13.5.2019 15.55
Lukijan juttu
 

MLL Säkylä lahjoitti lasten­tar­vik­keita neuvolaan

Lahjoituksena saadut lastentarvikkeet tulevat lainattaviksi neuvolaan.

Lahjoituksena saadut lastentarvikkeet tulevat lainattaviksi neuvolaan.

image

Säkylä | MLL Säkylä lahjoitti kaksi turvakaukaloa, kaksi lämpöpussia, sähkökäyttöisen rintapumpun ja kantorepun Säkylän neuvolaan.

MLL Sä­ky­lä sai vii­me vuo­den lo­pul­la Sä­ky­län Osuus­pan­kil­ta lah­joi­tuk­se­na 1 000 eu­roa. Ra­hal­la pää­tet­tiin os­taa Sä­ky­län neu­vo­laan lai­nat­ta­via las­ten­tar­vik­kei­ta.

MLL Sä­ky­lä on lah­joit­ta­nut en­nen­kin neu­vo­laan muun mu­as­sa tur­va­kau­ka­loi­ta, jot­ka nyt ha­lut­tiin uu­sia nii­den käyt­töi­än päät­ty­es­sä. Neu­vo­las­ta ky­syt­tiin myös toi­vei­ta ja pää­dyt­tiin os­ta­maan uu­det tur­va­kau­ka­lot, läm­pö­pus­sit, rin­ta­pump­pu ja kan­to­rep­pu.

Ta­va­rat vas­taa­not­ti­vat neu­vo­lan Pia Le­van­der ja Ja­ni­ka Heik­ki­lä. He oli­vat iloi­sia lah­joi­tuk­ses­ta ja ker­toi­vat, et­tä han­ki­tuil­la las­ten­tar­vik­keil­la on var­mas­ti käyt­töä sä­ky­lä­läi­sil­lä lap­si­per­heil­lä.

MLL Sä­ky­län ja neu­vo­lan yh­teis­työ­hön kuu­luu myös neu­vo­lan kaut­ta kak­si­vuo­ti­ail­le ja­et­ta­va kir­ja­lah­ja.