5.1.2020 8:00
Kulttuuri
 
Fanni Toimela

Kun harmaa maailma saa värit

image

Pöytyä, Yläne | Himolan nuori teatteri esittää tammikuun aikana lasten ja nuorten näytelmän Alli Morjens ja Orputin lapset, joka kertoo tarinan kahden vastakkaisen maailman kohtaamisesta.

Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tyk­sen alai­suu­des­sa toi­mi­van Hi­mo­lan te­at­te­rin ja Au­ran­laak­son kan­sa­lai­so­pis­ton kans­sa yh­teis­voi­min to­teu­te­tun esi­tyk­sen näyt­te­li­jä­kaar­tiin kuu­luu 12 nuor­ta, jois­ta osa on en­si­ker­ta­lai­sia mut­ta moni nous­sut Nuo­ren te­at­te­rin ja Hi­mo­lan ke­sä­te­at­te­rin näyt­tä­möil­le jo ai­em­min.

– Kos­ka tie­sin jo val­miik­si, et­tä tä­män vuo­den kurs­sil­la on var­mas­ti tut­tu­ja kas­vo­ja, osa­sin miet­tiä tie­tyil­le näyt­te­li­jöil­le tie­tyn­lai­sia roo­le­ja. Roo­lit it­ses­sään ovat kui­ten­kin ai­ka ta­sa­vah­vo­ja, min­kä an­si­ois­ta kai­kil­la on omat rep­lii­kit ja kaik­ki pää­se­vät näyt­te­le­mään, kä­si­kir­joit­ta­ja ja oh­jaa­ja Pau­la Aho­la ker­too.

Al­li Mor­jens ja Or­pu­tin lap­set -näy­tel­mä Ylä­neen Työ­vä­en­ta­lol­la la 11.1. ja su 12.1. klo 15, ke 15.1. klo 18, la 18.1. ja su 19.1. klo 15.

Lue li­sää Ala­sa­ta­kun­nas­ta tors­tai­na 9. tam­mi­kuu­ta.