16.3.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Euran lukio näyttää mallia

Eurassa karanteenitilan rakentaminen ylioppilaskirjoituksia varten onnistui.

Eurassa karanteenitilan rakentaminen ylioppilaskirjoituksia varten onnistui.

Esa Viippola

image

Yliop­pi­las­kir­joi­tusten järjestäminen karanteenissa oleville opiskelijoille ei ole Suomessa tai Satakunnassa itsestään selvää. Eura sen tekee.

Vaik­ka abi­tu­rient­tien yh­den­ver­tai­suu­den kan­nal­ta kaik­kia Sa­ta­kun­nan kun­tia suo­si­tet­tiin jär­jes­tä­mään ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­le mah­dol­li­suus osal­lis­tua yli­op­pi­las­ko­kee­seen, Eu­ra on edel­lä­kä­vi­jöi­den jou­kos­sa. Sa­ta­kun­nan suu­ret kau­pun­git Rau­ma ja Pori ovat il­moit­ta­neet, et­tei­vät jär­jes­te­lyi­hin ky­ke­ne, sa­moin Eu­ran lu­ki­on kans­sa kir­joit­ta­ja­mää­ris­sä sa­maa ko­ko­luok­kaa ole­va Sä­ky­län seu­dun lu­kio.

On ym­mär­ret­tä­vää, et­tä eri kou­luis­sa ja kun­nis­sa on yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten käy­tet­tä­vis­sä eri­lai­sia re­surs­se­ja ja ti­lo­ja. Sil­ti se, et­tä Eu­ran lu­ki­on hal­lin­nos­ta luon­neh­di­taan, et­tei ka­ran­tee­ni­kir­joi­tus­ti­lan luo­mi­nen ol­lut edes tek­ni­ses­ti ko­vin työ­läs­tä, aset­taa eri­koi­seen va­loon ne kun­nat, jot­ka jo var­hain kiel­täy­tyi­vät jär­jes­tä­mäs­tä poik­keus­kir­joi­tuk­sia.

Eu­ra­kaan ei lu­paa, et­tä kaik­ki pää­se­vät ko­kee­seen, jos ka­ran­tee­ni­lai­sia tu­lee­kin pal­jon. Eris­tys­ti­las­sa on paik­ko­ja ra­joi­te­tus­ti. Sin­ne pää­syyn­kin on eh­dit­ty luo­da sel­vä kri­tee­ris­tö, jol­la kir­joit­ta­jat va­li­taan.

Yk­sit­täi­sen nuo­ren elä­mä ei eh­kä kaa­du sii­hen, et­tä yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set siir­ty­vät puo­lel­la vuo­del­la, mut­ta iso vas­toin­käy­mi­nen se nuo­ren elä­mäs­sä on. Kir­joi­tuk­set rat­kai­se­vat pai­kan jat­ko-opin­nois­sa, ja kes­ke­ne­räi­sek­si jää­vä yli­op­pi­las­tut­kin­to evää nuo­rel­ta mah­dol­li­suu­den aloit­taa kor­ke­a­kou­lus­sa seu­raa­va­na syk­sy­nä. Nuo­ril­la on ai­kaa, mut­ta nämä asi­at ovat hei­dän elä­mäs­sään to­del­la suu­ria ja tär­kei­tä.

Jos Eu­ran lu­ki­on poik­keus­jär­jes­te­lyt yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa osoit­tau­tu­vat toi­mi­vak­si ja pe­las­ta­vat joi­den­kin tär­ke­än ko­e­päi­vän tai pari, sii­tä tu­lee lu­ki­ol­le mark­ki­noin­ti­valt­ti vuo­sik­si eteen­päin. Tämä lu­kio jous­ti, re­a­goi ket­te­räs­ti ja piti ai­dos­ti nuor­ten puo­lia vai­ke­as­sa pai­kas­sa.