9.6.2020 7.25
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Aalto-viikko nostaa Kauttuaa esiin

Villa Aalto peittyy rehevyyteen Kauttuan Varkaudenmäen rinteessä.

Villa Aalto peittyy rehevyyteen Kauttuan Varkaudenmäen rinteessä.

Mirja Linnemäki

image

Epävarman kevään jälkeen näyttää siltä, että elokuinen Alvar Aalto -teemaviikko toteutuu. Eura pääsee siihen mukaan ensimmäistä kertaa.

Vii­kon ta­ka­na on Al­var Aal­to -sää­tiö yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen. Viik­ko kier­tää Al­var Aal­to -kau­pun­geis­sa, jois­ta Eu­ran kans­sa tänä vuon­na on vuo­ros­sa Pori ja siel­lä eri­tyi­ses­ti Noor­mar­kun Vil­la Mai­rea. Eu­ra pää­si 25 paik­ka­kun­nan ver­kos­toon mu­kaan kol­mi­sen vuot­ta sit­ten, ja löy­tyy myös vi­sit.al­va­raal­to-verk­ko­pal­ve­lus­ta.

Meil­lä tääl­lä on yk­si Al­var Aal­lon kan­sain­vä­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vim­mis­tä töis­tä eli Kaut­tu­an Te­ras­si­ta­lo – tai Por­ras­ta­lo, ku­ten sitä pai­kal­li­ses­ti myös kut­su­taan. Li­säk­si täl­lä on pal­jon Al­var ja Ai­no Aal­lon suun­ni­te­lu­töi­tä, tai hei­tä lä­hel­lä ol­lei­den ark­k­teh­tien töi­tä. Kaut­tu­a­lai­seen Aal­toon lu­e­taan muun mu­as­sa Jo­ki­sau­na Se­pän­tien var­rel­ta, Vil­la Aal­to Var­kau­den­mä­es­tä, yli-in­si­nöö­rin asun­to Lo­hi­luo­mas­ta, Säh­kö­ta­lot Kaut­tu­an mäen rin­tees­tä, Var­kau­den­mä­en A-tyyp­pi­ta­lot ja Mes­su­hal­li eli ko­ne­pa­ja.

Aal­to-vii­kon oh­jel­mas­sa on tu­tus­tu­mis­ta koh­tei­siin, mut­ta myös mo­nia lu­en­to- ja kes­kus­te­lu­ta­pah­tu­mia, yh­te­nä tär­keim­pä­nä ti­lai­suus, joka et­sii uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia Ruu­kin­puis­toon. Tä­kä­läi­nen Aal­to on pal­jol­ti Aal­toa ar­jes­sa eli ko­te­ja tai sau­na-pe­su­la. Val­ta­o­sin ne myös ovat edel­leen al­ku­pe­räi­ses­sä käy­tös­sään. Aal­lon kaut­tu­a­lai­sen suun­nit­te­lu­työn moot­to­ri, A.Ahlst­röm Oy on kui­ten­kin omis­ta­ja­na ve­täy­ty­mäs­sä Kaut­tu­al­ta ja ar­vo­kiin­teis­töt ovat siir­ty­neet tai siir­ty­mäs­sä eri yk­si­tyi­so­mis­ta­jil­le.

Aal­to-sää­tiö on eri­tyi­ses­ti tänä ko­ro­na­ke­vää­nä ol­lut huo­lis­saan Aal­to-koh­tei­den toi­min­nas­ta, sil­lä toi­min­taa pyö­rit­tä­vät yk­si­tyi­set pie­ny­rit­tä­jät, ku­ten esi­mer­kik­si Kaut­tu­an Jo­ki­sau­nal­la. Jot­ta niin tääl­lä kuin muu­al­la­kin edel­leen pää­si­si "si­sään" Aal­toon, tar­vi­taan pait­si kä­vi­jöi­tä myös uu­sia toi­mi­joi­ta, jot­ta alue py­syi­si au­ki, elä­vä­nä ja koh­tee­na ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti.