27.2.2020 14.52
Lukijan juttu
 

Juhlan aika

Köyliön Vuorenmaan Seuratalolla juotiin 50-vuotisjuhlakahvit.

Köyliön Vuorenmaan Seuratalolla juotiin 50-vuotisjuhlakahvit.

image

Säkylä, Köyliö | Eläkeliiton yhdistykset muun muassa Eurassa, Köyliössä ja Säkylässä juhlivat 50-vuotiasta Eläkeliittoa 26. helmikuuta samaan aikaan, kun valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Helsingissä.

Köy­li­ön yh­dis­tys oli kool­la Vuo­ren­maan Seu­ra­ta­lol­la. Il­ta­päi­vän ai­ka­na muun mu­as­sa seu­rat­tiin suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä pää­juh­laa Fin­lan­dia-ta­lol­ta ja juo­tiin juh­la­kah­vit.

Sä­ky­län yh­dis­tys viet­ti juh­laa kuu­kau­si­ti­lai­suu­den mer­keis­sä Tu­pa­lan Ho­vis­sa. Oh­jel­mas­sa oli muun mu­as­sa Jo­han­na ja Mika Kaar­ton rak­kau­sai­hei­sen mu­sii­kin kon­sert­ti.

El-Sä­ky­län yh­dis­tyk­ses­sä on 408 jä­sen­tä. Kun­to­sa­li­vuo­rois­sa käy vii­koit­tain noin 40 jä­sen­tä. Eri­lai­sia ret­kiä teh­dään tä­nä­kin vuon­na kym­men­kun­ta: te­at­te­ri, kon­ser­tit, ko­ti­seu­tu­ret­ket, kyl­py­lät kiin­nos­ta­vat. Pi­sin ret­ki teh­dään tou­ko­kuus­sa Por­tu­ga­liin.

– Yh­teis­työ­tä py­ri­tään li­sää­mään Köy­li­ön ja Eu­ran yh­dis­tys­ten kans­sa. Os­tim­me yh­des­sä Köy­li­ön yh­dis­tyk­sen kans­sa ka­ra­o­ke­lait­teet vii­me vuo­den lo­pus­sa. In­nos­tus­ta lau­la­mi­seen on ol­lut ja sen toi­vo­taan li­sään­ty­vän. Kol­met tans­sit on jo jär­jes­tet­ty, pu­heen­joh­ta­ja Pert­ti Ki­vi­ran­ta ker­too.