To 13.2. Penkkarit

klo 10.30 kuor­ma-au­tot start­taa­vat lu­ki­oi­den pi­hois­ta penk­ka­ri­a­je­lul­le. Eu­ran abit kier­te­le­vät ala­kou­luil­la, Sä­ky­län abit Huo­vin­rin­teen ja Iso-Sä­ky­län kou­luil­la.

To 13.2. Luento ajoterveydestä

klo 12 Eu­ran kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa Ta­pio Heis­ka­nen Lii­ken­ne­tur­vas­ta ker­too ajo­ter­vey­des­tä. Järj. Eu­ran sote-kes­kus.

To 13.2. Talvisodan aikaisen lentokentän muistotilaisuus

klo 14 Hu­vi­la Haap­saa­res­sa (Haap­saa­ren­tie 21, Sä­ky­lä). Ko­koon­tu­mi­nen Hu­vi­lan pi­hal­la ole­van tal­vi­so­dan len­to­ken­tän muis­to­mer­kil­le, kun­nan­joh­ta­jan ter­veh­dys­sa­nat, sep­pe­leen­las­ku, Pert­ti Hui­dun puhe. Kah­vi­tus. So­ta­kam­ree­ri Il­po Nur­mi ker­too len­to­ken­tän his­to­ri­as­ta. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­seo ja Hu­vi­la Haap­saa­ri.

To 13.2. Appsi, botti, pilvi ja mä -digitaitokurssi

klo 15.30–17 Eu­ra lu­ki­os­sa (luok­ka Lii­le). As­kar­rut­taa­ko di­gi­ter­mis­tö? Kie­li­kurs­sil­le voi läh­teä opet­te­le­maan di­giä suo­mek­si. Mu­kaan saa di­gi­sa­nas­ton. Mak­su­ton. Opet­ta­ja­na Jo­han­na Man­ni­nen. Järj. Sa­ta­o­pis­to.

Pe 14.2. Kirjas­to­pääl­likön ystävän­päi­vä­kahvit

klo 12–17 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la. Järj. Eu­ran kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 14.2. Ystävänpäivä Kepolan kirjastossa

klo 10–15 Ke­po­lan kir­jas­ton (Kar­ja­lan­tie 1 A, Köy­liö) näyt­te­ly­ti­las­ta voi ha­kea it­sel­leen ja ys­tä­väl­leen kir­ja­lah­jan. Järj. Ke­po­lan kir­jas­to.

Pe 14.2. Ystävänpäivä Säkylän pääkirjastossa

klo 10–15 voi ha­kea it­sel­leen ja ys­tä­väl­leen kir­ja­lah­jan. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to.

Pe 14.2. Ystävänpäivän pop-up-kahvila

klo 12–17 Ylä­neen Osuus­pan­kin ker­ho­huo­neel­la. Kah­via, tee­tä ja mon­ta sort­tia kah­vi­lei­pää. Elä­vää mu­siik­kia. Järj. SPR Ylä­neen osas­to.

Pe 14.2. Vanhojentanssit Eurassa

klo 18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la Eu­ran lu­ki­on van­him­mat tans­si­vat. Ylei­sö­ti­lai­suus. Järj. Eu­ran lu­ki­on kak­kos­luok­ka­lai­set.

Pe 14.2. Runoilta

klo 18.30 Mä­ke­läs­sä (Ran­ta­tie 381, Sä­ky­lä). Mu­ka­na voi tuo­da omia ru­no­ja tai lem­pi­ru­no­ja tai tul­la vain kuun­te­le­maan. Järj. Rai­ja Ää­ri.

Ti 18.2. Varttunut väki kokoontuu

klo 14 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Köy­liö). Ti­lai­suus avoin kai­kil­le, kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Näköislehti

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram