14.5.2020 6.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Ikimuistoinen kevät monestakin syystä

Tänä keväänä entistä useampi pääsee yliopistoon todistuksella, ei enää pääsykokeella.

Tänä keväänä entistä useampi pääsee yliopistoon todistuksella, ei enää pääsykokeella.

Mirja Linnemäki

image

Kolunsa päättäville nuorille keväiset valmis­tu­jais­juhlat ovat perinteisesti ikimuistoiset. Ikimuistoinen tulee heille tästäkin keväästä.

Poik­keu­so­lot ovat vai­kut­ta­neet pait­si juh­la­jär­jes­te­lyi­hin myös opis­ke­luun, yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ja pää­sy­ko­kei­siin.

Ke­vään abit jou­tui­vat yl­lät­tä­en te­ke­mään tut­kin­ton­sa no­peu­te­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa eli yo-ko­kei­ta saat­toi ol­la pe­räk­käi­si­nä päi­vi­nä. Tar­koi­tus oli hyvä: saa­da ko­keet teh­tyä en­nen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an pa­he­ne­mis­ta.

Ran­kan ru­pe­a­man jäl­keen val­mis­tu­neet an­sait­se­vat kun­non juh­lat, mut­ta olo­suh­tei­den pa­kos­ta esi­mer­kik­si lak­ki­ai­set on nyt pää­o­sin siir­ret­ty elo­kuun lop­puun – se ei tie­ten­kään him­men­nä juh­lan ar­voa. Toki pää­tök­ses­sä on lop­pu­ka­neet­ti: Jos ko­ro­na­ti­lan­ne sal­lii. To­dis­tuk­set tu­le­vat pos­tit­se tai nou­de­taan kou­lul­ta. Jois­sain kou­luis­sa jär­jes­te­tään pie­nem­piä juh­lal­li­suuk­sia, jot­ka vi­de­oi­daan. Joku pie­ni kou­lu saat­taa jär­jes­tää pie­net juh­lat.

Poik­keuk­set jat­ku­vat myös pää­sy­ko­keis­sa. Yli­o­pis­tot ovat il­moit­ta­neet, et­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si to­dis­tus­va­lin­nan osuus kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti. Jol­lain alal­la saa­te­taan tänä ke­vää­nä va­li­ta jopa 90 pro­sent­tia uu­sis­ta opis­ke­li­jois­ta to­dis­tus­ten pe­rus­teel­la. Pää­tös tuli niin myö­hään, et­tä moni oli jo eh­ti­nyt pa­nos­taa pää­sy­ko­kei­siin.

Oi­keu­tet­tua ar­vos­te­lu­a­kin on kuu­lu­nut: Jos al­le 500 hen­gen ti­lai­suuk­sia saa ol­la ja kou­lut ava­ta, oli­si­vat­ko pää­sy­ko­keet ol­leet jär­jes­tet­tä­vis­sä?

Ve­ny­mis­tä ja epä­var­muu­den sie­tä­mis­tä vaa­di­taan siis nuo­ril­ta edel­leen, ei­kä hei­tä yh­tään loh­du­ta se, et­tä koh­ta­lo­to­ve­rei­ta on pal­jon ja et­tä ky­sees­sä on his­to­ri­an­kir­joi­hin jää­vä ke­vät.

Mitä heil­le sa­noi­si?

Asi­oil­la on ta­pa­na jär­jes­tyä. Täs­sä voi käy­dä myös hy­vin. Tu­le­vai­suu­teen ei ole kii­re. Ovia avau­tuu, ja yleen­sä jo­kai­nen löy­tää paik­kan­sa, en­nen pit­kää.