23.6.2020 6.00
Pääkirjoitukset
 
Iida Rissanen-Vatja

Helle hellii – muttei kaikkia

Kiperissä Euran Pallo tarttui heti mahdollisuuteen avata sauna. Se on monelle helpotus.

Kiperissä Euran Pallo tarttui heti mahdollisuuteen avata sauna. Se on monelle helpotus.

Katariina Mäkilä / arkisto

image

Juhannusta vietettiin Pyhäjär­vi­seu­dul­lakin melkoisessa paahteessa. Se on mökkilaitureilla mukavaa, mutta kuumissa kodeissa vakava kiusa.

Koko ju­han­nus­vii­kon­lo­pun jat­ku­nut hel­le oli poh­jo­las­sa har­vi­nais­ta herk­kua – Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan joko ju­han­nu­saat­to­na tai -päi­vä­nä ran­ni­kol­la mi­ta­taan hel­le­sää­tä ker­ran vii­des­sä vuo­des­sa, ja mo­lem­piin päi­viin sat­tu­va läm­pö­aal­to on vie­lä har­vi­nai­sem­pi. Moni naut­ti­kin ju­han­nuk­se­na au­rin­gos­ta ja va­pais­ta täy­sin rin­noin. Mikä sen iha­nam­paa ke­sän­viet­toa oli­si­kaan, kuin is­tua lai­tu­rin­nok­kaan, pu­lah­taa hi­ki­kar­pa­loi­ta pa­koon jär­vi­ve­teen ja vil­voi­tel­la il­lal­la se­läl­tä pu­hal­ta­vas­sa tuu­len­vi­rees­sä?

Ei var­maan mi­kään. Tu­ka­lik­si hel­le­lu­ke­mat muut­tu­vat­kin vas­ta, kun omaa mök­kiä ei ole tai tut­ta­vien mök­ki ei kut­su. Eri­tyi­sen ikä­vää, jopa vaa­ral­lis­ta, hel­le on usein ker­ros­ta­lois­sa asu­val­le van­hem­mal­le vä­el­le, joi­den eläk­keil­lä ei ka­ton­ra­joi­hin asen­ne­ta il­ma­läm­pö­pump­pu­ja­kaan oloa hel­pot­ta­maan.

Mo­net jul­ki­set ja lä­hel­lä ko­tia si­jait­se­vat ran­ta­sau­nat ovat pai­kal­li­nen yl­pey­de­nai­he ja pal­ve­le­vat myös hei­tä, joil­la omia mök­ke­jä ja vil­voit­te­lu­paik­ko­ja ei ole. Sä­ky­läs­sä ja La­pis­sa yrit­tä­jien yl­lä­pi­tä­mät kiu­kaat läm­pe­si­vät­kin myös ju­han­nuk­se­na, mut­ta Eu­ras­sa kun­nan ran­ta­sau­nat py­syi­vät – toki pe­rus­tel­lus­ti – ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si vie­lä kiin­ni. Mo­nel­le Eu­ran kun­nas­sa ei­len teh­ty lin­jaus lu­vas­ta ava­ta ran­ta­sau­nat on kui­ten­kin ää­rim­mäi­sen hel­pot­ta­va ja ter­ve­tul­lut. Sau­noil­la on pait­si fyy­si­ses­ti myös so­si­aa­li­ses­ti vir­kis­tä­vä vai­ku­tus: nii­den lau­teil­la ta­va­taan tut­tu­ja ja tun­te­mat­to­mia ja vaih­de­taan kuu­lu­mi­sia. Ylei­set sau­nat tuo­vat myös tur­vaa. On eri asia uis­ken­nel­la po­ru­kal­la kuin läh­teä yk­sik­seen ylei­sel­le ui­ma­ran­nal­le. Li­säk­si syy­hy- ja si­ni­le­vä­ris­kin vuok­si suih­ku­mah­dol­li­suus nou­see ar­voon­sa.

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set oh­jaa­vat kui­ten­kin yhä läm­mit­tä­jien toi­min­taa, ja tois­tai­sek­si vas­ta Ki­pe­riä läm­mit­tä­vä Eu­ran Pal­lo il­moit­ti avaa­van­sa oven­sa. Har­ras toi­ve on, et­tä yh­dis­tys­ten va­paa­eh­tois­voi­min pyö­rit­tä­mät lo­put­kin Eu­ran kun­nan ran­ta­sau­nat pys­tyi­si­vät vie­lä tänä ke­sä­nä kiu­kaan­sa läm­mit­tä­mään.