To 23.1. Avoimet ovet Kauttuan nuorisotilassa

klo 14–20. Nuok­ka­ris­sa mah­dol­li­suus pe­la­ta ja as­kar­rel­la. Pien­tä pur­ta­vaa ja pai­kal­la nuo­ri­so­pal­ve­lui­den hen­ki­lö­kun­ta ker­to­mas­sa nuo­ri­so­pal­ve­lui­den toi­min­nois­ta. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

To 23.1. Lapset ja media -luento

klo 18–19 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa. MLL:n nuo­ri­so­koor­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ker­too van­hem­mil­le las­ten ja nuor­ten me­di­an käy­tös­tä. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

To 23.1. Euran yhdistysilta

klo 18 kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa. Käy­dään läpi tu­le­van yh­dis­ty­soh­jel­man toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sia. Järj. Eu­ran kun­ta ja Sa­ta­Ky­lät ry.

Pe 24.1. Satutuokio

klo 10 Kiu­kais­ten kir­jas­tos­sa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 25.1. Ilmainen uinti alle 18-vuotiaille

Eu­ran ui­ma­hal­lis­sa. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 25.1. Lasten jalkapallopäivä

Pa­ne­li­an kou­lul­la. Ryh­mät: klo 10–11: 3–5-vuo­ti­aat (täs­sä ryh­mäs­sä ai­kui­nen saa ol­la mu­ka­na), klo 11–12: 6–8-vuo­ti­aat, klo 12–13: 9–11-vuo­ti­aat. Va­paa pää­sy. Järj. Eu­ran Pal­lo ry, Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry ja Pa­ne­li­an kou­lu.

La 25.1. Ruukinpuiston historiaa ja tarinoita – koko perheen retki

klo 11 läh­tö Kyö­pe­lin edes­tä. Mak­su 5 e op­paal­le kä­teis­mak­sul­la, al­le 12-vuo­ti­aat il­mai­sek­si. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat ry.

La 25.1. Leikkimetsän avoimet ovet

klo 11–14 Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­las­sa. Järj. Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­la.

Su 26.1. Koko perheen talvirieha

klo 11–13 Hon­ki­lah­den kou­lul­la. Järj. MLL Hon­ki­lah­ti ja HoVe.

Su 26.1. Lasten leivontapäivän PopUp-kahvila

klo 15 Kiu­kais­ten kou­lul­la (Muih­kon­tie 10). Kah­vi­la on au­ki niin kau­an kuin it­se teh­ty­jä herk­ku­ja riit­tää, ar­pa­myyn­tiä. Kah­vi­lan tuot­to Kiu­kais­ten kou­lun op­pi­lai­den hy­väk­si. Järj. Kiu­kais­ten kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Ki­pi­nä ry.

Ma 27.1. Panelian murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa. Järj. pai­kal­li­set mur­re­ak­tii­vit sekä Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ma 27.1. Jukebox – konsertti ja lauluilta

klo 18 Eu­ran yh­teis­kou­lun au­di­to­ri­os­sa. Rau­man mu­siik­ki­o­pis­ton pi­a­nis­tit sä­es­tä­vät tut­tu­ja las­ten­lau­lu­ja, joi­ta ylei­sö saa va­li­ta lau­lu­lis­tas­ta. Ti­lai­suu­den jäl­keen mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la opet­ta­ja Min­na Nii­ni­maan kans­sa mu­siik­ki­o­pis­toon ha­keu­tu­mi­ses­ta ja mu­siik­ki­o­pis­tos­sa opis­ke­lus­ta. Va­paa pää­sy. Järj. Rau­man mu­siik­ki­o­pis­to.

Ti 28.1. Korupaja

klo 17–19 Työ­huo­ne 925:ssä (Teh­taan­tie 35, Eu­ra) 10–15-vuo­ti­ail­le. Pu­no­taan vä­rik­käis­tä alu­mii­ni­len­keis­tä eri­lai­sia ko­ru­ja, va­paa pää­sy. Oh­jaa­ja­na An­na­lee­na Soi­ni. Ilm. 24.1. men­nes­sä www.eu­ra.fi. Järj. Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.