30.6.2020 6.03
Mielipide
 
Iida Rissanen-Vatja

Melkein kuin vanhaan hyvään aikaan

Ylimääräisten hygieniatoimien lisäksi Euran urheilukeskussa piti huolehtia myös helteestä.

Ylimääräisten hygieniatoimien lisäksi Euran urheilukeskussa piti huolehtia myös helteestä.

Iida Rissanen-Vatja

image

Kesä toi tullessaan kaivatut kontaktit – parhaiten se näkyi lauantaina Euran urhei­lu­kes­kuk­sessa, jossa väkeä oli kahdessa isossa tapahtumassa kuin pipoa.

Ne ylei­sö­ta­pah­tu­mat, joi­den pil­le­jä ko­ro­na­pan­de­mia ei ke­vään mit­taan pan­nut pus­siin, saat­ta­vat tänä ke­sä­nä naut­tia mel­koi­sis­ta vä­ki­ryn­täyk­sis­tä. Kun ih­mi­set ovat pit­kään jou­tu­neet vält­te­le­mään toi­si­aan par­haan­sa mu­kaan, small talk tut­tu­jen kans­sa ur­hei­lu­kat­so­moi­den leh­te­reil­lä ja ke­sä­te­ras­seil­la tun­tuu mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä ja kai­va­tul­ta.

Jouk­koi­hin ha­keu­du­taan, ja eris­täy­ty­mi­sen ai­ka näyt­tää ole­van ohi – ai­na­kin, jos on us­ko­mis­ta esi­mer­kik­si Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­sen vii­me lau­an­tai­seen vä­ki­ryn­täyk­seen. Be­ach vol­ley -ken­til­lä näh­tiin Eu­ran Rai­kun tal­koo­lais­ten voi­man­näy­te, kun hiek­ka pöl­ly­si liki sa­dan ju­ni­o­ri­pe­li­pa­rin jal­ko­jen al­la. Kun sii­hen pääl­le yn­nää va­paa­eh­toi­set, huol­to­jou­kot ja kan­nus­ta­jat, vä­keä oli äk­kiä pai­kal­la muu­ta­ma sata.

Hiek­ka­kent­tien vie­res­sä Wemb­leyl­lä eu­ra­lai­nen jal­ka­pal­lo­kan­sa saa­pui puo­les­taan to­dis­ta­maan, mil­tä Eu­Pan edus­tus­jouk­ku­een ot­teet uu­del­la sar­ja­ta­sol­la näyt­ti­vät. Ei kat­so­mo vie­lä lii­tok­sis­taan na­tis­sut ja tur­va­vä­le­jä­kin jä­tet­tiin, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa ylei­söä oli run­saas­ti. Seu­ran ta­lou­del­le kiin­nos­tus on il­man muu­ta pie­ni pi­ris­tys­ruis­ke.

Hal­li­tus on koko al­ku­ke­sän ajan pur­ka­nut myös ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­sia. Käy­tän­nös­sä vas­tuu ta­pah­tu­mien tur­val­li­suu­des­ta on siir­ty­nyt val­ti­ol­ta jär­jes­tä­jil­le ja osal­lis­tu­jil­le it­sel­leen. Esi­mer­kik­si Rai­kus­sa yli­mää­räi­siä hy­gie­ni­a­toi­mia oli suun­ni­tel­tu huo­lel­la – tal­koo­lai­set de­sin­fi­oi­vat kah­den päi­vän ajan jat­ku­vas­ti pe­li­pal­lo­ja, ves­so­ja ja mui­ta pin­to­ja, kah­vi­ot ja gril­lit oli­vat ha­jau­tet­tu­na ja kä­siä pää­si pe­se­mään vai­vat­to­mas­ti.

Sa­ta­kun­nas­sa on ke­sä­kuus­sa tul­lut il­mi uu­sia ko­ro­na­ta­pauk­sia, ja syy­tä va­ro­vai­suu­teen on edel­leen. Ris­ki­ryh­mä­läi­set muis­ta­ne­vat sen vie­lä pit­kään mui­ta pa­rem­min, mut­ta jo­kai­sen vas­tuul­la on pi­tää huol­ta omas­ta ja mui­den ter­vey­des­tä. Py­sy­tään yhä fluns­sas­sa ko­to­na ja muis­te­taan pes­tä kä­siä, ke­säs­tä eh­tii kyl­lä naut­tia!