11.5.2020 16.00
Lukijan juttu
 

Lapin lapset taiteilivat onnesta

image

Rauma, Lappi | Lapin koululaiset ovat osallistuneet aktiivisesti vuoden 2020 kansainväliseen kuvatai­de­kil­pailuun. Kilpailun pääteemana on: "Onnea on...". Tuomarit arvostelivat yhteensä 126 työtä.

Rau­ma, Lap­pi

Ku­va­tai­de­kil­pai­lus­sa piir­ret­tiin tee­mal­la: On­nea on... maa­laa­mi­nen, piir­tä­mi­nen, ku­vaa­mi­nen, voit­ta­mi­nen.

Kil­pai­lu on pi­det­ty La­pis­sa vuo­des­ta 1977 al­ka­en ja jär­jes­te­tään yh­des­sä kou­lun ja opet­ta­jien kans­sa.

Tänä vuon­na teh­tä­vä­nä oli 6–8- ja 9–10-vuo­ti­ai­den sar­jois­sa piir­tää ai­hees­ta: ”Mikä te­kee si­nus­ta on­nel­li­sen?”. 11–13-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa ku­vien ta­voit­tee­na oli ja­kaa omaa on­nea, näyt­tää mitä oma on­ni on. Töis­sä oli käy­tet­ty eri­lai­sia tek­nii­koi­ta ja myös mie­li­ku­vi­tus oli pääs­tet­ty val­loil­leen.

Par­hai­na te­ok­si­na pal­kit­tiin Aa­mos Läh­de­mä­en Ar­vok­kaan aar­teen et­si­jä, Mai­re Lai­ho­sen Meri koi­ra au­rin­gon­pais­tees­sa ja Lot­ta Leh­to­lan Aja­tus­ten kil­pi­kon­nat.

Tu­lok­set:

2012–2014 syn­ty­neet: 1) Aa­mos Läh­de­mä­ki, 2) Aar­ne Tuo­mi­nen, 3) Emi­lia Leh­ti­nen.

2010–2011 syn­ty­neet: 1) Mai­re Lai­ho­nen, 2) El­ma Ki­vi­mä­ki, 3) Je­re­mi­as Lai­nio.

2007–2009 syn­ty­neet: 1) Lot­ta Leh­to­la, 2) Nel­la Huh­ta­mä­ki, 3) Me­ri­lin Schulz.

Kun­ni­a­mai­nin­nan sai­vat Lo­vii­sa Per­to­la ja Ee­ro Tuo­mi­nen (2012–2014 synt.), Mil­ja Ränk­man (2010–2011 synt.) sekä Kai­sa Rau­va, El­sa Aro ja Mee­ri Jus­si­la (2007–2009 synt.)

Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat Tuu­la Kuu­se­la ja Tomi Mä­en­pää.

Voit­ta­ja­työt läh­te­vät val­ta­kun­nal­li­seen kil­pai­luun Hel­sin­kiin tou­ko­kuus­sa. Val­ta­kun­nal­li­set voit­ta­jat edus­ta­vat Suo­mea syys­kuus­sa Ber­lii­nis­sä kan­sain­vä­li­ses­sä lop­pu­kil­pai­lus­sa, jo­hon osal­lis­tuu lap­sia ja nuo­ria Ita­li­as­ta, Itä­val­las­ta, Lu­xem­bur­gis­ta, Rans­kas­ta, Sak­sas­ta, Sveit­sis­tä ja Suo­mes­ta. Kil­pai­lu on Guin­nes­sin en­nä­tys­ten­kir­jan mu­kaan maa­il­man suu­rin lap­sil­le ja nuo­ril­le jär­jes­tet­tä­vä tai­de­kil­pai­lu. Kil­pai­lu jär­jes­te­tään kan­sain­vä­li­sel­lä ta­sol­la 50. ker­ran ja Suo­mes­sa 44. ker­ran.

La­pin osa­kil­pai­lus­ta vas­ta­si La­pin Osuus­pank­ki. Pal­ki­tut työt ovat esil­lä pan­kin ik­ku­nal­la ju­han­nuk­seen saak­ka, jol­loin ne ovat tur­val­li­ses­ti näh­tä­vil­lä myös au­ki­o­lo­a­jan ul­ko­puo­lel­la.