8.10.2020 6.30
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Hyvää mieltä kierrättämällä

Hallavaaran jätekeskukseen on tuotu noin neljässä kuukaudessa 5 000 kiloa kotien poistotekstiilejä.

Hallavaaran jätekeskukseen on tuotu noin neljässä kuukaudessa 5 000 kiloa kotien poistotekstiilejä.

Liisa Nykänen

image

Kierrättäminen on askelten ottamista kohti kestävämpää elämäntapaa ja samalla luonnon ja oman kukkaron säästämistä.

Ai­na jär­ke­viä neu­vo­ja an­ta­va Mart­ta-jär­jes­tö opas­taa pie­nen­tä­mään jä­te­mää­rää EU:n aset­ta­man jä­te­hie­rar­ki­an mu­kaan vä­hen­tä­mäl­lä, uu­del­leen­käyt­tä­mäl­lä, kier­rät­tä­mäl­lä ja hyö­ty­käyt­tä­mäl­lä.

Tuos­sa on­nis­tu­mi­nen nä­kyy par­hai­ten ko­din ros­ka­säi­li­ön hi­taa­na täyt­ty­mi­se­nä. Kun ko­ti­ta­lou­den jät­teis­tä ero­tel­laan lasi, me­tal­li, muo­vit, pa­lau­tus­pul­lot, kar­ton­ki, leh­det ja muut pa­pe­rit, bi­o­jä­te, elekt­ro­niik­ka­ro­mu ja vaa­ral­li­set jät­teet, ei se­ka­jä­tet­tä pal­jon ker­ry. Mo­net it­sel­le tar­peet­to­mik­si tul­leet tuot­teet, pak­kauk­set ja esi­neet pää­ty­vät kier­rä­tyk­sen kaut­ta uu­si­o­käyt­töön.

Al­ku­ke­säs­tä läh­tien Loi­mi-Hä­meen Jä­te­huol­to Oy on ol­lut mu­ka­na pi­lot­ti­hank­kees­sa, jos­sa py­ri­tään saa­maan kier­rä­tyk­seen myös ko­ti­ta­louk­sien pois­to­teks­tii­lit. Hal­la­vaa­ran jä­te­kes­kuk­ses­sa­kin ote­taan mak­sut­ta vas­taan tar­peet­to­mak­si tul­lei­ta vaat­tei­ta ja ko­din teks­tii­lei­tä ku­ten ver­ho­ja, pyyh­kei­tä ja pöy­tä­lii­no­ja. Rik­ki­näi­set­kin teks­tii­lit kel­paa­vat, mut­ta ei­vät li­kai­set tai ho­mei­set.

On las­ket­tu, et­tä jo­kai­sel­ta suo­ma­lai­sel­ta ker­tyy vuo­des­sa noin 13 ki­loa pois­to­teks­tii­le­jä. Luku tun­tuu suu­rel­ta, mut­ta ih­mis­ten ku­lu­tus­tot­tu­muk­set ovat eri­lai­sia, ja jot­kut kas­vat­ta­vat tuo­ta ki­lo­mää­rää pal­jon enem­män kuin toi­set. Hal­la­vaa­ran jä­te­kes­kuk­seen pois­to­teks­tii­le­jä on ker­ty­nyt rei­lus­sa nel­jäs­sä kuu­kau­des­sa noin 5 000 ki­loa. Jat­ko­ja­los­tet­ta­vaa teks­tii­li­ma­te­ri­aa­lia ker­tyy koko maas­ta niin suu­ri mää­rä, et­tä sen saa­mi­nen uu­si­o­käyt­töön on tär­ke­ää.

Mo­ni­puo­li­ses­ta kier­rä­tyk­ses­tä kan­nat­taa teh­dä it­sel­leen elä­män­ta­pa, joka tuot­taa hy­vää miel­tä. Jo­kai­nen kier­toon läh­te­vä ta­va­ra, tuo­te tai vaa­te on pie­ni hyvä teko luon­nol­le ja toi­sil­le ih­mi­sil­le. Sii­hen täh­dä­tään myös par­hail­laan vie­tet­tä­väl­lä ener­gi­an­sääs­tö­vii­kol­la, jol­la mei­tä muis­tu­te­taan, et­tä ener­gi­aa sääs­tä­mäl­lä kar­sim­me ku­lu­ja ja au­tam­me hil­lit­se­mään il­mas­ton­muu­tos­ta. Tur­haan pääl­lä ole­vien säh­kö­lait­tei­den sam­mut­ta­mi­nen­kin pis­tää hy­vän kier­tä­mään.