15.6.2021 5.10
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

Ruukinpuistossa on esillä taidetta, jota luonto muovaa

Tarja Kyllijoen, Kari Kekin, Aimo Vuorisen, Annette Juuselan sekä Taika ja Kukka Aaltosen taideteoksia löytyy pitkin heidän takanaan näkyvää mäkeä.

Tarja Kyllijoen, Kari Kekin, Aimo Vuorisen, Annette Juuselan sekä Taika ja Kukka Aaltosen taideteoksia löytyy pitkin heidän takanaan näkyvää mäkeä.

Elli-Mari Ahola

image

Eu­ra | An­net­te Juu­se­lan tai­tei­li­ja­ko­ti Tuis­kan ym­pä­ris­tö on nyt tai­de­puis­to, joka elää luon­non mu­ka­na. Kun näyt­te­ly on ol­lut esil­lä rei­lun vii­kon, Ai­mo Vuo­ri­sen nai­vis­ti­set iloi­set lin­nun­pön­töt ovat jo he­rät­tä­neet po­ten­ti­aa­li­sen asu­kas­kun­tan­sa kiin­nos­tuk­sen. Ym­pä­röi­vää luon­toa pal­ve­lee ai­dos­ti myös An­net­te Juu­se­lan las­ten­las­ten Tai­ka ja Kuk­ka Aal­to­sen pör­ri­äis­ho­tel­li.

Aimo Vuorisen naivistiset pöntöt ovat jo kiinnostaneet lintujakin.

Aimo Vuorisen naivistiset pöntöt ovat jo kiinnostaneet lintujakin.

Elli-Mari Ahola

Kari Ke­kin kan­taa­ot­ta­va maa­laus taas on lin­tu­ai­hei­nen, mut­ta suun­nat­tu sel­väs­ti ih­mi­sil­le aja­tuk­sia he­rät­tä­mään. An­net­te Juu­se­lan Val­ke­an nei­don mie­leen tuo­va veis­tos hen­kii mys­tiik­kaa kor­ke­al­la mä­el­lä pui­den sii­mek­ses­sä, kun taas Tar­ja Kyl­li­jo­en ke­säi­set him­me­lit van­git­se­vat hil­jai­sel­la liik­keel­lään ja an­ta­vat syyn py­säh­tyä ja rau­hoit­tua.

Kari Kekin säänkestävästi pleksille maalaama teos ottaa voimakkaasti kantaa.

Kari Kekin säänkestävästi pleksille maalaama teos ottaa voimakkaasti kantaa.

Elli-Mari Ahola

– Him­me­lei­den pa­ris­sa rau­hoit­tuu sekä teh­des­sä et­tä kat­sel­les­sa. Ri­pus­tan jär­vi­ruo­ko­him­me­lei­tä sa­laa ys­tä­vien pi­ha­pui­hin, kun käyn ky­läs­sä, Tar­ja Kyl­li­jo­ki pal­jas­taa.

Näi­den esi­merk­kien jou­kos­sa ei­vät tie­ten­kään ole vie­lä kaik­ki yh­den­tois­ta te­ki­jän ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­lyn te­ok­set.

– Läh­tö­koh­ta­na on, et­tä näyt­te­ly su­lau­tuu luon­toon, elää sen eh­doil­la ja muut­tuu sen mu­ka­na, An­net­te Juu­se­la luon­neh­tii.

Montako taideteosta näet?

Montako taideteosta näet?

Elli-Mari Ahola

Mu­ka­na näyt­te­lys­sä ovat An­net­te Juu­se­la, Kris­ti­an Jo­ki­nen, Kari Kek­ki, Eri­ka Hir­si­mä­ki, Ee­ro Pulk­ki­nen, Aki Suu­ta­ri, Ai­mo Vuo­ri­nen, Rai­ja Ää­ri, Tar­ja Kyl­li­jo­ki sekä Tai­ka ja Kuk­ka Aal­to­nen.

Taidepuistokaan ei ole puisto ilman puistonpenkkiä. Rölli ja Aimo Vuorinen testasivat penkin.

Taidepuistokaan ei ole puisto ilman puistonpenkkiä. Rölli ja Aimo Vuorinen testasivat penkin.

Elli-Mari Ahola

Yh­den­tois­ta te­ki­jän luon­non eh­doil­la elä­vä ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly eli Tuis­kan tai­de­puis­to on esil­lä vuo­ro­kau­den ym­pä­ri ja va­paas­ti tu­tus­tut­ta­vis­sa Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa, An­net­te Juu­se­lan tai­tei­li­ja­ko­ti Tuis­kan (Al­var Aal­lon­tie 1 B, Eu­ra) vie­res­sä oi­ke­al­la puo­lel­la tie­tä Tal­lin­mä­el­tä Tuis­kal­le päin suun­na­tes­sa. Kaik­ki te­ok­set nä­ky­vät tiel­le.