6.5.2019 11:51
Lukijan juttu
 

Lapset taiteilivat musiikista

image

Rauma, Lappi | Lapin koululaiset osallistuivat aktiivisesti perinteiseen osuuspankin järjestämään kansainväliseen kuvatai­de­kil­pailuun. Tuomarit arvostelivat yhteensä 131 työtä.

Tänä vuon­na kil­pai­lun päätee­ma­na on "Mu­siik­ki herättää tun­tei­ta". Ku­va­tai­de­kil­pai­lu on pi­det­ty La­pis­sa vuo­des­ta 1977 al­ka­en ja järjes­te­tään yh­des­sä kou­lun ja opet­ta­jien kans­sa.

Teh­tävänä oli nuo­rim­pien eli 6–8-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa piir­tää äänien te­ke­mi­ses­tä ja ko­ke­mi­ses­ta. 9–10-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa piir­ret­tiin mu­sii­kis­ta jo­ka­päiväises­sä elämässä. 11–13-vuo­ti­ai­den sar­jas­sa ku­vil­la ker­ro­taan, mi­ten mu­siik­ki tai äänet vai­kut­ta­vat mie­li­a­laan. Töis­sä oli käytet­ty eri­lai­sia tek­nii­koi­ta ja mie­li­ku­vi­tus oli päästet­ty val­loil­leen.

Par­hai­na te­ok­si­na pal­kit­tiin Len­ni Mäkilän Mu­siik­kia kaik­ki­al­la, Me­ri­lin Schul­zin Au­rin­gon­las­ku ja El­la Kal­li­on Nap­pi­kuu­lo­ke.

Tu­lok­set: Sar­ja 2011–2013 syn­ty­neet: 1. Len­ni Mäkilä, 2. Pep­pi-Lot­ta Pu­ron­si­vu 3. Sen­ni Koi­vis­to. Sar­ja 2009-2010 syn­ty­neet: 1. Me­ri­lin Schulz, 2. Eve­lii­na Ket­tu­nen 3. Emi­lia Tak­ku­la. Sar­ja 2006-2008 syn­ty­neet: 1. El­la Kal­lio, 2. Nan­na Pak­man 3. Kai­sa Rau­va.

Kun­ni­a­mai­nin­nan sai­vat Ni­ni­ve Kan­to­nen, Ee­vi Sa­lo­lat­va ja Lau­ra Ant­ti­la. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat Ou­ti Nykänen ja Han­ne­le Tuo­mi­nen.

Sar­jo­jen voit­ta­ja­työt lähtevät val­ta­kun­nal­li­seen kil­pai­luun Hel­sin­kiin, jos­sa va­li­taan voit­ta­jat tou­ko­kuus­sa. Val­ta­kun­nal­li­sen kil­pai­lun voit­ta­ja­työt edus­ta­vat maa­tam­me kesä-hei­näkuun vaih­tees­sa kan­sain­väli­ses­sä lop­pu­kil­pai­lus­sa, jo­hon osal­lis­tuu lap­sia ja nuo­ria Ita­li­as­ta, Itäval­las­ta, Lu­xem­bur­gis­ta, Rans­kas­ta, Sak­sas­ta, Sveit­sis­tä ja Suo­mes­ta.

Kil­pai­lu on Guin­nes­sin en­nätys­ten­kir­jan mu­kaan maa­il­man suu­rin lap­sil­le ja nuo­ril­le järjes­tet­tävä tai­de­kil­pai­lu. Kil­pai­lu järjes­te­tään kan­sain­väli­sel­lä ta­sol­la 49. ker­ran ja Suo­mes­sa 43. ker­ran.

La­pin osa­kil­pai­lus­ta vas­ta­si La­pin Osuus­pank­ki ja osa­kil­pai­lun par­haat työt ovat näyt­te­lys­sä pan­kin kont­to­ris­sa 23. tou­ko­kuu­ta as­ti.