14.2.2020 10.41
Lukijan juttu
 

Lasten ystävä palkittiin

Pia Levander sai tunnustuksen työstään lasten ja perheiden parissa.

Pia Levander sai tunnustuksen työstään lasten ja perheiden parissa.

Mira Kaunisto

image

Säkylä, Köyliö | MLL Köyliön paikal­li­syh­distys palkitsi tänä vuonna lasten ystävänä terveydenhoitaja Pia Levanderin.

Hän on las­ten ja koko per­heen ys­tä­vä, tuki äi­tiys­neu­vo­las­sa ja kou­lu­tiel­lä.

Äi­dit ku­vai­li­vat Piaa sa­noin iloi­nen, ym­mär­tä­väi­nen, läm­min, em­paat­ti­nen, ai­dos­ti vä­lit­tä­vä, huo­leh­ti­vai­nen ja läs­nä­o­le­va. Vas­taa­no­tol­la tun­tee ole­van­sa ai­nut­laa­tui­nen ja tär­keä, Pi­al­la on ai­na ai­kaa kuun­nel­la ja se­lit­tää asi­oi­ta uu­del­leen niin, et­tä vä­sy­nyt äi­ti­kin ym­mär­tää.

Kou­lu­lai­set ku­vai­li­vat Piaa sa­noin mu­ka­va, kiva, po­si­tii­vi­nen, iloi­nen, ys­tä­väl­li­nen, au­rin­koi­nen, hy­vä­sy­dä­mi­nen, ym­mär­tä­väi­nen, rau­hal­li­nen, hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä. Pi­al­le voi ker­toa miel­tä pai­na­vis­ta, ilois­ta ja su­ruis­ta, Pia osaa pi­tää sa­lai­suu­det, ot­taa kaik­ki läm­pi­mäs­ti luok­seen, aut­taa jos tu­lee haa­va, tar­kas­taa olen­ko ki­peä. "Olet pa­ras ter­vey­den­hoi­ta­ja min­kä tie­dän."

Kii­tok­se­na äi­tien, vau­vo­jen, per­hei­den ja kou­lu­lais­ten eteen teh­dys­tä työs­tä Pia sai Las­ten Ys­tä­vä -dip­lo­min ja pai­kal­li­sen neu­ley­ri­tyk­sen lah­joit­ta­man hui­vin.

Mira Kau­nis­to