30.4.2020 6.45
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Ei niin huonoa ettei jotain hyvääkin

Perinteikäs kauttualainen konepaja Kone-Tuomi on investoimassa laajennukseen.

Perinteikäs kauttualainen konepaja Kone-Tuomi on investoimassa laajennukseen.

Esa Viippola

image

Tällä viikolla on kuultu paikallisia hyviä ja huonoja talousuutisia. Yrityksissä eletään haastavia aikoja, mutta investointejakin tehdään.

Täl­lä vii­kol­la jul­kais­tiin sekä Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton suh­dan­ne­ba­ro­met­ri, Suo­men Yrit­tä­jien gal­lup et­tä Kaup­pa­ka­ma­rien ti­lan­ne­ky­se­ly. Mi­tään yl­lät­tä­vää niis­sä ei ol­lut: ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia ti­lan­ne on yri­tyk­sil­le hy­vin haas­ta­va. Se nä­kyy muun mu­as­sa lo­mau­tuk­si­na.

Rau­man Kaup­pa­ka­ma­rin alu­een yri­tys­ten vas­tauk­set ei­vät ole ihan yh­tä pes­si­mis­ti­siä kuin Sa­ta­kun­nan Kaup­pa­ka­ma­rin alu­eel­la – to­sin kaik­ki krii­sin vai­ku­tuk­set ei­vät vie­lä ole edes nä­ky­vis­sä. Suo­men Yrit­tä­jien ky­se­lyn mu­kaan kol­me nel­jäs­tä yri­tyk­ses­tä on koh­dan­nut vai­keuk­sia, mut­ta huh­ti­kuus­sa tämä osuus ei kui­ten­kaan enää ole kas­va­nut, vaan jopa hie­noi­sia merk­ke­jä pa­rem­mas­ta on ol­lut il­mas­sa. Kaik­ki­al­la odo­te­aan, et­tä ra­joi­tuk­sia alet­tai­siin vä­hi­tel­len pur­kaa.

Pai­kal­li­sia ilo­nai­hei­ta ovat muun mu­as­sa HKSca­nin Eu­ran teh­taan avaa­mi­nen käyt­töön uu­del­leen. Sii­pi­kar­jan­li­han ky­syn­tä on nous­sut, ja ko­ro­nak­rii­si on sitä vie­lä vauh­dit­ta­nut, jo­ten li­sä­vo­lyy­mia pak­kauk­seen on saa­tu en­ti­sen Eu­ran teh­taan ti­lois­ta. Toi­vot­ta­vas­ti hyvä vire mark­ki­noil­la jat­kuu, jot­ta myös työt Eu­ras­sa jat­kui­si­vat – ken­ties kas­vai­si­vat ja laa­je­ni­si­vat­kin.

Po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia on saa­tu myös Kaut­tu­al­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti Am­co­rin teh­taan ala­sa­jo on koh­ta teh­ty, mut­ta sen ym­pä­ril­lä vi­ri­ää uut­ta. Ihan Am­co­rin naa­pu­ris­sa Kone-Tuo­mi on in­ves­toi­mas­sa uu­teen ko­ne­kan­taan ja tar­vit­see sitä var­ten myös li­sää ti­laa. Uu­del­le tu­han­nen ne­li­ön hal­lil­le on jo piir­ret­ty paik­kaa ton­til­le.

Toi­sel­la puo­lel­la Am­co­ria Jujo Ther­mal val­mis­tau­tuu ot­ta­maan käyt­töön laa­je­nen­nu­so­san uut­ta pääl­lys­tys­keit­ti­ö­tä pääs­tääk­seen tes­taa­maan uut­ta ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä puu­kui­tu­poh­jais­ta pak­kaus­ma­te­ri­aa­lia. Jo ai­em­min ovat in­ves­toin­neis­taan ker­to­neet muun mu­as­sa Au­ra­maan kul­je­tus­lii­ke, mu­nan­pak­kaa­mo Kie­ku ja Bi­o­lan.