25.2.2020 10.34
Kulttuuri
 
Esa Viippola

Säkylässä heitetään kulttuurin verkko vesille

Terttu Pesonen-Säilä, Helena Santala, Sini Rekola ja Päivi Österman kutsuvat kaikki kulttuurista kiinnostuneet keskustelutilaisuuteen Säkylän valtuustosaliin keskiviikkona 4. maaliskuuta.

Terttu Pesonen-Säilä, Helena Santala, Sini Rekola ja Päivi Österman kutsuvat kaikki kulttuurista kiinnostuneet keskustelutilaisuuteen Säkylän valtuustosaliin keskiviikkona 4. maaliskuuta.

Esa Viippola

image

Säkylä | Säkylässä suunnitellaan kulttuuriväen yhdistäjäksi uutta Kulttuuriverkkoa. Aiheesta järjestetään yleisötilaisuus ensi viikolla.

Sä­ky­län kult­tuu­ri­ken­tän vah­vuu­te­na on si­vis­tys­joh­ta­ja Päi­vi Ös­ter­ma­nin mu­kaan toi­mi­joi­den laa­ja ja mo­ni­puo­li­nen jouk­ko.

– Ai­na ei oi­kein oi­val­le­ta­kaan, mi­ten laa­ja, hän to­te­aa.

Toi­mi­joi­ta ko­ko­a­maan Sä­ky­läs­sä jär­jes­tet­tiin vii­me vuon­na Sä­ky­lä-seu­ran ja Köy­liö-seu­ran aloit­tees­ta kult­tuu­ri­raa­ti. Raa­din tu­lok­se­na kir­jat­tiin jul­ki­lau­su­maan vii­si ke­hi­tys­koh­det­ta: yh­teis­työn or­ga­ni­soin­ti ja ke­hit­tä­mi­nen, tie­dot­ta­mi­sen koor­di­noin­ti, kult­tuu­ri­toi­min­nan re­sur­soin­ti, jat­ku­vuu­den ta­kaa­mi­nen ja kult­tuu­rin ar­vos­tuk­sen li­sää­mi­nen. Tänä ke­vää­nä ke­hi­tys­koh­tei­ta on tar­koi­tus vie­dä eteen­päin, mah­dol­li­ses­ti uu­den yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen as­ti.

– Kun­nas­sa on mo­nen­lai­sia kult­tuu­ri­toi­mi­joi­ta, tie­toa ja tai­toa löy­tyy. Yk­si poh­jim­mai­sis­ta aja­tuk­sis­ta täs­sä on, et­tä saa­daan ne kaik­ki voi­mat yh­teen, kult­tuu­ri­toi­men hal­lin­to­pal­ve­lu­sih­tee­ri Sini Re­ko­la sa­noo.

Seu­raa­va as­kel on Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na 4. maa­lis­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vä kai­kil­le avoin ylei­sö­ti­lai­suus. Pai­kal­le kut­su­taan kult­tuu­rin­tuot­ta­jia ja kult­tuu­ris­ta kiin­nos­tu­nei­ta kun­ta­lai­sia kes­kus­te­le­maan Kult­tuu­ri­ver­kon pe­rus­ta­mi­ses­ta.

– Ti­lai­suu­des­sa näh­dään, mil­lai­set sii­vet yh­dis­ty­sa­ja­tus saa al­leen, Köy­liö-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja He­le­na San­ta­la to­te­aa.

Yhdistys ei kilpaile, vaan yhdistää

Kult­tuu­ri­raa­din jul­ki­lau­su­maa on pu­res­kel­tu vii­me ke­sän jäl­keen use­aan ker­taan pie­nem­mis­sä po­ru­kois­sa. Kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta uu­si yh­dis­tys näyt­täi­si näp­pä­rim­mäl­tä ta­val­ta yh­dis­tää ja vah­vis­taa kult­tuu­ri­kent­tää.

– Kun­nal­la kult­tuu­rin re­surs­sit ovat vä­häi­set, ei­kä ti­lan­ne näy­tä pal­jon pa­rem­mal­ta tu­le­vai­suu­des­sa­kaan. Yh­dis­tys­muo­toi­nen toi­mi­ja voi­si aut­taa esi­mer­kik­si eri­lais­ten ra­hoi­tus­vaih­to­eh­to­jen et­si­mi­ses­sä ja ha­ke­mi­ses­sa, Sä­ky­lä-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Tert­tu Pe­so­nen-Säi­lä sa­noo.

Päi­vi Ös­ter­man myön­tää, et­tä kult­tuu­rin ra­ha­ha­nat ovat mel­ko tiu­kal­la.

– Pys­tym­me tar­jo­a­maan ti­lo­ja ja vä­hän ra­hal­lis­ta apu­a­kin, mut­ta it­se em­me pys­ty kult­tuu­ria tuot­ta­maan, si­vis­tys­joh­ta­ja sa­noo.

Yh­dis­tyk­sen ni­mek­si on aja­tel­tu Sä­ky­län seu­dun kult­tuu­ri­verk­koa. Se ve­täi­si yh­teen toi­mi­joi­ta Köy­li­ön­jär­ven ja Py­hä­jär­ven ran­noil­ta jo­kai­sen toi­mi­jan oma­lei­mai­suut­ta unoh­ta­mat­ta.

– Yh­dis­tyk­ses­tä ei ole tar­koi­tus teh­dä ke­nen­kään kil­pai­li­jaa, vaan se pyr­ki­si vas­taa­maan kult­tuu­ri­raa­din jul­ki­lau­su­man ke­hi­tys­koh­tei­siin, He­le­na San­ta­la sa­noo.

Yhteisiä tapahtumia pitkin vuotta

Kult­tuu­ri­ver­kon avul­la voi­si saa­da pa­ran­nus­ta esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien si­joit­tu­mi­seen ka­len­te­ris­sa. Näin voi­tai­siin toi­saal­ta vält­tää pääl­lek­käi­syyk­siä ja toi­saal­ta vi­rit­tää uu­sia yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta.

– Tai­tei­den Yö on hyvä esi­merk­ki ta­pah­tu­mas­ta, jo­hon on koot­tu eri­lai­sia toi­mi­joi­ta. Nyt Rai­ja Ää­ri on kan­ta­nut pää­vas­tuun ta­pah­tu­mas­ta, mut­ta ta­pah­tu­man kas­va­es­sa jär­jes­te­lyis­sä oli­si isom­mas­ta jou­kos­ta apua. Ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia on pal­jon, Tert­tu Pe­so­nen-Säi­lä tuu­mii.

Si­vis­tys­joh­ta­ja Päi­vi Ös­ter­man us­koo, et­tä vuo­teen mah­tui­si muu­ta­ma uu­si­kin yh­tei­nen ta­pah­tu­ma, mi­kä­li kult­tuu­ri­vä­ki niin vii­saak­si kat­soo.

– Yh­des­sä te­ke­mi­nen tuo sel­lais­ta hy­vää, mitä on muu­ten vai­kea saa­da.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Kult­tuu­ri­ver­kon pe­rus­ta­mi­ses­ta Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa (Ran­ta­tie 268) kes­ki­viik­ko­na 4. maa­lis­kuu­ta kel­lo 17 al­ka­en. Ti­lai­suu­teen on en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen säh­kö­pos­tit­se Sini Re­ko­lal­le tors­tai­hin 27. hel­mi­kuu­ta men­nes­sä.