26.8.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Elämää koronan kanssa

Rokotuskattavuudesta odotetaan huomattavasti nykyistä laajempaa ennenkuin rajoituksia voidaan purkaa.

Rokotuskattavuudesta odotetaan huomattavasti nykyistä laajempaa ennenkuin rajoituksia voidaan purkaa.

Elli-Mari Ahola

image

Aluksi luultiin, että pandemia voitetaan nopeasti tiukoilla rajoituksilla. Toisin kävi. Korona-aikaa on eletty 17 kuukautta eikä loppua vieläkään näy.

En­nus­ta­mat­to­muus ja ar­vaa­mat­to­muus ovat koko ajan ol­leet lei­mal­li­sia vi­ruk­sel­le. Del­ta­va­ri­an­tis­ta ei tie­det­ty vie­lä mi­tään vain muu­ta­mia kuu­kau­sia sit­ten. Nyt otak­su­taan, et­tä seu­raa­va­kin ko­ro­na-aal­to vie­lä tu­lee, uu­sia va­ri­ant­te­ja­kin voi tul­la.

Pai­kal­lis­leh­ti on teh­nyt pai­kal­lis­ta ko­ro­na­seu­ran­taa koko ajan. En­sim­mäi­sen aal­lon poik­keu­so­lois­sa kaik­ki oli uut­ta ja uu­ti­soi­ta­vaa; etä­työt, etä­o­pe­tus, hen­ki­lö­mää­rä­ra­joi­tuk­set, mas­kien käyt­tö, tes­tauk­set, ta­pah­tu­mien ja har­ras­tus­ten pe­ru­mi­nen, nou­to­ruo­ka, tar­tun­ta­lu­vut, joi­den il­maan­tu­mi­nen tän­ne kes­ti pit­kään. Vi­rus oli pe­lot­ta­va, kun sii­tä ei vie­lä pal­jon mi­tään tie­det­ty. Ro­ko­tuk­sia ei vie­lä ol­lut­kaan.

Nyt, puo­len­tois­ta vuo­den jäl­keen, voi­si sa­noa, et­tä ko­ro­nan kans­sa on ai­na­kin jo­ten­kin so­peu­dut­tu elä­mään. Etäi­syyk­siä pi­de­tään it­ses­tään sel­väs­ti, kä­si­de­siä na­pa­taan au­to­maat­ti­ses­ti, mas­ki­kas­voi­hin on to­tut­tu, tes­tauk­set rul­laa­vat ja tu­lok­set tu­le­vat sääl­li­ses­sä ajas­sa. Al­tis­tu­mis­tie­dot­tei­siin­kin suh­tau­du­taan rau­hal­li­sem­min: al­tis­tu­mi­nen ei ole sama kuin tar­tun­ta.

Mut­ta mi­kään ei ole vie­lä ohi. Tar­tun­nat osu­vat nyt eri­tyi­ses­ti nuo­riin ja var­sin­kin ro­kot­ta­mat­to­miin. Hei­tä on myös sai­raa­la­hoi­dos­sa. Va­jaa puo­let suo­ma­lai­sis­ta on saa­nut kak­si ro­ko­tet­ta. Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan kat­ta­vuu­den pi­täi­si ol­la 80–90 pro­sent­tia en­nen­kuin voi­daan ra­joi­tuk­sia enem­mäl­ti pur­kaa.

Sel­vää lie­nee, et­tä vi­rus jää jos­sain muo­dos­sa kes­kuu­teem­me, ja tart­tuu eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­miin, jot­ka saa­vat im­mu­ni­tee­tin sit­ten eh­kä sai­ras­ta­mi­sen kaut­ta. Sel­vää on myös, et­tei "etäi­lyä" voi iän­kai­ken jat­kaa. Jos ja kun ro­ko­tus­kat­ta­vuus on riit­tä­vä, on ai­ka al­kaa pur­kaa ra­joi­tuk­sia. Asi­an­tun­ti­joi­den mie­les­tä se voi ta­pah­tua loka-mar­ras­kuus­sa – näil­lä nä­ky­min.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram