26.1.2020 13.13
Kulttuuri
 
Esa Viippola

Yläneen teräsleidit nousevat Himolan teatterin lavalle

Himolan Teatterin Vielä ehtii -näytelmässä Säde (Elisa Niittymäki, vas.) ja Annakaisa (Tarja Huuki) ovat käyneet Mariannen (Heidi Tuomola) luona bridgelounailla jo pitkään. Kun neljän naisen joukosta yksi lyö viimeisen kortin pöytään, korvaajaksi ilmestyy Peter Selin (Jorma Kavander). Siitä alkavaan pyöritykseen joutuu mukaan myös vain lamppua vaihtamaan tullut kotiavun Tommi (Arto Koliseva).

Himolan Teatterin Vielä ehtii -näytelmässä Säde (Elisa Niittymäki, vas.) ja Annakaisa (Tarja Huuki) ovat käyneet Mariannen (Heidi Tuomola) luona bridgelounailla jo pitkään. Kun neljän naisen joukosta yksi lyö viimeisen kortin pöytään, korvaajaksi ilmestyy Peter Selin (Jorma Kavander). Siitä alkavaan pyöritykseen joutuu mukaan myös vain lamppua vaihtamaan tullut kotiavun Tommi (Arto Koliseva).

Esa Viippola

image

Pöytyä, Yläne | Himolan Teatterin talviensi-illassa on ruotsa­lais­läh­töinen Vielä ehtii -komedia. Siinä varttuneiden naisten bridgeporukkaa kohdannut kuolemantapaus panee jäljelle jääneet pohtimaan tehtyjä ja tekemättä jääneitä tekojaan.

Per­hee­tön­tä Sä­det­tä esit­tä­vä Eli­sa Niit­ty­mä­ki to­te­aa näy­tel­män tee­mo­jen osu­van lä­hel­le to­sie­lä­mää.

– Kyl­lä näi­tä on poh­ti­nut omas­sa elä­mäs­sä­kin, vaik­ka pää­a­si­as­sa olen kaik­keen tyy­ty­väi­nen, hän tuu­maa.

Myös näy­tel­män oh­jaa­ja, les­ki­rou­va Ma­ri­an­nea esit­tä­vä Hei­di Tuo­mo­la löy­tää näy­tel­mäs­tä pal­jon tut­tua.

– Vä­lil­lä sitä miet­tii, et­tä taas on vuo­si ku­lu­nut, tu­li­ko teh­tyä tar­peek­si?

Brid­ge­po­ru­kan kol­mas nai­nen on hol­ho­a­van avi­o­mie­hen kans­sa asu­va An­na­kai­sa (Tar­ja Huu­ki), ja uu­dek­si nel­jän­nek­si jä­se­nek­si ajau­tuu Pe­ter Se­lin (Jor­ma Ka­van­der), joka ei ai­van täy­tä kaik­kia brid­gen­pe­laa­jan kel­poi­suu­seh­to­ja.

Kuo­le­man­ta­pauk­sen ha­vah­dut­ta­man nais­kol­mi­kon pyö­ri­tyk­seen jou­tuu myös ko­ti­a­vun Tom­mi (Pöy­ty­än Te­at­te­ris­ta vie­rai­le­va Ar­to Ko­li­se­va), jon­ka piti al­ku­jaan tul­la vain yh­tä lamp­pua vaih­ta­maan. Ylä­neen työ­vä­en­ta­lon la­val­la näh­dään myös Ma­ri­an­nen kii­rei­nen Kris­tii­na-ty­tär (Heli Vir­ta­nen), joka yrit­tää vaih­te­le­val­la me­nes­tyk­sel­lä saa­da vil­liin­ty­nyt­tä äi­ti­ään ruo­tuun.

Eli­sa Niit­ty­mä­en ja Hei­di Tuo­mo­lan mu­kaan ruot­sa­lai­sen Ca­rin Man­n­hei­me­rin kir­joit­ta­man näy­tel­män kään­teis­sä riit­tää ylei­söl­le yl­lä­tyk­siä.

– Näy­tel­mä on haus­ka ja mo­nel­la ta­val­la kos­ket­ta­va. Sii­nä on myös sel­lais­ta, mil­le voi tääl­lä nau­raa, vaik­kei omas­sa ar­jes­sa voi­si­kaan, Ylä­neen te­räs­lei­dit to­te­a­vat.

Lue li­sää näy­tel­mäs­tä AS 28.1.