27.4.2021 6.00
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Hyvä tie voi tuoda seudulle tulijoita

Seudun parhaat pyörätiet voisivat olla kunnalle merkittävä vetovoimatekijä.

Seudun parhaat pyörätiet voisivat olla kunnalle merkittävä vetovoimatekijä.

Esa Viippola

image

Noin viidennes Satakunnan valtion teiden paikkauksista osui Euraan ja Säkylään. Autoilijan kyllä kelpaa, mutta Pyhäjärviseudun pyöräteitä ei ole mukana yhtään.

Sa­ta­kun­nas­sa­kin on tänä ke­sä­nä pa­lat­tu 2010-lu­vun nor­maa­liin ely-kes­kuk­sen tie­u­ra­kois­sa. Mää­rä­ra­haa on vä­hem­män ja bi­tu­min hin­ta on nous­sut, ja tä­män seu­rauk­se­na ko­ko­nais­ki­lo­met­rit jää­vät 135:een. Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta lis­tal­la on 28 pääl­lys­tet­tä­vää ki­lo­met­riä, eli tääl­lä pyyh­kii ver­rat­tain hy­vin.

Val­tio hoi­taa myös hoi­ta­mien­sa au­to­tei­den vie­rei­set ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­lät. Seu­dul­tam­me sel­lai­sia löy­tyy esi­mer­kik­si Eu­ran­tiel­tä, Kaut­tu­an Tu­run­tiel­tä ja Ran­ta­tiel­tä Py­hä­jär­ven mai­se­mis­ta. Pait­si et­tä ra­han­puut­teen ta­kia ei hoi­da. Koko Sa­ta­kun­nas­sa pyö­rä­tei­tä pääl­lys­te­tään noin 10 ki­lo­met­riä, Py­hä­jär­vi­seu­dul­la ei yh­tään.

Ely kes­kit­tyy au­toi­lun val­ta­väy­lien kun­nos­sa­pi­toon. Ta­lou­den nä­kö­kul­mas­ta näin on hyvä, mut­ta ym­pä­ris­tö­a­jat­te­lun kan­til­ta pyö­rä­tei­tä voi­si pe­rus­tel­lus­ti nos­taa esiin. Ran­ta­tie on pyö­räi­li­jän sil­min ai­van taa­tus­ti val­ta­väy­lä Kaut­tu­an ja Sä­ky­län vä­lil­lä.

Rat­kai­suk­si eh­do­te­taan tien kaa­voit­ta­mis­ta kun­nan ka­tu­verk­koon. Sil­lä kun­nos­sa­pi­to­pää­tös teh­täi­siin lä­him­mäs­sä kun­nan­ta­los­sa. Nä­kö­kul­ma oli­si pai­kal­li­nen, mut­ta kor­jaus­ra­ha ei il­mes­ty tyh­jäs­tä pel­käl­lä kaa­va­pää­tök­sel­lä. Ym­mär­ret­tä­väs­ti kun­tien mie­les­tä val­ti­on kuu­luu hoi­taa omat vel­voit­teen­sa.

Kun­nan ei kui­ten­kaan kan­na­ta heit­täy­tyä pas­sii­vi­sek­si – ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­den li­sään­ty­es­sä vih­re­ät ar­vot ko­ros­tu­vat. Pyö­rä­teil­tä voi löy­tyä pal­jon pu­hut­tua ve­to­voi­maa­kin. Py­hä­jär­ven ja Köy­li­ön­jär­ven ym­pä­ri­pyö­räi­lyt tun­ne­taan laa­jal­ti jo nyt, sai­si­ko tuo­tet­ta ke­hit­tä­mäl­lä jopa uu­sia asuk­kai­ta?

Val­ti­on kor­jaus­pää­tök­siä odot­ta­es­sa eh­tii löy­tää uu­si­a­kin avauk­sia. Esi­mer­kik­si Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä kup­lii pin­nan al­la kun­tien yh­tei­nen han­ke kä­ve­ly-, pyö­räi­ly- ja ret­kei­ly­reit­tien ke­hit­tä­mi­ses­tä. To­teu­tu­es­saan se on seu­dul­le vih­reä sul­ka hat­tuun.