4.6.2020 7.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Aika saada koulu kuntoon

Kauttuan koulun sisäilma on vuosien kuluessa aiheuttanut paljon huolta, vaivaa ja rahanmenoa. Arkistokuva: Erkki Lehtilä.

Kauttuan koulun sisäilma on vuosien kuluessa aiheuttanut paljon huolta, vaivaa ja rahanmenoa. Arkistokuva: Erkki Lehtilä.

Erkki Lehtilä

image

Euran suurin alakoulu, Kauttuan koulu on paris­sa­kym­me­nessä vuodessa käynyt läpi useita remontteja. Nyt olisi aika saada ainakin sisäilmaongelmat siirtymään historiaan.

50-lu­vul­la ra­ken­net­tua kou­lua laa­jen­net­tiin vuon­na 1997. Tois­ta­kym­men­tä vuot­ta myö­hem­min kou­lun vä­el­lä al­koi ol­la oi­rei­ta ja tut­ki­mus­ten jäl­keen vuon­na 2011 laa­jen­nu­so­san lat­ti­a­pin­noit­teet uu­sit­tiin. Niis­sä käy­tet­ty lii­ma yh­des­sä kos­te­an lat­ti­a­be­to­nin kans­sa tuot­ti si­säil­maan hai­tal­li­sia kaa­su­ja. Van­hat pin­nat pois­tet­tiin ja lat­ti­oi­hin le­vi­tet­tiin tii­vis hart­si.

Va­jaan vii­den vuo­den ku­lut­tua kou­lul­la oi­reil­tiin taas. Vuo­si­na 2016–17 tu­kit­tiin muun mu­as­sa il­ma­vuo­to­ja kel­la­ris­ta ja ra­ken­teis­ta ja kor­jat­tiin jäl­leen kat­to­ve­si­va­lu­mia sekä uu­sit­tiin van­han osan lat­ti­a­ra­ken­teet.

Ja nyt kou­lu on jäl­leen re­mon­tis­sa. Vuon­na 2011 asen­ne­tuis­ta lat­ti­a­pin­noit­teis­ta ja -ta­soit­teis­ta haih­tuu hai­tal­li­sia or­gaa­ni­sia yh­dis­tei­tä si­säil­maan ja lii­kun­ta­sa­lin lat­ti­ae­ris­teis­sä on ho­met­ta.

Si­säil­ma­on­gel­mat ovat jul­ki­sis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, eri­tyi­ses­ti kou­luis­sa, val­ta­vas­ti yleis­ty­neet 2010-lu­vul­la. Syyk­si on mai­nit­tu ra­ken­nus­ten kor­kea ikä ja se, et­tä kun­nat ei­vät ra­ha­pu­las­saan ole tar­peek­si kor­jan­neet nii­tä. Ra­ken­nus­vir­hei­tä­kin on teh­ty. Kaut­tu­an kou­lun va­jaan kym­me­nen vuo­den ta­kai­nen lat­ti­a­re­mont­ti teh­tiin oh­jei­den mu­kaan, mut­ta tie­to on täs­sä vä­lis­sä li­sään­ty­nyt, ja ny­ky­mit­ta­puul­la edel­li­nen re­mont­ti epä­on­nis­tui.

Eu­ras­sa si­säil­ma­on­gel­mis­ta on kär­sit­ty myös muun mu­as­sa Pa­ne­li­an päi­vä­hoi­dos­sa ja kun­nan­vi­ras­tos­sa. Ho­mei­si­na on pu­ret­tu pois Kä­rä­jä­mä­en päi­vä­ko­ti ja ke­hi­tys­vam­mais­ten toi­min­ta­kes­kus.

Ris­ke­jä si­säl­tä­vä si­säil­ma on va­ka­va asia, ei­kä mi­kään ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne saa ol­la syy ly­kä­tä kor­jauk­sia tai sääs­tää kus­tan­nuk­sis­sa. Toi­vot­ta­vas­ti Kaut­tu­an kou­lun ar­jel­le koh­tuu­ton re­mont­ti­kier­re vii­mein saa­daan poik­ki.