4.5.2020 10.54
Lukijan juttu
 

MLL palkitsi Hietaset

Euran seurakunnassa pappeina työskennelleet Heikki ja Riikka Hietanen saivat tunnustuksen lasten parissa tekemästään työstä.

Euran seurakunnassa pappeina työskennelleet Heikki ja Riikka Hietanen saivat tunnustuksen lasten parissa tekemästään työstä.

image

Eura | Mannerheimin Lasten­suo­je­lu­liiton Euran paikal­li­syh­distys antoi Euran vuoden 2019 lapsi- ja nuorisoteko -tunnustuksen Riikka ja Heikki Hietaselle.

MLL Eu­ran pai­kal­li­syh­dis­tys ry an­taa vuo­sit­tain tun­nus­tuk­sen eu­ra­lais­ten las­ten ja nuor­ten hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä. Vuo­den 2019 lap­si- ja nuo­ri­so­te­ko -tun­nus­tuk­sen sai­vat Riik­ka ja Heik­ki Hie­ta­nen. He ovat Eu­ran seu­ra­kun­nas­sa pap­pei­na työs­ken­nel­les­sään sekä omal­la va­paa-ajal­laan teh­neet suu­rel­la sy­dä­mel­lä pal­jon las­ten ja nuor­ten eteen.

– Hei­tä aja­tel­laan edel­leen läm­möl­lä ja kii­tol­li­suu­del­la mo­nis­sa eu­ra­lais­per­heis­sä ja ihan kai­ke­ni­käis­ten kes­kuu­des­sa, MLL Eu­ran pu­heen­joh­ta­ja Maa­rit Toi­vo­nen ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Miia Zan­ga­na to­te­si­vat an­ta­es­saan tun­nus­tus­ta Hie­ta­sil­le.