8.12.2020 5.30
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Itsenäisyyttä uudella tavalla

Euran itsenäisyysjuhlavideolla kuultiin muun muassa Santeri Päivisen laulua.

Euran itsenäisyysjuhlavideolla kuultiin muun muassa Santeri Päivisen laulua.

Liisa Nykänen

image

Sunnuntainen itsenäi­syys­päivän vietto osoitti valta­kun­nal­li­sesti ja paikallisesti, että vahvasti perinteistäkin asiaa voidaan muuttaa onnistuneesti.

It­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­taa oli suun­ni­tel­tu jo en­nen ko­ro­na­ra­joi­tus­ten tiu­ken­nuk­sia kun­nis­sa, seu­ra­kun­nis­sa, Puo­lus­tus­voi­mis­sa ja val­ta­kun­nan ta­sol­la. Oli eh­dit­ty kaa­vail­la ko­ro­na-ai­kaan uu­den­lais­ta juh­lin­taa, mut­ta vie­lä vii­me met­reil­lä moni asia muut­tui. Esi­mer­kik­si seu­ra­kun­tien kirk­ko­mail­le suun­ni­tel­tu­ja ti­lai­suuk­sia jou­dut­tiin su­pis­ta­maan, ja pu­hei­ta ylei­sön edes­sä pe­rut­tiin. Kun­ni­a­käyn­nit san­ka­ri­hau­doil­la sen­tään to­teu­tui­vat.

Eu­ran kun­nas­sa oli teh­ty jo hy­vis­sä ajoin pää­tös vie­dä it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­ta net­tiin, ja ku­va­ta mo­ni­puo­li­nen juh­la­vi­deo, jon­ka voi kat­soa kun­nan verk­ko­si­vu­jen kaut­ta ha­lu­a­maan­sa ai­kaan. Ko­ti­soh­val­laan is­tu­nut kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti juon­si vi­de­on ja ju­tut­ti kah­vi­vie­raak­seen kut­su­maan­sa pai­kal­lis­ta kan­sa­ne­dus­ta­jaa Ee­va Kal­lia.

Vi­de­oon oli on­nis­tut­tu ko­ko­a­maan kaik­ki hy­vän it­se­näi­syys­päi­vän ai­nek­set; edus­kun­nas­sa eu­ra­lai­sil­le pu­hu­nut Ee­va Kal­li ko­ros­ti ve­te­raa­nien työn mer­ki­tys­tä maam­me it­se­näi­syy­del­le, mu­siik­kie­si­tyk­sis­sä kuul­tiin suo­ma­lai­sia pu­hut­te­le­via kap­pa­lei­ta, lap­set ja nuo­ret esiin­tyi­vät, kuul­tiin kun­ta­lais­ten aja­tuk­sia, ja van­ho­jen va­lo­ku­vien kaut­ta aja­tuk­set siir­ret­tiin vuo­si­kym­men­ten taa Eu­ran his­to­ri­aan. Ylei­sö pys­tyi ole­maan tii­viis­ti mu­ka­na kai­kes­sa, mel­kein mais­ta­maan eu­ran­rin­ki­löi­den maun­kin.

Myös il­lal­la te­le­vi­si­on vä­li­tyk­sel­lä näh­dyt eri­lai­set lin­nan juh­lat tar­jo­si­vat mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen suo­ma­lai­suu­teen. Tus­kin­pa moni jäi kai­paa­maan pre­si­dent­ti­pa­rin pit­kää kät­te­ly­se­re­mo­ni­aa ja lin­nan pu­ku­lois­toa. It­se asi­as­sa tä­hän val­ta­kun­nan lä­he­tyk­seen­kin oli koot­tu tu­tut ele­men­tit pre­si­den­tin­lin­nan juh­lis­ta, mie­len­kiin­tois­ten ih­mis­ten haas­tat­te­lu­ja ja sy­käh­dyt­tä­viä mu­siik­kie­si­tyk­siä. It­se­näi­syyt­tä voi kun­ni­oit­taa ja ku­va­ta mo­nin ta­voin.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram