27.5.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Ennakkovilkkaus povaa hyvää

Ennakkoäänestysaikaa on näissä vaaleissa enemmän kuin ennen. Ennakkoon voi äänestää 8. kesäkuuta asti.

Ennakkoäänestysaikaa on näissä vaaleissa enemmän kuin ennen. Ennakkoon voi äänestää 8. kesäkuuta asti.

Esa Viippola

image

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi eilen vilkkaasti. Parin ensimmäisen tunnin aikana niin Eurassa kuin Säkylässä oli prosentti äänio­i­keu­te­tuista jo oikeuttaan käyttänyt.

Pit­kin ke­vät­tä on ap­ri­koi­tu, mitä vaa­lien siir­ros­ta ai­heu­tuu. Yk­si en­nus­tus oli, et­tä en­nak­ko­ää­nes­tä­mi­nen on vilk­kaam­paa, sil­lä var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä 13. ke­sä­kuu­ta mo­net ovat ke­sä­lo­mil­la. Ko­ro­na­tur­val­li­suu­den ta­ki­a­kin on en­nak­ko­ää­nes­tyk­sel­le po­vat­tu me­nes­tys­tä – sen aja­tel­laan pur­ka­van var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän jo­no­ja.

Eri­koi­set vaa­lit joka ta­pauk­ses­sa ovat me­nos­sa. Tu­tut ää­nes­tys­pai­kat on siel­lä tääl­lä siir­ret­ty "väl­jem­mil­le ve­sil­le". Vaa­li­vir­kai­li­jat vah­ti­vat tur­va­vä­le­jä ja de­sin­fi­oi­vat ky­niä. Pöy­dän ta­ka­na ol­laan plek­sin suo­jas­sa.

Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­ti­ön ke­väi­nen mit­taus ker­toi, et­tä 60 pro­sent­tia ai­koo var­mas­ti ää­nes­tää näis­sä vaa­leis­sa. On to­det­tu, et­tä etu­kä­teis­gal­lup ak­tii­vi­suu­des­ta on yleen­sä pi­tä­nyt ai­ka hy­vin paik­kan­sa. Se tar­koit­tai­si jopa sitä, et­tä uur­nil­la kä­vi­si hie­man enem­män vä­keä kuin nel­jä vuot­ta sit­ten, jol­loin ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 58,9, tääl­lä yli 62.

Nyt myös eh­dok­kai­ta on val­ta­kun­nal­li­ses­ti enem­män, jos­kin nai­sia ja nuo­ria on jou­kos­sa vä­hem­män. Kun­ta­lii­ton las­kel­man mu­kaan jo­kais­ta val­tuus­to­paik­kaa ta­voit­te­lee kes­ki­mää­rin nel­jä eh­do­kas­ta.

Mo­nel­la ta­paa nämä ovat vir­tu­aa­li­vaa­lit. Mak­ka­rag­ril­lit ei­vät ole kaup­po­jen edes­sä hou­ku­tel­leet ää­nes­tä­jiä eh­dok­kai­ta ta­paa­maan. Kam­pan­jaa on pal­jon käy­ty so­mes­sa. Ää­nes­tä­jien on eh­kä pi­tä­nyt näh­dä vä­hän enem­män vai­vaa eh­dok­kaan löy­tääk­seen. Hel­sin­gin Sa­no­mien gal­lu­pin mu­kaan yli kol­man­nes ää­nes­tä­jis­tä pi­tää va­lin­nas­sa tär­ke­ä­nä puo­lu­et­ta, run­sas vii­den­nes hen­ki­löä. Ja tut­tua ää­nes­te­tään.

Tär­ke­än ja har­kin­taa an­sait­se­van va­lin­nan edes­sä olem­me: nyt va­lit­ta­vat val­tuu­te­tut päät­tä­vät asi­ois­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat suo­raan ar­keem­me tääl­lä "ruo­hon­juu­res­sa". Käy­tä siis vaa­li­ko­net­ta, seu­raa kes­kus­te­lua ja ää­nes­tä.