30.12.2020 6.15
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Järki mukaan ilotulitukseen

Yleisiä ilotulitusjuhlia ei vuoden vaihtuessa juurikaan järjestetä.

Yleisiä ilotulitusjuhlia ei vuoden vaihtuessa juurikaan järjestetä.

Liisa Nykänen

image

Vuosi vaihtuu kohta, ja toivottavasti parempaan kuin tämä nyt päättymässä oleva, mutta miten se näkyy vuodenvaihteen juhlinnassa?

Meil­lä on mo­nia tiu­kas­sa is­tu­via pe­rin­tei­tä, jois­ta use­at liit­ty­vät juh­la­päi­viin. Jou­lu elet­tiin juu­ri mo­nes­sa per­hees­sä nor­maa­lia ma­ta­lam­mal­la pro­fii­lil­la, pie­nem­mis­sä pii­reis­sä ja ko­toil­len. Yh­tei­nen halu oli es­tää ko­ro­na­pan­de­mi­an vil­li le­vi­ä­mi­nen, ja näyt­täi­si sil­tä, et­tä sii­nä on­nis­tut­tiin­kin ai­ka hy­vin. Jos niin pe­rin­teis­tä juh­laa kuin suo­ma­lais­ta jou­lua ol­tiin val­miit hiu­kan muut­ta­maan, us­koi­si vuo­den­vaih­teen juh­lin­nan­kin "hil­li­tym­män ver­si­on" on­nis­tu­van.

Sa­ta­kun­nas­sa on alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä kiel­let­ty yli 20 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suu­det. Tämä han­ka­loit­taa jul­kis­ten ilo­tu­li­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä niin, et­tä niis­tä on luo­vut­tu lä­hes ko­ko­naan. Ra­ket­tien kat­so­jien mää­rää oli­si vai­kea ra­joit­taa, ei­kä tur­va­vä­lien pi­to­kaan pi­me­äs­sä il­las­sa help­poa oli­si.

Näh­tä­väk­si jää, mil­lai­sia vuo­den­vaih­teen juh­lia ih­mi­set ko­deis­saan pi­tä­vät. Ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­ta ai­na­kin on tul­lut sel­vä vies­ti: Jos sy­ty­tät­te ilo­tu­lit­tei­ta, ol­kaa va­ro­vai­sia ja käyt­tä­kää suo­ja­la­se­ja. Meil­lä on ol­lut vii­me ai­koi­na muu­ten­kin tar­peek­si työ­tä.

Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­ton ky­se­lyn mu­kaan 13 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta ai­koo am­pua ilo­tu­lit­tei­ta vuo­den­vaih­tees­sa. Heis­tä 89 pro­sent­tia ker­too käyt­tä­vän­sä suo­ja­la­se­ja ja 67 pro­sent­tia lu­ke­van­sa käyt­tö­oh­jeet. Oli­si pa­rem­pi, et­tä nuo mo­lem­mat pro­sent­ti­lu­vut oli­si­vat sata, var­sin­kin, kun suo­ja­la­sien käyt­tö ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­ta­es­sa on ol­lut pa­kol­lis­ta jo yli kym­me­nen vuot­ta. Pi­tää myös muis­taa, et­tä ilo­tu­lit­tei­den käyt­tö on kiel­let­ty al­le 18-vuo­ti­ail­ta.

Ilo­tu­lit­tei­den suo­sio on sel­väs­ti las­kus­sa, mis­tä var­sin­kin eläin­ten omis­ta­jat ovat tyy­ty­väi­siä. Pauk­ku­a­roil­le koi­ril­le ja nii­den omis­ta­jil­le uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tu­sai­ka kel­lo 18–02 on tien­nyt kau­hun het­kiä.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram