21.1.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Elinvoiman pohjana on paikal­li­si­den­ti­teetti

Viime aikoina tärkeäksi koetuista ympäristöistä ovat olleet esillä ainakin metsät ja Mansikin kalliot.

Viime aikoina tärkeäksi koetuista ympäristöistä ovat olleet esillä ainakin metsät ja Mansikin kalliot.

Elli-Mari Ahola

image

Erilaiset ympäristöt – niin rakennetut kuin luonnon ympäristöt – saattavat olla merkittäviä sen kannalta, että ihminen mieltää asuinpaikkansa omakseen.

Usein, kun pu­hu­taan kun­tien tai ky­lien pi­to­voi­mas­ta ja ve­to­voi­mas­ta, pu­hu­taan pal­ve­luis­ta. Ne toki ovat tär­keä osa ar­kea, ja jos kun­nat on­nis­tu­vat te­ke­mään hy­vän pal­ve­lun mai­neen tiet­tä­väk­si, ne saat­ta­vat hou­ku­tel­la uu­sia asuk­kai­ta eli li­sä­tä ve­to­voi­maa. Eri­tyi­ses­ti pi­to­voi­man koh­dal­la tär­keik­si nou­se­vat myös ne asi­at, jot­ka ra­ken­ta­vat kun­nan ja kun­ta­lai­sen tai ky­län ja ky­lä­läi­sen pai­kal­li­si­den­ti­tee­tin.

Kun tar­kas­tel­laan mah­dol­li­sia pa­luu­muut­ta­ja tai sel­lai­sia ih­mi­siä, joil­la on su­ku­juu­rien ja muis­to­jen kaut­ta suh­de alu­ee­seen, pi­to­voi­ma­te­ki­jät muut­tu­vat po­ten­ti­aa­li­sik­si ve­to­voi­ma­te­ki­jöik­si. Kun ih­mi­nen ko­kee asui­nym­pä­ris­tön­sä omak­seen, hän to­den­nä­köi­sem­min jat­kaa asu­mis­taan tai pa­laa sin­ne her­kem­min.

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on tär­keä yk­si­tyi­nen sie­lun­mai­se­man­sa, joka voi kiin­nit­tyä jo­hon­kin to­del­li­seen mai­se­maan tai ra­ken­nuk­seen. Jos­sain mää­rin nämä ovat ja­et­tu­ja. Kun­tien kan­nat­taa herk­kyy­del­lä kuu­los­tel­la, mis­tä oman alu­een kun­ta­lais­ten pai­kal­li­si­den­ti­teet­ti muo­dos­tuu.

Jos kun­ta­lai­sen ja kun­nan kä­si­tys pai­kal­li­si­den­ti­tee­tis­tä on ko­vin eri­lai­nen, kun­ta saat­taa tul­la ra­ken­ta­neek­si pel­lon, met­sän, ran­nan tai kal­li­on taik­ka myy­neek­si tai pur­ka­neek­si ra­ken­nuk­sen, jota il­man kun­ta­lai­nen ei tun­nis­ta enää ym­pä­ris­tö­ään omak­seen. Kun nämä pää­tök­set koh­dis­tu­vat koh­tei­siin, jot­ka sel­väs­ti ovat osa suu­ren jou­kon pai­kal­li­si­den­ti­teet­tiä, se saat­taa ol­la kun­nan elin­voi­man kan­nal­ta vaa­ran­ta­vaa.

Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten tun­tei­siin liit­ty­vät ky­sy­myk­set ei­vät jou­kok­si tun­nis­tet­tu­na­kaan ole yk­sin­ker­tai­ses­ti tut­kit­ta­vis­sa. Asuk­kai­den herk­kää kuun­te­le­mi­nen ja kes­kus­te­le­va pää­tök­sen­te­on tapa ovat kui­ten­kin avuk­si.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram