5.12.2019 6.30
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Talvisodan henkeä etsimässä

Vesa Pietilän (keskellä) molemmeat Isänmaa-sarjan kirjat on taittanut euralainen Mari Aarikka. Kirjat on kustantanut Gustaf Lundénin säätiö, jonka varapuheenjohtaja on Jouko Anttila.

Vesa Pietilän (keskellä) molemmeat Isänmaa-sarjan kirjat on taittanut euralainen Mari Aarikka. Kirjat on kustantanut Gustaf Lundénin säätiö, jonka varapuheenjohtaja on Jouko Anttila.

Liisa Nykänen

image

Rauma, Lappi | Koska enää on jäljellä kovin vähän niitä, jotka ovat kokeneet talvisodan rintamalla, ja vähenemässä on niidenkin joukko, jotka muistavat lapsuudestaan hyvin sen ajan, Vesa Pietilä tallentaa kirjoihin ihmisten sota-ajan tuntoja.

Lau­an­tai­na Ko­dik­sa­min ky­lä­kou­lus­sa jul­kis­tet­tiin su­ku­juu­ril­taan ko­dik­sa­mi­lai­sen Pie­ti­län toi­nen teos hä­nen Isän­maa-kir­ja­sar­jas­taan. En­sim­mäi­nen osa Isän­maan ky­lät il­mes­tyi 2017 ja tal­vi­so­dan al­ka­mi­sen muis­to­päi­vä­nä il­mes­tyi sen jat­ko-osa Tal­vi­so­dan hen­ges­sä – Suo­men kan­san tais­te­lu­mo­raa­lin läh­teil­lä. Kum­mas­sa­kin kir­jas­sa lii­ku­taan Ko­dik­sa­min seu­dul­la maa­il­man­so­tien var­jos­sa 1917–1945.

– Kun haas­tat­te­lin ve­te­raa­ne­ja, he sa­noi­vat: Vesa, ker­ro to­tuus. Oli­sin rin­ta­ma­kar­ku­ri, el­len to­teut­tai­si hei­dän pyyn­tö­ään, Pie­ti­lä sa­noo.

Hän on tal­len­ta­nut c-ka­set­ti­nau­hoil­le 30 vuo­den ai­ka­na yli 300 suul­lis­ta haas­tat­te­lua La­pin ky­lis­sä, pur­ka­nut sa­to­jen tun­tien ää­ni­nau­ha­tal­len­tei­ta ja kir­joit­ta­nut niis­tä jo kak­si kir­jaa.

Lue li­sää Pie­ti­län kir­jas­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta 5.12.