28.12.2020 10.20
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

Lasten etätammikuu käynnistyy

Jossain vaiheessa Lasten tammikuun listalta paljastuu muun muassa esihistorian opastuskeskus Nauravaan Lohikäärmeeseen suuntautuva virtuaalinen videoretki, jota kuvassa ovat tekemässä Tomi Glad (oik.), Fanny Korpela, Terhi Puustelli ja tietysti hänen käsissään matkustava itse Naurava Lohikäärme eli Nauris, joka on virtuaaliretken päätähti.

Jossain vaiheessa Lasten tammikuun listalta paljastuu muun muassa esihistorian opastuskeskus Nauravaan Lohikäärmeeseen suuntautuva virtuaalinen videoretki, jota kuvassa ovat tekemässä Tomi Glad (oik.), Fanny Korpela, Terhi Puustelli ja tietysti hänen käsissään matkustava itse Naurava Lohikäärme eli Nauris, joka on virtuaaliretken päätähti.

Marika Korpela

image

Eura | Etätapahtumat ovat turvallisia, sillä niissä ei kokoonnuta kuin oman perheen kesken, mutta hauskaa tekemistä ja näkemistä nekin tarjoavat. Perinteinen Lasten tammikuu käynnistyy uudenvuoden aattona uudenlaisena Lasten etätammikuuna. Samalla käynnistyy myös Alasatakunnan kuvakisa lapsille ja nuorille.

Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa, et­tä Eu­ran kun­nan verk­ko­ka­na­viin il­maan­tuu oh­jel­maa – jo­ta­kin te­ke­mis­tä tai nä­ke­mis­tä – ai­van joka päi­vä tam­mi­kuun ajan.

Kult­tuu­ri­toi­men väki on ide­oi­nut ja ah­ke­roi­nut etä­tam­mi­kuun oh­jel­maa pit­kin lop­py­syk­syä.

– Tar­koi­tuk­se­na on, et­tä per­heet sai­si­vat täs­tä yh­teis­tä te­ke­mis­tä. Oli­si hie­noa, jos mah­dol­li­sim­man moni myös ja­kai­si omia ku­vi­aan osal­lis­tu­mi­ses­taan, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Ter­hi Puus­tel­li sa­noo.

Las­ten etä­tam­mi­kuu­hun liit­ty­vis­sä so­me­pos­tauk­sis­sa käy­te­tään ai­he­tun­nis­tet­ta #las­te­ne­tä­tam­mi­kuu, ja sitä saa­vat mie­luus­ti käyt­tää myös osal­lis­tu­jat.

Kuin uusi joulukalenteri

Las­ten etä­tam­mi­kuu toi­mii hie­man jou­lu­ka­len­te­rin ta­paan. Joka päi­vä ver­kos­sa ta­pah­tuu jo­tain uut­ta. Oh­jel­maa myös jul­kis­te­taan vä­hän ker­ral­laan kun­nan net­ti­si­vuil­la, ja vir­tu­aa­li­ta­pah­tu­mia poi­mi­taan myös Ala­sa­ta­kun­nan me­no­vink­kei­hin.

Heti tam­mi­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na on pyö­räh­tä­mäs­sä käyn­tiin mon­ta vaik­ka koko tam­mi­kuuk­si te­ke­mis­tä tar­jo­a­vaa oh­jel­maa. Esi­mer­kik­si heti vuo­den en­sim­mäi­sen päi­vän oh­jel­man tar­koi­tuk­se­na on in­nos­taa mu­kaan Va­loa ik­ku­nas­sa -tem­pauk­seen. Sun­nun­tai­na tar­jol­la on opas­tus­ta ge­o­kät­köi­lyyn, ja vii­kon mit­taan pää­see osal­lis­tu­maan vir­tu­aa­li­seen tup­su­as­kar­te­lu­tuo­ki­oon, in­nos­tu­maan lei­von­ta­re­sep­teis­tä ja saa­maan ide­oi­ta ko­to­na har­ras­ta­mi­seen.

Li­säk­si jo nyt pää­see tu­tus­tu­maan Kaut­tu­an kieh­to­viin ta­loi­hin, mis­tä ker­ro­taan li­sää huo­mi­sen Ala­sa­ta­kun­ta-leh­den si­vul­la 8 ja Las­ten etä­tam­mi­kuus­sa kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa lau­an­tai­na.

Uusi yhteistyö Turun yliopiston kanssa

Suu­rin osa vir­tu­aa­li­sis­ta oh­jel­ma­nu­me­rois­ta on kai­kil­le avoin­na, mut­ta pari il­moit­tau­tu­mis­ta vaa­ti­vaa verk­ko­ta­pah­tu­maa mu­ka­na on. Toi­nen niis­tä on yh­teis­työs­sä Tu­run yli­o­pis­ton kans­sa to­teu­tet­ta­va Kieh­to­va ke­mia! -tie­de­ker­ta lau­an­tai­na 16. tam­mi­kuu­ta, ja toi­nen Hin­ner­jo­en mu­se­oi­den jär­jes­tä­mä Po­ke­mon-päi­vä sun­nun­tai­na 10. tam­mi­kuu­ta. Kum­paan­kin tu­lee il­moit­tau­tua vii­meis­tään 8. tam­mi­kuu­ta.

– Oh­jel­mas­sa on kak­si Tu­run yli­o­pis­ton ve­tä­mää tie­de­ker­taa, jois­ta toi­nen on vuo­ro­vai­kut­tei­nen, ja sii­nä pää­see it­se te­ke­mään ko­kei­ta ko­to­na. Täl­lai­nen yli­o­pis­to­yh­teis­työ on meil­le uut­ta, mut­ta jat­kuu var­mas­ti, jos täl­lai­nen oh­jel­ma kiin­nos­taa, kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Sir­pa Wahlq­vist vink­kaa.

Etä­tam­mi­kuun oh­jel­mas­ta suu­rin osa on kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den it­se jär­jes­tä­mää, mut­ta jo­ku­nen yh­dis­tys­kin on in­tou­tu­nut mu­kaan. Esi­mer­kik­si Kiu­kais­ten Nais­voi­mis­te­li­jat jär­jes­tää etä­oh­jel­maa, ja Hin­ner­jo­en mu­se­ot hie­man pe­rin­tei­sem­pi­ä­kin ta­pah­tu­mia.

Alasatakunta järjestää kuvakisan

Ala­sa­ta­kun­ta osal­lis­tuu Las­ten etä­tam­mi­kuu­hun jär­jes­tä­mäl­lä kil­pai­lun, jo­hon voi osal­lis­tua pii­rus­tuk­sel­la tai va­lo­ku­val­la, jon­ka ai­hee­na on Tam­mi­kuun huip­pu­het­ki.

Ku­va­kil­pai­luun voi lä­het­tää ku­via tam­mi­kuun jän­nit­tä­vim­mis­tä ju­tuis­ta, ki­voim­mis­ta lei­keis­tä, haus­kim­mis­ta ti­lan­teis­ta – toi­sin sa­no­en hui­puim­mis­ta het­kis­tä tam­mi­kuus­sa. Ai­heek­si va­lit­tu voi ol­la to­del­li­nen ta­pah­tu­ma tai sen voi ku­vi­tel­la: mikä oli­si pa­ras­ta, mitä voi­si ta­pah­tua tam­mi­kuus­sa?

Kil­pai­luun voi osal­lis­tua lä­het­tä­mäl­lä tam­mi­kuun ai­ka­na va­lo­ku­van tai ku­van pii­rus­tuk­ses­ta osoit­tee­seen toi­mi­tus@ala­sa­ta­kun­ta.fi. Ku­van li­säk­si tar­vi­taan nimi, ikä ja yh­teys­tie­dot. Jos ku­val­la on jo­kin ta­ri­na, sen voi tie­ten­kin kir­joit­taa mu­kaan! Jos va­lo­ku­vas­sa esiin­tyy ih­mi­siä, heil­tä pi­tää ol­la lupa ku­van jul­kai­suun.

Kisa on suun­nat­tu lap­sil­le ja lap­sen­mie­li­sil­le, ja sii­nä on omat sar­jan­sa va­lo­ku­vil­le ja pii­rus­tuk­sil­le. Kaik­kien ki­saan osal­lis­tu­vien kes­ken ar­vo­taan tam­mi­kuun päät­teek­si pal­kin­to­ja ja par­haat työt saa­vat kun­ni­a­mai­nin­nan.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram