22.2.2020 9.30
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Tuutin täydeltä senioreille

Tanssi on olennainen osa seniorikuukauden ohjelmaa, oli viime vuonna ja on tänä vuonnakin. Nämä naiset tanssivat viime vuonna urheilutalon peilisalissa.

Tanssi on olennainen osa seniorikuukauden ohjelmaa, oli viime vuonna ja on tänä vuonnakin. Nämä naiset tanssivat viime vuonna urheilutalon peilisalissa.

Liisa Nykänen

image

Eura | Kymmenes Euran seniorikuu käynnistyy maaliskuussa laajempana kuin ennen. Ohjelma on suunniteltu erityisesti seniori-ikäisille, mutta tapahtumiin ovat tervetulleita kaikenikäiset.

Te­ma­kuu on Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den koor­di­noi­ma, ja ta­pah­tu­mia jär­jes­tä­vät mo­net pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set ja kun­nan pal­ve­lu­a­lu­eet sekä Sa­ta­o­pis­to. Li­säk­si jy­väs­ky­lä­läi­nen Te­at­te­ri Eu­roop­pa 4 esit­tää 5. maa­lis­kuu­ta kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa mu­siik­ki­näy­tel­män Har­mo­ny Sis­ters.

Asiaa muistista ja digioppia

Heti 2. maa­lis­kuu­ta tee­ma­kuun avaa kel­lo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa pi­det­tä­vä lu­en­to muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä.

En­sim­mäi­sen vii­kon oh­jel­mas­sa ovat po­ri­na­pii­rit Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en kir­jas­tois­sa, ope­tus­ta va­lo­ku­vien siir­tä­mi­seen pu­he­li­mes­ta tai tab­le­til­ta tie­to­ko­neel­le, ul­koi­sel­le me­di­al­le tai pil­vi­pal­ve­luun, avoi­met ovet Van­haan mal­liin -lau­lu­ryh­mäs­sä Kän­nöl­lä ja Kiu­kais­ten kir­jas­tos­sa jär­jes­tet­tä­vä tie­tois­ku ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta.

Lau­an­tai­na 7. maa­lis­kuu­ta on Kän­nöl­lä avoi­met ovet Har­mo­nik­ka-ryh­mäs­sä sekä lu­en­to ja hem­mot­te­lu­het­ki nais­ten­päi­vän kun­ni­ak­si. 7. ja 28. maa­lis­kuu­ta Kän­nöl­lä teh­dään sa­ves­ta eri tek­nii­koil­la käyt­tö­e­si­nei­tä ja veis­tok­sia. Ide­a­na on, et­tä lap­set voi­vat osal­lis­tua kurs­sil­le iso­van­hem­pien­sa tai van­hem­pien­sa kans­sa.

Muistot siirtyvät ja liikutaan

Vii­kol­la 11 siir­re­tään lap­suus­muis­to­ja va­lo­ku­vis­ta kan­kaal­le ja puul­le Kän­nöl­lä ja an­ne­taan di­gi­tu­kea pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la toi­mii Kaut­tu­an Ky­lä­ta­lol­la, yh­teis­kou­lun au­di­to­ri­os­sa kuul­laan FT Maa­rit Grah­nin lu­en­to Te­ol­li­sen men­nei­syy­den jäl­jil­lä ja Riik­ka Tam­mi­nen se­ni­o­ri­neu­vo­las­ta ker­too ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta Hon­ki­lah­den kir­jas­tos­sa.

Ur­hei­lu­ta­lon ti­lo­ja teh­dään tu­tuik­si 11. maa­lis­kuu­ta ja sil­loin on myös avoi­met ovet tuo­li­jump­paan. Po­ri­na­pii­ri Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa on kool­la myös 12. maa­lis­kuu­ta.

Lau­an­tai­na 14. maa­lis­kuu­ta on lu­vas­sa li­has­kun­to­har­joit­te­lua ja kun­to­sa­li­o­pas­tus­ta ur­hei­lu­ta­lon kun­to­sa­lis­sa ja se­ni­o­ri­ve­si­jump­pa har­ti­a­sy­vyi­ses­sä läm­pi­mäs­sä ve­des­sä ui­ma­hal­lis­sa.

Sun­nun­tai­na 15. maa­lis­kuu­ta Eli­na Jah­ko­la ve­tää Kiu­kais­ten pa­lo­a­se­mal­la yh­teis­lau­lu­ti­lai­suu­den tee­mal­la Suo­ma­lai­sen mu­sii­kin vuo­si­kym­me­net.

Porinapiirejä ja lavatanssit

Vii­kol­la 12 an­ne­taan pää­kir­jas­tos­sa taas di­gi­tu­kea. Se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­las­sa Pir­til­lä on 17. päi­vä ta­vat­ta­vis­sa kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti, ja Po­ri­na­pii­rit jär­jes­te­tään Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en kir­jas­tois­sa.

Tie­to­kir­jai­li­ja Tuu­la Vai­ni­kai­nen on 19. maa­lis­kuu­ta vie­raa­na pää­kir­jas­ton leh­ti­sa­lis­sa ker­to­mas­sa nai­sen elä­män mo­nis­ta roo­leis­ta Min­na Cant­hin, tasa-ar­von ja kir­jas­to­jen päi­vä­nä. 20. päi­vä Eu­ran yh­teis­kou­lun mu­siik­ki­luo­kas­sa muis­tel­laan van­ho­ja kou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lun voi­min Mark­ku Haa­vis­ton joh­dol­la.

Lau­an­tai­na 21. maa­lis­kuu­ta kel­lo 11–12.30 on se­ni­o­ri-ikäis­ten la­va­tans­sit Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la, va­paa­ta tans­sia pei­li­sa­lis­sa le­vy­mu­sii­kin tah­dis­sa.

Elokuva ja hyvinvointioppia

Vii­kol­la 13 on se­ni­o­rien kah­vi­la Kiu­kais­ten yh­teis­kou­lun ruo­ka­las­sa, po­ri­na­pii­rit Hin­ner­jo­el­la ja Hon­ki­lah­del­la, tie­toa ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa ja Jää­hy­väi­set-elo­ku­va­e­si­tys Kaut­tu­an Ku­vas­sa. Pää­kir­jas­ton lu­ku­pii­ris­sä kä­si­tel­lään 27. maa­lis­kuu­ta Vir­gi­nia Wool­fin kir­jaa Mrs. Dal­lo­way.

Kuun vii­mei­si­nä päi­vi­nä on vie­lä lu­vas­sa di­gi­tu­kea pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa, se­ni­o­ri-ikäis­ten ka­ra­o­ke-kah­vi­la Kaut­tu­an Ky­lä­ta­lol­la ja joh­ta­van lää­kä­rin Lot­ta Arm­fel­tin lu­en­to kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa ai­hees­ta Eväi­tä ikäih­mi­sen ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin.

Se­ni­o­ri­kuun oh­jel­ma löy­tyy kun­nan ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta osoit­tees­ta http://www.eu­ra.fi/up­lo­ad/kult­tuu­ri­pal­ve­lut/kult­tuu­ri­kuu­kau­si-2020.pdf.