28.1.2021 12.28
Kulttuuri
 
Riina Kaski

Velmeri ja Vili ovat mokka­pa­la­mes­ta­reita

Ekaluokkalainen Velmeri Valtonen huolehti voisulan mokkapalojen taikinaan, kun taas pikkuveli Vili masteroi maidon kulhoon sekä molemmat lisäsivät jauhoseosta. Leipomistuokion pikavauhtia pystyyn loihti marttaileva Susanna Sotka.

Ekaluokkalainen Velmeri Valtonen huolehti voisulan mokkapalojen taikinaan, kun taas pikkuveli Vili masteroi maidon kulhoon sekä molemmat lisäsivät jauhoseosta. Leipomistuokion pikavauhtia pystyyn loihti marttaileva Susanna Sotka.

Riina Kaski

image

Eura, Kauttua | Kauttualla oli jälkiruoan täyteinen ilta maanantaina, kun ideana oli loihtia lasten kanssa jotain herkullista syötävää.

7-vuo­ti­as Vel­me­ri ja 3-vuo­ti­as Vili Val­to­nen odot­ti­vat tä­pi­nöis­sään, et­tä ale­taan teh­dä mok­ka­pa­lo­ja. He oli­vat ver­ry­tel­leet päi­vää ai­em­min ko­to­na tii­ke­ri­ka­kun kans­sa.

– Teim­me tup­las­ti tai­ki­naa, jot­ta po­jat sai­vat syö­dä sitä suo­raan. Se kun tun­tuu heis­tä ole­van lei­po­mi­sen pa­ras osa, et­tä saa mais­taa val­mis­ta tai­ki­naa, äi­ti Tii­na Val­to­nen to­te­si hy­myil­len.

Täl­lä ker­taa kak­sik­ko pää­si kok­kaus­puu­hiin äi­tin­sä työ­ka­ve­rin, Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­ten Mart­to­jen sih­tee­rin, Su­san­na Sot­kan kans­sa. Sot­ka ke­hit­te­li len­nos­ta lap­sil­le so­pi­van herk­ku­re­sep­tin, jon­ka kat­soi Han­na Gul­lich­se­nin kir­jas­ta Saf­kaa ski­deil­le. Pääl­lys­tet­tä to­sin teh­tiin oh­jet­ta rei­lum­pi mää­rä.

– Mis­tä aloi­te­taan? Saa­daan­ko me rik­koa mu­nia? po­jat ky­se­li­vät.

Mo­lem­mat sai­vat rik­koa omat ka­nan­mu­nan­sa la­siin, ei­kä kum­mal­la­kaan li­vah­ta­nut pie­nin­tä­kään kuo­ren pa­las­ta mu­kaan. Sot­ka käyt­te­li vat­kain­ta, mut­ta oh­jeis­ti sa­mal­la koko ajan, mitä po­jat saa­vat teh­dä. Veh­nä­jau­ho­jen se­kaan se­koi­tet­tiin lei­vin­jau­het­ta, va­nil­ja­so­ke­ria ja kaa­ka­o­ta.

Odottelu raastoi

Sit­ten lu­si­kat kä­sis­sään Vili ja Vel­me­ri ryh­tyi­vät li­sää­mään jau­ho­se­os­ta sekä Vel­me­ri kaa­toi voi­su­laa ja Vili mai­toa kul­hoon.

– Joko tai­ki­na on val­mis­ta? Saan­ko nuol­la lu­si­kan, en­tä kul­hon? Vili var­mis­te­li.

Tai­ki­nan rip­peet al­koi­vat no­pe­as­ti ka­do­ta pa­rem­piin sui­hin, jo­ten Su­san­na sai ta­soit­taa tai­ki­nan uu­ni­pel­lil­le ja siir­tää tuo­tok­sen uu­niin pais­tu­maan.

Taikina on ainakin yhtä hyvää kuin valmis leipomus, Vili tietää.

Taikina on ainakin yhtä hyvää kuin valmis leipomus, Vili tietää.

Riina Kaski

Seu­raa­vak­si alet­tiin suun­ni­tel­la kuor­ru­tet­ta, jos­sa oli eri­koi­nen ai­ne­so­sa.

– Tu­lee­ko sii­hen ihan oi­ke­as­ti kah­via?

To­mu­so­ke­ri ja kaa­kao oli­vat se­koi­tet­ta­es­sa pöl­ly­ä­väi­siä, mut­ta no­pe­as­ti Vel­me­ri pää­si vei­vaa­maan ve­den, voi­su­lan ja kah­vin not­kis­ta­maa ta­ti­naa ta­sai­sek­si.

Tässä on valmistumassa mokkapalojen täyte. Yhdessä tekeminen on hauskaa. Äiti Tiina Valtonen huolehti voin sulattamisesta.

Tässä on valmistumassa mokkapalojen täyte. Yhdessä tekeminen on hauskaa. Äiti Tiina Valtonen huolehti voin sulattamisesta.

Riina Kaski

Sit­ten seu­ra­si­kin koko ru­pe­a­man han­ka­lin osa.

– Joko se poh­ja on jääh­ty­nyt, voi­daan­ko me le­vit­tää jo täy­te pääl­le? Mil­loin saa mais­taa? Vili ja Vel­me­ri huo­leh­ti­vat.

Ei­pä ai­kaa­kaan, kun mok­ka­pa­la­pel­lil­li­nen oli pääl­lys­tet­ty. Sit­ten po­jat sai­vat vie­lä ri­po­tel­la non­pa­rel­le­ja pääl­le.

Nonparelleja vaille valmista.

Nonparelleja vaille valmista.

Riina Kaski

Lop­pu­tu­los sai ul­ko­nä­ös­tään ja maus­ta mo­lem­mat peu­kut vel­jek­sil­tä ylös­päin.

Käsillä tekemistä

Su­san­na Sot­ka an­taa las­ten kans­sa lei­po­jil­le neu­vok­si, et­tä kan­nat­taa suun­ni­tel­la vä­hän työ­vai­hei­ta etu­kä­teen. Eri­tyi­ses­ti jos te­ki­jöi­tä on use­am­pia, pi­tää jo­kai­sel­le riit­tää ta­sa­puo­li­ses­ti ja ta­sai­seen tah­tiin te­ke­mis­tä, jot­ta mie­len­kiin­to py­syy yl­lä.

Hyvä on myös va­rau­tua vas­taa­maan mitä eri­koi­sim­piin ky­sy­myk­siin, ku­ten, et­tä tu­lee­ko mok­ka­pa­loi­hin mak­ka­raa.

– Om­pe­lu on lei­po­mis­ta enem­män mi­nun jut­tu­ni, mut­ta olen­han minä las­te­ni kans­sa lei­po­nut. Nyt tei­nit lei­po­vat yk­si­nään tai ka­ve­rei­den­sa kans­sa, mut­ta ei­vät ko­vin­kaan usein enää äi­din kans­sa.

Las­ten tam­mi­kuun puit­teis­sa Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-si­vuil­la jul­kais­taan per­jan­tai­na kel­lo 13 suo­si­tuin kou­lu­ruo­ka. 4 hen­gen per­heel­le teh­ty re­sep­ti on ruo­an, joka on me­nek­kin­sä pe­rus­teel­la lap­sil­le ja nuo­ril­le mais­tu­vin.

Näin mokkapalat tehtiin

Ai­neet:

2 mu­naa

3 dl so­ke­ria

1,5 dl mai­toa

4,5 dl veh­nä­jau­ho­ja

3 tl lei­vin­jau­het­ta

150 g voi­su­laa

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 rkl tum­maa lei­von­ta­kaa­ka­o­ta

kuor­ru­tus:

3,5 dl (200 g) to­mu­so­ke­ria

4 rkl voi­su­laa

3 rkl pi­ka­kah­via

3 rkl kuu­maa vet­tä

1 rkl tum­maa lei­von­ta­kaa­ka­o­ta

Lopputulema.

Lopputulema.

Riina Kaski

Vat­kaa ka­nan­mu­nat ja so­ke­ri kuoh­ke­ak­si. Se­koi­ta veh­nä­jau­hoi­hin lei­vin­jau­he, va­nil­ja­so­ke­ri ja kaa­kao. Se­koi­ta jau­ho­se­os muna-so­ke­ri­vaah­toon. Li­sää mai­to ja voi­su­la. Kaa­da tai­ki­na lei­vin­pa­pe­ril­la suo­ja­tul­le sy­väl­le uu­ni­pel­lil­le. Ta­soi­ta pin­ta ja pais­ta uu­nis­sa 200 as­tees­sa 15–20 mi­nuut­tia. An­na ka­kun jääh­tyä en­nen kuin si­ve­let pääl­le kuor­rut­teen. Se­koi­ta kul­hos­sa kuor­rut­teen pi­ka­kah­vi ja kuu­ma vesi, li­sää muut ai­nek­set ja se­koi­ta ta­sai­sek­si. Si­ve­le kuor­ru­te ka­kun pääl­le.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram