25.1.2019 9.23
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Säkylän opistolle rahaa aikuisten digiopetukseen

image

Säkylä | Säkylän kansalaisopisto on saanut ainoana Satakunnassa valtionavustusta hankkeeseen, jolla pyritään vahvistamaan aikuisten digitaalisia vahvuuksia.

Ope­tus­hal­li­tus koh­den­si li­sä­ta­lou­sar­vi­os­saan vii­si mil­joo­naa eu­roa val­ti­o­na­vus­tus­ta va­paan si­vis­tys­työn op­pi­lai­tok­sil­le ai­kuis­ten di­gi­taa­lis­ten tai­to­jen vah­vis­ta­mi­seen. Sa­ta­kun­nan alu­een kan­sa­lai­so­pis­tois­ta ai­no­a­na avus­tus­ta sai Sä­ky­län kan­sa­lai­so­pis­to, jol­le myön­net­tiin 20 000 eu­roa sen omaan hank­kee­sen, jon­ka se on ni­men­nyt Di­giä dig­gaa­maan – ri­kiä rik­kaa­maan -hank­keek­si. Avus­tus­ta ha­et­tiin yh­des­sä Rau­man kan­sa­lai­so­pis­ton ja Sa­ta­o­pis­ton kans­sa. Lue li­sää ASK 29.1.

Uu­tis­ta on kor­jat­tu ja täs­men­net­ty 28.1.