sien ja va­raus­ten kans­sa yh­te­nä päi­vä­nä tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la, kun­han soit­taa etu­kä­teen. Eu­ran pää­kir­jas­ton ja Kiu­kais­ten kir­jas­ton pa­lau­tus­luu­kut ovat au­ki.

Sä­ky­län­kin kir­jas­tois­sa on aloi­tet­tu va­raa ja nou­da -pal­ve­lu sa­moil­la pe­ri­aat­teil­la. Va­rauk­sia voi teh­dä säh­köi­ses­ti Fin­nan kaut­ta, pu­he­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se. Saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen jäl­keen asi­ak­kaan pi­tää ot­taa yh­teyt­tä kir­jas­toon nou­to­a­jan so­pi­mi­sek­si. Lai­nat lai­te­taan val­miik­si kir­jas­ton eteis­ti­laan.

Kir­jas­tot avau­tu­vat ai­kai­sin­taan ke­sä­kuun alus­sa.