15.11.2020 6.00
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Voisiko Terassitalo olla pinkki?

Näin monen muodon Alvar Aallon Terassitalo on saanut Sataopiston Euran kuvataidekoulun kolmasluokkalaisten käsissä. Taide- ja taitoaineiden opettaja Heli Vehkaperä on iloinen siitä, miten hyvin lasten kuvataideopetus lähti Eurassa käyntiin kolmisen vuotta sitten ja miten innokkaita kuviskoululaiset ovat.

Näin monen muodon Alvar Aallon Terassitalo on saanut Sataopiston Euran kuvataidekoulun kolmasluokkalaisten käsissä. Taide- ja taitoaineiden opettaja Heli Vehkaperä on iloinen siitä, miten hyvin lasten kuvataideopetus lähti Eurassa käyntiin kolmisen vuotta sitten ja miten innokkaita kuviskoululaiset ovat.

Liisa Nykänen

image

Eura | Alvar Aallon Terassitalo sai aivan uusia muotoja ja kääntyi jopa ylösalaisin Sataopiston lasten kuvataidekoulun tyttöjen käsissä.

Te­ras­si­ta­los­sa voi­si asua vaik­ka Pe­ru­na, joka pi­täi­si siel­lä elo­ku­va­te­at­te­ria. Talo oli­si kään­tö­ta­lo, jon­ka voi­si ha­lu­tes­saan kään­tää ylö­sa­lai­sin. Voi­si­ko Te­ras­si­ta­lo ol­la­kin pink­ki ei­kä val­koi­nen? Muun mu­as­sa täl­lai­sia aja­tuk­sia miet­ti­vät Sa­ta­o­pis­ton Eu­ran ku­va­tai­de­kou­lu­lai­set, kun hei­dän opet­ta­jan­sa Heli Veh­ka­pe­rä ot­ti ku­va­tai­de­kou­lun syk­syn tee­mak­si Aal­lon Te­ras­si­ta­lon.

– Tämä Eu­ran ku­vis­kou­lum­me on lin­ki­tet­ty Al­var Aal­to -kou­luk­si. Meil­lä on kol­man­nen vuo­den ku­vis­lais­ten kans­sa tee­ma­na oma kult­tuu­riym­pä­ris­tö ja ra­ken­net­tu ym­pä­ris­tö, ja Te­ras­si­ta­lo so­pii kai­kin puo­lin koh­teek­sem­me. Lap­set ovat suun­ni­tel­leet ja teh­neet oman­lai­si­aan Te­ras­si­ta­lo­ja ja miet­ti­vät, kei­tä nii­tä asuu. Työt tu­le­vat en­si ke­sä­nä näyt­teil­le Ruu­kin­puis­toon, ja me teem­me ke­vääl­lä ku­va­tai­de­ker­ho­lais­ten kans­sa eväs­ret­ken Te­ras­si­ta­loon, Sa­ta­o­pis­ton tai­de- ja tai­to­ai­nei­den opet­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Heli Veh­ka­pe­rä ker­too.

Hyvä talo asua

Lä­hes­kään kaik­ki ku­vis­lai­set ei­vät ol­leet käy­neet Te­ras­si­ta­los­sa si­säl­lä tai edes näh­neet sitä, mut­ta Heli Veh­ka­pe­rä näyt­ti lap­sil­le ku­via ta­los­ta ja ker­toi sii­tä.

– Ker­roin, et­tä Aal­to suun­nit­te­li ta­lon­sa sel­lai­sek­si, et­tä ih­mis­ten on hyvä asua niis­sä, et­tä nii­hin tu­lee va­loa ih­mis­ten mit­ta­kaa­van mu­kaan ja et­tä ra­ken­nus­ten suh­de luon­toon on vah­va. Kun las­ten suun­nit­te­le­mat Te­ras­si­ta­lo-mal­lit saa­daan val­miik­si, piir­räm­me ja maa­laam­me vie­lä jo­tain ki­vaa Aal­to-jak­ka­rois­ta, Heli Veh­ka­pe­rä ker­too.

Emi­na Lind­roos ker­too suun­ni­tel­leen­sa koko ison Te­ras­si­ta­lon­sa omaan käyt­töön­sä. Hän on käy­nyt oi­ke­an Te­ras­si­ta­lon pi­hal­la ja näh­nyt sen por­ras­mai­sen muo­don, mut­ta ei ole ol­lut sen si­säl­lä.

9-vuo­ti­as Sil­ja Ma­ri­mo puo­les­taan kek­si teh­dä Te­ras­si­ta­los­taan kä­te­vän kään­tö­ta­lon, ja hä­nen ys­tä­vän­sä Hil­da Lan­si teki niin roh­ke­an rat­kai­sun, et­tä päät­ti oman ta­lon­sa ul­ko­sei­nien vä­rik­si pin­kin. Ilo­na Mä­ke­län Te­ras­si­ta­lon sei­näs­sä lu­kee Elo­ku­va­te­at­te­ri ja elo­ku­via näyt­tää ta­los­sa asu­va Pe­ru­na, ihan sel­lai­nen oi­kea pe­ru­na. 11-vuo­ti­as Aman­da Saa­ri­sa­lo ei ole Kaut­tu­an oi­ke­aa Te­ras­si­ta­loa vie­lä näh­nyt, mut­ta kuun­te­li He­lin ker­to­maa ja teki ta­los­taan hy­vän asua.

Taidetta monipuolisesti

Heli Veh­ka­pe­rä on iloi­nen sii­tä, mi­ten hy­vin ku­va­tai­de­kou­lu toi­mii Eu­ras­sa. Poi­kia ei ole toi­veis­ta huo­li­mat­ta saa­tu mu­kaan, mut­ta in­nok­kai­ta tyt­tö­jä on iso jouk­ko. Heil­le ope­te­taan ku­va­tai­tei­ta mo­ni­puo­li­ses­ti. Vä­ri­op­pia on joka vuo­si, ja kaik­ki saa­vat to­teut­taa it­se­ään ja teh­dä it­sel­leen tär­kei­tä ku­via. Ke­vääl­lä on lu­vas­sa ke­ra­miik­ka­jak­so.

Las­ten tam­mi­kuus­sa Eu­ran ku­va­tai­de­kou­lus­sa Kän­nöl­lä on avoin­ten ovien päi­vä 20. tam­mi­kuu­ta kel­lo 16.30–18.45. Sil­loin kaik­ki ha­luk­kaat voi­vat pii­pah­taa kat­so­maan ku­vis­kou­lun me­noa ja maa­la­ta vä­hän mu­ka­na­kin. Las­ten tam­mi­kuul­le on tar­jol­la myös Tar­ja Kyl­li­jo­en pi­tä­mä las­ten ke­ra­miik­ka­pa­ja Kän­nöl­lä kol­me­na pe­räk­käi­se­nä lau­an­tai­na al­ka­en 16. tam­mi­kuu­ta kel­lo 10–12.15.

Eu­ran ku­va­tai­de­kou­lu

Las­ten ku­va­tai­de­o­pe­tus kes­tää kuu­si vuot­ta, min­kä jäl­keen lap­set saa­vat päät­tö­to­dis­tuk­sen.

Eu­ras­sa on nyt kak­si kol­man­nen vuo­den ryh­mää ja uu­si eka­luok­ka, joi­ta aloi­te­taan joka toi­nen vuo­si.

Kol­man­nen vuo­den ryh­mis­tä kes­ki­vii­kon ryh­mäs­sä on 11 tyt­töä ja se on täyn­nä. Tors­tain ryh­mäs­sä on vie­lä ti­laa, sa­moin tiis­tai­sin ko­koon­tu­vas­sa eka­luo­kas­sa.

Ku­va­tai­de­kou­lus­sa ol­laan ker­ran vii­kos­sa kol­men op­pi­tun­nin jak­so.