To 28.11. Satuhetki

klo 10.15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa syk­syn vii­mei­nen sa­tu­het­ki.

Pe 29.11. Kirjaston joulunavaus

klo 10–17 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa muun mu­as­sa jou­lu­puk­ki ja tont­tu­ty­töt temp­pu­ra­toi­neen klo 14.30–16.30.

Pe–la 29.–30.11. Euran joulunavaus

pe klo 17 al­ka­en ja la klo 10 al­ka­en. Oh­jel­mas­sa muun mu­as­sa jou­lu­ju­na, jou­lu­puk­ki, sa­tu­het­ki, bin­go ja Kaut­tu­an mies­lau­la­jien lau­lua. Järj. Eu­ran Yrit­tä­jät ja Eu­ran kun­ta.

La 30.11. Säkylän joulunavaus

klo 10 al­ka­en, jou­lu­puk­ki­juok­su klo 12. Oh­jel­mas­sa muun mu­as­sa Tai­ka-Pet­te­ri, jou­lu­to­ri, jou­lu­bus­si, po­ni­a­je­lua ja Päi­vä pa­lo­a­se­mal­la. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät ja Sä­ky­län kun­ta.

La 30.11. Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–16 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 425, Ylä­ne). Jou­lu­puu­roa, jou­lu­kah­vi­la, kink­ku­ar­pa­jai­set, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys ry.

La 30.11. Pyhän Nikolauksen markkinat

klo 13–18 Sä­ky­län pap­pi­lan pi­hal­la (Leh­muun­tie 5). Van­han ajan jou­lu­tun­nel­maa. Oh­jel­man avaa­vat klo 13 Tei­jo Mä­en­pää ja An­na-Kai­sa Hau­ta­la, mu­siik­kia, myyn­ti­ko­ju­ja, kä­den­tai­to­ja, lap­sil­le oh­jel­maa. Järj. Sä­ky­län–Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 1.12. Panelian joulunavaus

klo 13.30 al­ka­en Pa­ne­li­an leik­ki­ken­täl­tä (Mä­ki­län­tie 10).

Su 1.12. Iloista joulun odotusta -tapahtuma

klo 16 Köy­li­ön mei­je­ril­lä (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8, Köy­liö). Jou­lu­lau­lu­ja ja -puu­roa, muo­ti­näy­tös, juon­ta­ja­na Ma­ria Aal­to­nen ja sä­es­tä­jä­nä Mik­ko Pel­ko­nen. Mak­sul­li­nen, si­säl­tää tar­joi­lun. Järj. Kan­kaan­pään ky­läyh­dis­tys.

Su 1.12. Joulukonsertti

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa Eli­na Jah­ko­la, lau­lu, Mark­ku Haa­vis­to, lau­lu, ja Ant­ti Vir­ta­lai­ne, sä­es­tys. Mak­sul­li­nen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut ry.

Su 1.12. Joululauluilta

klo 18 Ha­ro­lan kou­lul­la (Ha­ro­lan­tie 371, Kiu­kai­nen). Ro­man Szy­rows­ki lau­lat­taa ja sä­es­tää, vä­li­a­jal­la kah­via ja jou­lu­tort­tu­ja. Järj. Ha­ro­lan ky­läyh­dis­tys.

Ma 2.12. Musiikkiopisto juhlii 150-vuotiasta Säkylää

klo 16 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa Huit­tis­ten mu­siik­ki­o­pis­ton opet­ta­jat ja op­pi­laat lau­lat­ta­vat koko per­heen yh­tei­siä jou­lu­lau­lu­ja, klo 17 sel­lo­luo­kan Jou­lu­lau­lu Pop-up S-mar­ke­til­la, klo 19 op­pi­lai­den pik­ku­jou­lu­kon­sert­ti kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa. Li­säk­si opis­to­vä­ki kier­tää kou­lu­ja, van­hain­ko­te­ja ja päi­vä­ko­te­ja Sä­ky­läs­sä, Köy­li­ös­sä ja Ylä­neel­lä.

Ti 3.12. Joulun tähti -konsertti

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa Pek­ka Lauk­ka­ri­sen kon­sert­ti.