To 12.4. Sataopiston kevätnäyttely

klo 13–17 Eu­ran Kän­nös­sä. Esil­lä opis­ton ku­va­tai­de- ja kä­si­työ­ryh­mien töi­tä. Kah­vi­la. Järj. Sa­ta­o­pis­to.

Pe 13.4. Pelinurkkaus

klo 14–16 Kiu­kais­ten kir­jas­tos­sa. Lau­ta- ja kon­so­li­pe­le­jä sekä mah­dol­li­suus saa­da apua läk­syis­sä. Järj. Eu­ran kir­jas­to, Kult­tuu­ri­kyy­tiä ky­lil­le -han­ke.

La 14.4. Kesyttämätöntä kauneutta – Kalevala Koru 80 vuotta

klo 12 Eu­ran Esi­hi­to­ri­an opas­tus­kes­kus Nau­ra­vas­sa Lo­hi­käär­mees­sä. Ka­le­va­la Ko­run Mari Kot­ka esit­te­lee yri­tys­tä ny­ky­päi­vän va­los­sa. Tu­tus­tu­taan myös uu­teen ko­ru­näyt­te­lyyn Muo­toi­lua ai­ko­jen ta­kaa – ko­ru­ja mui­nais­ten esi­ku­vien mu­kaan näyt­te­lyn suun­ni­tel­leen ar­ke­o­lo­gi Sari Män­ty­lä-Asp­lun­din joh­dol­la. Va­paa pää­sy. Järj. Eu­ran kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 14.4. Soveltavan liikunnan kevättempaus

klo 13–15 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la so­vel­ta­van lii­kun­nan pii­riin kuu­lu­vil­le lap­sil­le, nuo­ril­le ja ai­kui­sil­le sekä hei­dän avus­ta­jil­leen ja per­heil­leen. Fu­tis­ta, kei­lai­lua, uin­tia, boc­ci­aa, kun­to­sa­li­har­joit­te­lua, ve­si­te­ra­pi­aa, temp­pu­ra­ta ja ar­von­ta. Ve­si­jump­pa kel­lo 14 ja ve­si­te­ra­pi­aan en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Järj. Eu­ran kun­ta, pai­kal­li­sia yri­tyk­siä ja yh­dis­tyk­siä.

Su 15.4. Kevätkonsertti

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lil­la Sä­ky­län elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen yh­tei­nen kon­sert­ti. Oh­jel­mas­ta vas­taa­vat yh­dis­tys­ten lau­lu­ryh­mät, kuo­rot ja or­kes­te­rit, juon­ta­ja­na Vesa Ala­re. Kah­vi­tar­joi­lu ja va­paa pää­sy.

Ma 16.4. Kirjastokahvila

klo 14–16 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa osa­na Lu­ku­viik­koa. Il­ta­päi­vä­kah­vit ja hen­ki­lö­kun­ta esit­te­lee kir­jas­ton pal­ve­lui­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 17.4. Nuorten maailma -luennot

klo 18 Eu­ran kou­lu­kes­ku­sen au­di­to­ri­os­sa. Psy­ko­lo­gi Kei­jo Ta­ho­kal­li­on Le­vot­to­muus ja minä, minä, minä -lu­en­to ja Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen An­na-Rii­na Kor­te­nie­men Las­ten ja nuor­ten koh­taa­ma ri­kol­li­suus in­ter­ne­tis­sä -lu­en­to. Järj. seu­dun MLL-yh­dis­tyk­set.

Ti 17.4. Safari-konsertti

klo 18 Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­lis­sa. Esiin­ty­ji­nä mu­siik­ki­o­pis­ton op­pi­laat ja opet­ta­jat. Kon­ser­tin jäl­keen voi ko­keil­la soit­ti­mia ja osal­lis­tua mu­siik­ki­o­pis­ton op­pi­las­va­lin­taan. Järj. Huit­tis­ten mu­siik­ki­o­pis­to.

Ti 17.4. Kymppiluokka: Sota-ajan lapsia

klo 10 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa kans­li­a­neu­vos Kos­ti Ra­sin­pe­rän lu­en­to. Kel­lo 9.30 kah­vi.