8.1.2021 5.47
Kulttuuri
 
Riina Kaski

Moniulotteisia ja satumaisia kuvia lapsista – valokuvaaja halusi haastaa itsensä

Pauliina Puputti näyttää, miten toteutti näyttelyssään hieman erilaisen version trapetsitaiteilijasta. Pehmolelut toimivat yleisönä.

Pauliina Puputti näyttää, miten toteutti näyttelyssään hieman erilaisen version trapetsitaiteilijasta. Pehmolelut toimivat yleisönä.

Riina Kaski

image

Eura | Euran kirjaston näyttelytilassa kättä lyövät kekseliäästi lukeminen, kuvat, kirjat, sadut, tarinat ja mielikuvituksen laukka sekä valokuvat.

En­sim­mäi­se­nä kat­se py­säh­tyy kui­ten­kin kes­kel­lä lat­ti­aa ole­vaan telt­taan, joka ni­vou­tuu ko­ko­nai­suu­teen. Eu­ra­lais­va­lo­ku­vaa­ja Pau­lii­na Pu­put­ti on loih­ti­nut sei­nil­le ku­via las­ten- ja nuor­ten­kir­jois­ta. Mie­len maa­il­maan -va­lo­ku­va­näyt­te­ly koos­tuu kym­me­nes­tä te­ok­ses­ta, joi­hin on ha­et­tu ins­pi­raa­ti­o­ta yh­tä mo­nen kir­jai­li­jan kir­jois­ta.

– Ha­lu­sin teh­dä täl­lä ker­taa jo­tain uut­ta ja eri­lais­ta, kun kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Sir­pa Wahlq­vist syk­syl­lä soit­ti ja ky­syi asi­as­ta. Sain ide­an las­ten­kir­jois­ta ja soi­tin kir­jas­to­pääl­lik­kö An­ni Tor­mak­sel­le, joka in­nos­tui yh­teis­työs­tä, Pu­put­ti taus­toit­taa.

Kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta et­si va­lo­ku­vaa­jal­le kol­mi­sen­kym­men­tä kir­ja­eh­do­kas­ta, jois­ta hän löy­si pa­ria vail­le kaik­ki so­pi­vat ku­vat ja teks­ti­koh­dat, jois­ta pon­nis­taa.

Tässä Apo Apposeen pohjautuvassa kuvassa poika on liukumäessä eikä vaihtoehtoisessa kuvassa karusellissa tarkasteltuna ylhäältä päin, koska Pauliina Puputilla oli kyllä drone mukanaan, mutta siitä oli jäänyt muistikortti kotiin.

Tässä Apo Apposeen pohjautuvassa kuvassa poika on liukumäessä eikä vaihtoehtoisessa kuvassa karusellissa tarkasteltuna ylhäältä päin, koska Pauliina Puputilla oli kyllä drone mukanaan, mutta siitä oli jäänyt muistikortti kotiin.

Riina Kaski

Lo­puis­ta kir­jas­to­lai­set et­si­vät ku­viin so­pi­vat kir­jat taus­ta-ai­hi­oik­si.

– Lap­sen mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­ton, mitä oli haus­ka siir­tää va­lo­ku­vii­ni. Kir­jan ku­vien ja ot­ta­ma­ni va­lo­ku­vien ei tar­vin­nut myös­kään ol­la yk­si yh­teen, vaan sain haas­taa it­se­ä­ni ja käyt­tää luo­vuut­ta­ni.

Näyt­te­ly on osa Las­ten tam­mi­kuu­ta.

Ajatustyö vei
eniten aikaa

Ku­vat on yh­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta otet­tu loka–mar­ras­kuus­sa 1–12-vuo­ti­ai­den las­ten kans­sa. Ses­si­ot su­jui­vat no­pe­as­ti, kun­han Pu­put­ti oli en­sin miet­ti­nyt pai­kan ja osan rek­vi­sii­tas­ta huo­lel­la.

Ku­vis­sa seik­kai­lee nel­jän tut­ta­va­per­heen lap­sia sekä omis­ta lap­sis­ta 9-vuo­ti­as Las­si ja 6-vuo­ti­as Ii­ris. Pu­put­ti on ikuis­ta­nut tun­nel­mia niin ko­to­naan, Kiu­kai­sis­sa, Kaut­tu­al­la, Mes­ti­läs­sä kuin Mas­kus­sa­kin.

Tästä kuvasta voi aistia keijukaistunnelmaa, jota on pienellä kuvamanipulaatiolla tehostettu.

Tästä kuvasta voi aistia keijukaistunnelmaa, jota on pienellä kuvamanipulaatiolla tehostettu.

Riina Kaski

Val­miit otok­set sai­vat mu­hia jon­kin ai­kaa, kun­nes hän al­koi va­li­ta, mit­kä pää­se­vät näyt­te­lyyn ja kä­si­tel­lä nii­tä.

– Kik­kai­lin hie­man ku­van­kä­sit­te­lyl­lä, mut­ta en niin pal­joa, et­tä kuva muut­tui­si ihan eri­lai­sek­si.

Pu­put­ti pal­jas­taa, et­tä on esi­mer­kik­si li­sän­nyt yh­teen ku­vaan kuu­se­nok­sia ja ot­ta­nut tois­ta var­ten kak­si eri ku­vaa, jot­ta kaik­ki tär­ke­ät ele­men­tit ovat tark­ko­ja. Hän kiit­tää avus­ta ja ver­tais­tu­es­ta yh­den va­lo­ku­va­täh­den äi­tiä, kiu­kais­lais­ta Lau­ra He­lan­de­ria.

Kun pa­la­taan telt­taan, kir­jas­ton­hoi­ta­ja Heli Kos­ki tem­pai­si näyt­te­ly­ti­lan kes­kel­le vä­hän eri­lai­sen lu­ku­nurk­kauk­sen.

Kirjastopäällikkö Anni Tormas kiittää Pauliina Puputtia Mielen maailmaan -näyttelyn toteuttamisessa hyvästä yhteistyöstä. Lukunurkkauksen on luonut ja kirjat kerännyt valmiiksi kirjastonhoitaja Heli Koski.

Kirjastopäällikkö Anni Tormas kiittää Pauliina Puputtia Mielen maailmaan -näyttelyn toteuttamisessa hyvästä yhteistyöstä. Lukunurkkauksen on luonut ja kirjat kerännyt valmiiksi kirjastonhoitaja Heli Koski.

Riina Kaski

Kä­vi­jät saa­vat hyö­dyn­tää sitä luku- ja sa­tu­tuo­ki­ois­sa, joi­ta var­hais­kas­va­tuk­sen väki voi erik­seen va­ra­ta­kin tam­mi­kuul­le kir­jas­tos­ta. Näyt­te­lyn kir­jo­ja on koot­tu tel­tan edus­tan ko­rei­hin, jos ha­lu­aa et­siä ja ver­ra­ta te­os­ten al­ku­juu­ria.

Tors­tai­na var­mis­tui, et­tä Pu­pu­tin ku­vat tu­le­vat maa­lis­kuuk­si Sä­ky­län pää­kir­jas­toon esil­le. Eu­ras­sa näyt­te­ly on per­jan­tai­hin 29. tam­mi­kuu­ta as­ti.

Täs­tä on kyse

Näyt­te­lyn kir­jat

Ste­fa­nie Dah­le: Li­lia pie­ni kei­ju­kaisp­rin­ses­sa

Ca­ta­ri­na Kruus­val: Ii­da ja peh­mot puis­tos­sa

Ju­ha­ni Kän­kä­nen: Apo Ap­po­nen

Han­ne­le Lam­pe­la: Prin­ses­sa Pik­ku­riik­ki

Ast­rid Lindg­ren: Lot­ta on iloi­nen

Mer­vi Lind­man: Mem­mu­li kar­kaa sir­kuk­seen

Lars Ru­deb­jer: Mii­ra ja kar­hu

Jen­ni Er­kin­ta­lo: Mil­lai­nen minä?

He­le­na Me­ri­paa­si: Pen­tu­haa­vei­ta

Ai­no Ha­vu­kai­nen ja Sami Toi­vo­nen: Ta­tun ja Pa­tun ou­dot ko­jeet

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram