11.2.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Arki korostuu poikkeusoloissa

Lumi ja pakkanen vaikuttavat monen mielialaan positiivisesti, sillä ne ovat tuoneet ympäristöön kauneutta ja valoisuutta.

Lumi ja pakkanen vaikuttavat monen mielialaan positiivisesti, sillä ne ovat tuoneet ympäristöön kauneutta ja valoisuutta.

Liisa Nykänen

image

Kun kaikki irtiotot arjesta eivät ole mahdollisia, hyvinvoinnin perustana muutenkin olevat arkiset asiat ovat entistä tärkeämpiä.

Hy­vin­voin­ti, stres­sin­hal­lin­ta tai elä­män­muu­tos – kaik­ki läh­te­vät pie­nis­tä asi­ois­ta ar­jes­sa ja ajat­te­lus­sa. Tämä vies­ti tois­tuu tä­män leh­den mu­ka­na jul­kais­tu­jen hy­vään oloon liit­ty­vien tee­ma­si­vu­jen ju­tuis­sa.

Mo­nel­le va­paa-ajan mat­kus­ta­mi­nen on hen­ki­rei­kä, jon­ka odo­tus toi­mii mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jä­nä jak­saa esi­mer­kik­si työs­sä. Sa­man­lai­si­na ly­hyi­nä mut­ta te­hok­kai­na ir­ti­ot­toi­na toi­mi­vat toi­sil­le juh­lat tai kon­ser­tit. Kai­ken tä­män ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pit­käl­ti es­tä­vät, ja ra­joit­ta­vat vie­lä har­ras­tus­toi­min­taa­kin.

Var­moik­si kei­noik­si tu­kea jak­sa­mis­ta jää­vät ne pie­net ar­ki­set asi­at ja va­lin­nat, jot­ka ovat muu­ten­kin hy­vin­voin­nin pe­rus­ta­na: et­tä syö ja nuk­kuu laa­duk­kaas­ti ja riit­tä­väs­ti, et­tä työ­a­sen­not ovat kun­nol­li­set ko­ti­kont­to­ris­sa­kin, et­tä ul­koi­lee ja liik­kuu, et­tä pi­tää yh­teyt­tä ys­tä­viin ja lä­hei­siin edes etä­nä ja et­tä te­kee va­paa-ajal­laan asi­oi­ta, jot­ka it­sel­le te­ke­vät hy­vää, esi­mer­kik­si. Nämä pie­net asi­at ovat ihm­sien omas­sa pää­tän­tä­val­las­sa, vaik­ka ko­ro­nal­ta suo­jau­tu­mi­sek­si sää­de­tyt ra­joi­tuk­set muu­ten han­ka­loit­ta­vat elä­mää.

Etu­lyön­ti­a­se­mas­sa ovat he, joi­den hen­ki­rei­kä­har­ras­tuk­se­na muu­ten­kin ovat yk­si­näi­set la­jit ku­ten lu­ke­mi­nen tai luon­nos­sa kul­ke­mi­nen. Näi­tä kum­paa­kin myös olo­suh­teet tu­ke­vat: ul­koi­lua pit­käs­tä ai­kaa saa­pu­nut kun­non tal­vi ja lu­ke­mis­ta se pää­tös, et­tä kir­jas­to­jen lai­naus­toi­min­ta on yk­si vii­me­si­jai­sim­mis­ta käyt­töö­no­tet­ta­vis­ta ra­joi­tus­toi­mis­ta.

Ih­mi­nen on mu­kau­tu­vai­nen olen­to, ja suu­rin osa ai­kui­sis­ta ve­ny­vät poik­keu­so­lot kes­tä­nee. Las­ten ti­lan­ne on haas­ta­vam­pi, sil­lä har­ras­tus­ten ja kon­tak­tien puut­tu­mi­nen vai­kut­taa eri ta­voin eri ke­hi­tys­vai­heis­sa. Sik­si on tär­ke­ää, et­tä kou­lut ja las­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det py­sy­vät au­ki niin pit­kään kuin mah­dol­lis­ta.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram