10.3.2021 5.56
Kulttuuri
 
Jasmin Rikkonen

Säkylän maisemista tykätään Helsinkiä enemmän

Maria Silén kuvaa auringonnousuja ja -laskuja aina kun kelit sallivat. Kuvat ovat hurmanneet somekansan, ja Säkylän maisemat kiinnostavat ulkomaillakin.

Maria Silén kuvaa auringonnousuja ja -laskuja aina kun kelit sallivat. Kuvat ovat hurmanneet somekansan, ja Säkylän maisemat kiinnostavat ulkomaillakin.

Jasmin Rikkonen

image

Säkylä | Maria Silénin aurinkokuvia seuraa Instagramissa lähes 50 000 käyttäjää. Helsinkiläinen seuraaja ihastui kuvien maisemiin ja osti mökin Pyhäjärven rannalta.

Sä­ky­lä­läi­sen Ma­ria Silé­nin seu­raa­jat saa­vat naut­tia toi­nen tois­taan lu­mo­a­vam­mis­ta au­rin­gon­nou­suis­ta ja -las­kuis­ta. Kol­me vuot­ta sit­ten ku­vaa­mi­sen aloit­ta­nut Silén jul­kai­see ku­va­so­vel­lus Ins­tag­ra­mis­sa ti­lil­lään noin kol­me otos­ta päi­väs­sä.

– Ku­vien vä­li­tyk­sel­lä seu­raa­jat ym­pä­ri maa­il­maa ovat hul­laan­tu­neet Sä­ky­län Py­hä­jär­ves­tä. Mi­nul­ta ky­sy­tään, et­tä mis­sä pa­ra­tii­sis­sa oi­kein asun, ja seu­raa­jat ha­lu­a­vat tul­la nä­ke­mään tä­män omin sil­min. Tie­dän, et­tä yk­si hel­sin­ki­läi­nen seu­raa­ja on os­ta­nut mö­kin Py­hä­jär­vel­tä ku­vien in­noit­ta­ma­na.

Maria Silénin helmikuussa ikuistama kuva Pyhäjärveltä. ”Oli kaunis sumuinen aamu ja pakkasta toistakymmentä astetta”, hän kertoo.

Maria Silénin helmikuussa ikuistama kuva Pyhäjärveltä. ”Oli kaunis sumuinen aamu ja pakkasta toistakymmentä astetta”, hän kertoo.

Maria Silén

Parhaat paikat pitää löytää itse

Ma­ria Silén myi vuo­si sit­ten Sä­ky­län au­to­kou­lun Cap-Au­to­kou­lul­le ja asuu tätä ny­kyä vii­kot Hel­sin­gis­sä ajo-opet­ta­jan työ­tä teh­den. Luon­nol­li­ses­ti ku­via ote­taan siel­lä mis­sä mil­loin­kin ol­laan, jo­ten Silé­nin Ma­maartp­ho­tos-käyt­tä­jä­ti­lil­lä on mai­se­mia niin ko­ti­kon­nuil­ta Sä­ky­läs­tä kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta­kin.

– Kyl­lä Hel­sin­gin ku­vat ovat hie­no­ja, mut­ta Sä­ky­län ku­vat ovat vie­lä hie­nom­pia. Sen nä­kee tyk­käys­mää­ris­tä­kin. Ih­mi­set odot­ta­vat Sä­ky­län ku­via pal­jon enem­män.

Silén ker­too, et­tä va­lo­ku­vaa­jat ovat kuin ka­las­ta­jia ja mar­jas­ta­jia. Par­hai­ta ka­la­paik­ko­ja tai mar­ja­mät­täi­tä ei pal­jas­te­ta muil­le, ja sama lo­giik­ka pä­tee va­lo­ku­vaa­mi­ses­sa.

– Par­haat ku­vaus­pai­kat pi­tää löy­tää it­se. Kun alus­sa ky­syin toi­sil­ta va­lo­ku­vaa­jil­ta neu­vo­ja ku­vaus­pai­kois­ta, en saa­nut mi­tään vink­kiä, hän ker­too, mut­ta pal­jas­taa kui­ten­kin oman mie­li­paik­kan­sa ole­van Sä­ky­län Pih­la­va.

Somesuosio tuo mahdollisuuksia

Vii­den­kym­me­nen­tu­han­nen seu­raa­jan ra­ja­pyyk­ki on jo lä­hel­lä, ja tyk­käys­mää­rät hui­te­le­vat par­haim­mil­laan kym­me­nis­sä tu­han­sis­sa.

– En aja­tel­lut, et­tä eläk­keel­le as­ti au­tos­sa is­tun. Mi­nua kiin­nos­taa tie­tyn­lai­nen va­paus, jon­ka va­lo­ku­vaa­mi­nen mah­dol­lis­taa. Kun saan tar­peek­si seu­raa­jia, voi­sin poh­tia kau­pal­li­sia yh­teis­töi­tä tai mui­ta mah­dol­li­suuk­sia.

Suo­sio ei ole tul­lut sat­tu­mal­ta, sil­lä Silé­nin seu­raa­ja­mää­rä on kas­va­nut ta­sai­seen tah­tiin ja ak­tii­vi­suus on vaa­ti­nut omis­tau­tu­mis­ta ja tark­kaa suun­nit­te­lua.

– Ku­vai­len aa­mul­la ja il­lal­la, en­kä pidä hir­ve­äs­ti vä­li­päi­viä, jos vaan sää sal­lii. Mie­he­ni on sii­tä hie­no ta­paus, et­tä hän kan­nus­taa mi­nua har­ras­tuk­ses­sa­ni. Mat­ti saat­taa käy­dä aa­mu­yöl­lä lait­ta­mas­sa au­ton läm­mi­tys­joh­don sei­nään, jos olen läh­dös­sä aa­mul­la ku­vaa­maan.

Ma­ria on op­pi­nut tun­nis­ta­maan ty­kä­tyn mai­se­ma­ku­van ele­men­tit. Eni­ten suo­si­o­ta saa­vat ku­vat, jois­sa nä­kyy au­rin­ko, vä­ri­käs tai­vas ja vesi.

– Jos jul­kai­sen pel­lon­reu­nal­ta ote­tun ku­van, se ei saa niin pal­joa tyk­käyk­siä kuin jär­ven­ran­nal­ta otet­tu kuva.

Vaik­ka tyk­kää­jät ja seu­raa­jat ovat mie­les­sä ku­via jul­kais­tes­sa, Ma­ria ker­too ku­vaa­van­sa sitä, mikä hän­tä it­se­ään miel­lyt­tää.