9.7.2020 6.50
Pääkirjoitukset
 
Katariina Mäkilä

Brändi edellä mediamaailmaan

Suomessa liikkuvuus eri aluetyyppien välillä on kasvanut. Kaksi viidestä kokee olevansa sekä maalainen että kaupunkilainen. Vaikka korona-aika on lisännyt muuttointoa vain vähän, peräti 70 prosenttia suomalaisista voisi kuvitella muuttavansa maalle.

Suomessa liikkuvuus eri aluetyyppien välillä on kasvanut. Kaksi viidestä kokee olevansa sekä maalainen että kaupunkilainen. Vaikka korona-aika on lisännyt muuttointoa vain vähän, peräti 70 prosenttia suomalaisista voisi kuvitella muuttavansa maalle.

Katariina Mäkilä

image

Kuiva kunta­mark­ki­nointi kelpaa enää saunan sytykkeeksi. Pöytyän elinvoima-avaus ei syö muilta vaan tähtää tuttuun maaliin: töitä, taloja ja tulijoita.

Skep­tik­ko­ja maa­lais­kun­tien mark­ki­noin­ti­hu­mu epäi­lyt­tää, ei­kä kyse ole ai­na ar­vos­te­li­jan so­ke­as­ta pis­tees­tä. Jos kam­pan­ja­gu­ru­jen slan­giin pei­tel­ty bud­jet­ti­pom­mi ja kun­ta­päät­tä­jien in­nok­kuus tun­tu­vat vies­til­tä toi­ses­ta to­del­li­suu­des­ta, syy voi ol­la myös si­säl­lös­sä. Kun­tab­rän­däyk­ses­sä kaik­ki kei­not ei­vät käy ja vir­heet syö­vät no­pe­as­ti sekä mää­rä­ra­hat et­tä voi­ma­va­rat yrit­tää uu­des­taan.

Toi­saal­ta ti­lai­suus me­nes­tyä tu­lee usein vai­vih­kaa, vaik­ka elin­voi­mais­ten kun­tien me­nes­tys­te­ki­jöi­tä et­si­tään ja tut­ki­taan sel­vi­tyk­ses­tä toi­seen. Ko­ko­nai­suus on kun­ta­lai­sia suu­rem­mis­sa kä­sis­sä. Ai­van ku­ten vää­rä het­ki tai tyy­li te­kee tek­ni­ses­ti puh­taas­ta sä­ve­les­tä tai­de­mu­sii­kis­sa kel­vot­to­man, myös kun­ta-alal­la voi­maan­tu­mi­nen syn­tyy ajoi­tuk­sen ja tuot­teen mys­ti­ses­tä lii­tos­ta.

Pöy­ty­än kun­nan­hal­lin­to on ke­sän ai­ka­na saa­nut ho­tei­siin­sa tar­koin var­jel­lun aar­teen. Ke­sä­ko­ti-kam­pan­ja osui op­pi­kir­ja­e­si­mer­kin tyy­li­pis­tein sekä ajoi­tuk­sen et­tä kiin­nos­ta­van si­säl­lön kul­ta­suo­neen. On­nis­tu­mi­sen ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set ja jäl­ki­pe­lit näh­dään hank­keen pää­tyt­tyä syk­syl­lä ja tu­le­vi­na vuo­si­na, mut­ta toi­voa so­pii, et­tä näin pal­jon me­lua ei syn­ty­nyt ai­van tyh­jän pääl­le. Oi­kea mo­men­tum kan­nat­taa käyt­tää – vii­meis­tä tuot­ta­vaa ve­ro­eu­roa myö­ten.

Kun­ta­lii­ton ti­las­tois­sa brän­däys ja pro­fi­loin­ti ovat ol­leet vii­me vuo­si­na nos­tees­sa. Esi­merk­ke­jä on: ja­koi­han Itä-Suo­men Toh­ma­jär­vi val­tuu­te­tuil­leen kymp­pi­ton­nin kun­ta­ke­hi­tyk­seen, Har­ja­val­ta ja Pori osal­lis­ta­vat asuk­kai­taan laa­jas­ti ja muun mu­as­sa Pun­ka­lai­dun ja Eu­ra kut­sui­vat pois­muut­ta­jia ta­kai­sin. Myös Sä­ky­län juu­ri päät­ty­nyt pien­ta­lo­tont­tien ale­myyn­ti­kam­pan­ja ja syk­syl­lä aloit­ta­nut asu­kas­mark­ki­noin­nin työ­ryh­mä luo­vat toi­veik­kuut­ta.

Maa­seu­tu­ba­ro­met­rin mu­kaan mo­ni­paik­kai­suus on ol­lut Suo­mes­sa kas­vus­sa jo en­nen ko­ro­naa ja etä­työ­mur­ros­ta. Jos tont­te­ja ja töi­tä riit­tää, lii­ken­ne toi­mii ja kun­tai­ma­go kiin­nos­taa, bi­tit ja ih­mi­set kyl­lä tu­le­vat.