12.2.2021 15.14
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

Lappilaisten veteraanien vaiheet kansien väliin

Lapissa on olemassa jo valmiiksi paljon materiaalia veteraanimatrikkelia varten, kuten Martti Aron (oik.) haltuunsa saamat vanhat valokuvat, ja lisää kerätään. Matrikkelitoimikuntaan kuuluvat hänen lisäkseen muiden muassa Ulla Antola (vas.), Markku Vainio, Markku Laine, Juhani Leino, Lassi Uusi-Pietilä ja Rauli Antola.

Lapissa on olemassa jo valmiiksi paljon materiaalia veteraanimatrikkelia varten, kuten Martti Aron (oik.) haltuunsa saamat vanhat valokuvat, ja lisää kerätään. Matrikkelitoimikuntaan kuuluvat hänen lisäkseen muiden muassa Ulla Antola (vas.), Markku Vainio, Markku Laine, Juhani Leino, Lassi Uusi-Pietilä ja Rauli Antola.

Elli-Mari Ahola

image

Lapissa on viritteillä mittava historiateko: koko entisen kunnan alueen kaikista veteraaneista kertova veteraa­ni­mat­rikkeli.

Han­ket­ta puu­haa­vaan toi­mi­kun­taan kuu­luu jouk­ko ih­mi­siä, joil­la useim­mil­la ky­sees­sä on oman­kin su­vun his­to­ria.

– Oma isä­ni ei kos­kaan pu­hu­nut mis­tään var­si­nai­ses­ta so­ta­toi­mes­ta, en­kä oi­kein roh­jen­nut ky­sy­ä­kään, sil­loin kun se vie­lä oli mah­dol­lis­ta. Tämä hil­li­tyn vai­ke­ne­mi­sen kult­tuu­ri on ol­lut yleis­tä, Las­si Uu­si-Pie­ti­lä taus­toit­taa.

Yk­si on­gel­mis­ta on, et­tä ko­ke­mus­haas­ta­tel­ta­via on yhä vä­hem­män. Toi­saal­ta La­pin alu­eel­ta so­taan läh­te­neis­tä on saa­ta­vil­la pal­jon pe­rin­ne­ma­te­ri­aa­lia.

– JR-56-osas­tos­ta on kir­joi­tet­tu kak­si kir­jaa, jot­ka kum­pi­kin me­ni­vät il­mes­ty­es­sään kuin kuu­mil­le ki­vil­le. Li­säk­si on ole­mas­sa sota-ar­kul­li­nen c-ka­set­te­ja täyn­nä ve­te­raa­nien haas­tat­te­lu­ja ja kol­me laa­ti­kol­lis­ta vi­de­o­ma­te­ri­aa­lia, Mart­ti Aro lu­et­te­lee.

Hän ja Mark­ku Lai­ne ovat ol­leet liik­keel­le­pa­ne­vi­na voi­mi­na hank­kees­sa. Jouk­koon on saa­tu myös mat­rik­ke­lien työs­tä­mi­ses­sä pal­jon ko­ke­mus­ta hank­ki­nut Mark­ku Vai­nio.

– Suun­ni­tel­ma­ni mu­kaan val­mis teos kä­sit­tää hen­ki­lö­lis­tauk­sen li­säk­si ai­na­kin yleis­ku­vauk­sen kum­mas­ta­kin so­das­ta ja lap­pi­lais­ten tär­keim­mis­tä tais­te­lu­pai­kois­ta. Tal­vi­so­dan osal­ta tär­keä on esi­mer­kik­si Suo­mus­sal­men tais­te­lu, jo­hon pol­ku­pyö­rä­pa­tal­joo­na 6 (PPP6) osal­lis­tui, hän ker­too.

PPP6:n pe­rin­net­tä vaa­li­taan oman yh­dis­tyk­sen voi­min ak­tii­vi­ses­ti tääl­lä päin, sil­lä sii­hen kuu­lui pal­jon lä­hi­a­lu­een mie­hiä.

Kaikki rintamat mukana

Mer­kit­tä­vin yk­sit­täi­nen jouk­ko-osas­to lap­pi­lai­sit­tain on jal­ka­vä­ki­ryk­men­tin 56 en­sim­mäi­sen pa­tal­joo­nan kol­mas komp­pa­nia, jo­hon kuu­lui yli 200 lap­pi­lais­ta. Mat­rik­ke­li­toi­mi­kun­ta­lai­set muis­tut­ta­vat, et­tä yh­teen­sä noin 500 lap­pi­lais­ta kävi so­taa niin maal­la, me­rel­lä kuin il­mas­sa. Mat­rik­ke­lis­sa mu­ka­na ovat kai­kil­la rin­ta­mil­la tais­tel­leet lot­tia unoh­ta­mat­ta.

– En­sin on sel­vi­tet­tä­vä ar­kis­tois­ta, ket­kä kaik­ki tuol­loin kut­sut­tiin rin­ta­mal­le. Sit­ten voi al­kaa tie­don­ke­ruu ta­los­ta ta­loon. Sitä var­ten tar­vit­sem­me pro­jek­tiin ky­lä­koh­tai­set yh­dys­hen­ki­löt, joi­ta nyt ha­em­me, Mark­ku Lai­ne ker­too.

Ta­voi­te­ai­ka­tau­lun mu­kaan kun­ni­ain­hi­moi­nen han­ke voi­si ol­la maa­lis­sa jo jou­luk­si. Bud­je­til­taan han­ke on noin 25 000–30 000 eu­roa, ja toi­mi­kun­ta hoi­taa va­rain­ke­ruun.

– Tämä on tär­ke­ää teh­dä nyt. His­to­ria-ai­he kiin­nos­taa ih­mi­siä, ja täs­tä tu­lee ha­ku­te­os, joka jat­kos­sa ote­taan läh­tö­koh­dak­si, kun et­si­tään tie­toa isis­tä ja hei­dän isis­tään, Mart­ti Aro to­te­aa.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram