12.11.2020 5.55
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

Säkenöivät ja sähisevät pimeyden karkottajat

Pirjo Hamm-Hakamäen maalaus naisesta ja leopardista on niin uusi, että värikin on vielä märkää. Se saattaa jonakin päivänä olla esillä vaihtuvien maalausten näyttelyssä.

Pirjo Hamm-Hakamäen maalaus naisesta ja leopardista on niin uusi, että värikin on vielä märkää. Se saattaa jonakin päivänä olla esillä vaihtuvien maalausten näyttelyssä.

Elli-Mari Ahola

image

Eura | Mitä yhteistä on kissoilla ja keinovaloilla? Pirjo Hamm-Hakamäen mukaan molempien avulla voi tehokkaasti torjua syysmasennusta.

– Mar­ras­kuu on muu­ten­kin vai­kea, kun pi­meys on luja ei­kä lun­ta lu­vas­sa, ja nyt tämä ko­ro­na-ai­ka­kin, ei­kä voi mat­kus­taa. Kor­vaa­via mie­li­hy­vän läh­tei­tä on pak­ko et­siä. Vaik­ka tas­su­te­ra­pi­aa, Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­ki to­te­aa.

Näis­tä läh­tö­koh­dis­ta Ham­min ta­lol­la pää­tet­tiin pi­den­tää Pent­ti Ha­ka­mä­en kis­sa­va­lo­ku­vien näyt­te­lyä vuo­den lop­puun as­ti, ja sun­nun­tais­ta al­ka­en näyt­te­ly­ti­lan ta­ka­pi­hal­la Eu­ra­jo­en var­rel­la pa­laa myös uu­si va­lo­ta­pah­tu­ma­te­os, Vir­ta va­lo­jen sy­lis­sä.

– On tut­ki­muk­sia, joi­den mu­kaan kis­san si­lit­tä­mi­nen tuot­taa mie­li­hy­vää, jota on ver­rat­tu pie­nen lap­sen hoi­ta­mi­seen. Sa­moin kei­no­va­lo­jen hy­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta: esi­mer­kik­si Per­si­an­lah­den so­dan jäl­keen trau­ma­ti­soi­tu­nei­ta so­ti­lai­ta hoi­det­tiin vä­ri­va­lo­huo­neil­la, Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­ki ker­too.

Heil­lä on jo 17 ker­ran ko­ke­mus va­lo­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä, ja he ovat ha­vain­neet va­loil­la pi­meyt­tä vas­taan tais­te­lun tar­peel­li­suu­den.

– Mo­net tu­le­vat het­kek­si hoi­ta­maan it­se­ään tuo­hon ran­nal­le.

Sukupuullinen kehräävää perhettä

Tänä vuon­na sa­mal­la on mah­dol­lis­ta pii­pah­taa Jo­ki­gal­le­ri­an Vie­ras­kam­ma­ris­sa tel­mi­vien kis­san­pen­tu­jen ja vä­hän isom­pien­kin ko­ti­kis­so­jen läm­pöi­seen maa­il­maan. Kis­sat ovat ol­leet osa Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­en ja Pent­ti Ha­ka­mä­en elä­mää jo kum­man­kin lap­suu­den­ko­dis­sa, ja vii­me vuo­si­na Pent­ti Ha­ka­mä­en ka­me­raan on ker­ty­nyt näyt­te­lyl­li­nen ku­via omien kis­so­jen puu­his­ta.

– Nämä pen­nut eli Til­da ja Tino oli­vat vie­lä ku­vaus­het­kel­lä vil­li­kis­so­ja, ja nii­den emo Toz­zi elää vil­li­nä vin­til­läm­me edel­leen, mut­ta pen­nut ke­syyn­tyi­vät ko­ti­kis­soik­si, Pent­ti Ha­ka­mä­ki ker­too.

Ai­em­min­kin heil­lä on kis­so­ja ol­lut, ja ne ovat pit­käl­ti sa­maa su­kua ny­kyis­ten kans­sa. Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­ki on teh­nyt Pen­tin näyt­te­lyyn kis­so­jen su­ku­puun, jos­ta suh­teet käy­vät il­mi.

Var­si­nai­ses­sa Jo­ki­gal­le­ri­as­sa on esil­lä Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­en vaih­tu­vien maa­laus­ten näyt­te­ly, joka saat­taa ol­la en­nen­nä­ke­mä­tön yhä uu­del­leen.

– Teem­me ta­los­sa re­mont­tia, ja sitä mu­kaa, kun jo­kin huo­ne pi­tää tyh­jen­tää, tau­lut me­ne­vät vä­li­ai­kai­ses­ti esil­le gal­le­ri­aan, Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­ki ker­too.

Jo­ki­gal­le­ri­as­sa saa­te­taan näh­dä niin Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­en van­hem­pia töi­tä kuin ai­van uu­si­a­kin. Hän ker­too kär­si­neen­sä vii­me ai­koi­na pal­jon ter­veys­mur­heis­ta, mikä ra­joit­taa maa­laa­mis­ta. Vas­ti­kään hän sai sil­ti val­miik­si sur­re­a­lis­tis­hen­ki­sen maa­lauk­sen, jos­sa pa­haa aa­vis­ta­ma­ton nai­nen kä­ve­lee pa­lat­sin ruu­su­tar­has­sa ja vaa­ra vaa­nii, mut­ta on­nek­si vie­rel­lä on vah­ti­va le­o­par­di.

– Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä tämä on se suun­ta, jo­hon olen nyt tai­teel­li­ses­ti me­nos­sa.

Hän ai­koo voi­mien­sa mu­kaan maa­la­ta jat­kos­sa li­sää iso­ja kis­so­ja. Ins­pi­raa­ti­o­ta an­ta­vat omat pie­net kis­sat, joil­la kai­kil­la on ita­li­a­lai­nen nimi.

– Mi­nus­ta kaik­ki kis­sat ovat ita­li­a­lai­sia! Olen viet­tä­nyt pal­jon ai­kaa Ita­li­as­sa, ja ita­li­a­lais­ten ih­mis­ten ja kis­so­jen ke­hon­kie­les­sä on pal­jon sa­maa. Se no­peus, not­keus ja su­la­va­liik­kei­syys.

Kis­sat ovat Ham­min ta­los­sa tär­kei­tä per­heen­jä­se­niä.

– Pent­ti, kis­sat ja maa­laa­mi­nen ovat se, mikä mi­nut pi­tää elos­sa, Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­ki sa­noo.

– Ai­na­kin yri­tän ruok­kia nii­tä kaik­kia, Pent­ti Ha­ka­mä­ki lu­paa.

Va­lo­te­os pa­laa taus­ta­mu­sii­kin kera ja näyt­te­lyt Pent­ti Ha­ka­mä­en Kis­sa­ku­via Vie­ras­kam­ma­ris­sa ja Pir­jo Hamm-Ha­ka­mä­en Vaih­tu­vien maa­laus­ten näyt­te­ly Jo­ki­gal­le­ri­as­sa ovat avoin­na 15.–25. mar­ras­kuu­ta kel­lo 17–21. Näyt­te­lyt ovat avoin­na vuo­den lop­puun.