3.1.2020 13.30
Kulttuuri
 
Joni Tuominen

Vanhat moottoripyörät ja panssa­ri­a­jo­neuvot kansien väliin

image

Säkylä | Säkyläläinen Asko Itkonen toimi aiemmin Parolan Panssarivarikon päällikkönä, kirjoitti varikon historiikin ja innostui tietokirjojen kirjoittamisesta. Niissä tulevat esiin hänen kiinnostuksen kohteensa, moottoripyörät ja panssa­ri­a­jo­neuvot.

Jää­ty­ään eläk­keel­le vuon­na 2008 hän on jul­kais­sut usei­ta tie­to­kir­jo­ja ja uu­si­a­kin kä­si­kir­joi­tuk­sia on val­mii­na. Tie­don et­si­mi­ses­sä on haas­teen­sa, sil­lä pal­jon tie­toa on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta vie­rail­la kie­lil­lä.

Hä­nen uu­sim­mat te­ok­sen­sa ovat Tank­ki sata vuot­ta sit­ten ja Suo­men pans­sa­ri­jou­kot 1919–1939: Hyök­käys­vau­nu­ryk­ment­ti sata vuot­ta.

It­ko­sen kir­jois­sa esiin­ty­vät ajo­neu­vot ovat vä­hin­tään 50 vuo­den ta­kaa, osa jopa 100 vuot­ta van­ho­ja. Hä­nen kir­jois­saan ei ole en­ti­söi­ty­jä tai uu­sia moot­to­ri­pyö­riä, vaan kaik­ki ku­vat ovat niil­tä ajoil­ta, kun nii­tä on teh­ty.

It­ko­sel­la on myös it­sel­lään moot­to­ri­pyö­riä. Tal­lis­ta löy­tyy mui­den me­no­pe­lien li­säk­si esi­mer­kik­si mu­se­o­kat­sas­tet­tu vuo­den 1952 IFA RT 125.

Lue li­sää As­ko It­ko­sen har­ras­tuk­ses­ta tors­tain 9.1. Ala­sa­ta­kun­nas­ta.