6.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Jätevesiurakka pahasti kesken

image

Jos jätevesiasetus olisi onnistunut, olisi haja-asutusalueen kiinteistöillä jo viime viikolla olleet jäteve­si­jär­jes­telmät kunnossa. Toisin on käynyt.

Vuon­na 2017 sää­de­tyn haja-asu­tu­sa­lu­een jä­te­ve­si­a­se­tuk­sen vii­mei­nen­kin siir­ty­mä­ai­ka um­peu­tui vii­me tors­tai­na. Poh­ja­ve­si­a­lu­eel­la tai al­le 100 met­rin pääs­sä ve­sis­tös­tä si­jait­se­vil­la en­nen vuot­ta 2004 ra­ken­ne­tuil­la kiin­teis­töil­lä oli­si sil­loin pi­tä­nyt ol­la lain­mu­kai­nen jä­te­ve­si­jär­jes­tel­mä toi­min­nas­sa tai li­sä­ai­ka sen te­ke­mi­sek­si ha­et­tu­na.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti re­mont­te­ja saat­taa kui­ten­kin ol­la te­ke­mät­tä vie­lä noin 100 000 kiin­teis­töl­lä, myös täl­lä seu­dul­la.

Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien vit­kut­te­luun on ai­na­kin osa­syy­nä lain pouk­koi­le­va val­mis­te­lu. En­sim­mäi­nen ase­tus an­net­tiin jo vuon­na 2003 ja sen jäl­keen sitä on muu­tel­tu mo­neen ker­taan. An­ka­rak­si moi­tit­tua la­kia lie­ven­net­tiin ja siir­ty­mä­ai­ko­ja tuli toi­sen­sa jäl­keen. Jot­kut kuu­li­ai­sim­mat te­ki­vät jä­te­ve­si­re­mon­tin jo lain al­ku­vai­heis­sa to­de­tak­seen, et­tei ihan niin kal­lis­ta in­ves­toin­tia oli­si eh­kä tar­vit­tu­kaan. Osa jäi odot­ta­maan seu­raa­vaa vei­vaus­ta. "Pas­ka­lais­ta" tuli kan­san suus­sa pas­ka laki.

Vuo­sien var­rel­la on kui­ten­kin ym­mär­rys­kin kas­va­nut; yh­tä miel­tä ol­laan ve­sien­suo­je­lus­ta. Pi­tää tur­va­ta laa­du­kas poh­ja­ve­si ja ui­ma­ve­si. Oman mök­ki­ran­nan ar­voa ei tie­ten tah­to­en ha­lu­ta vaa­ran­taa.

Nyt ol­laan sii­nä ti­lan­tees­sa, et­tä lain nou­dat­ta­mi­sen val­von­ta on siir­ty­nyt kun­nil­le, joil­la on ai­ka ra­jal­li­set kei­not käy­tös­sään. Täl­lä seu­dul­la ym­pä­ris­tö­val­von­ta on lä­het­tä­nyt yli 2 000 kir­jet­tä yli 1 300 kiin­teis­tö­no­mis­ta­jal­le. Toi­men­pi­deil­moi­tuk­sia on kui­ten­kin vas­taa­no­tet­tu vain ne­li­sen­kym­men­tä Eu­ras­ta ja Sä­ky­läs­tä tänä vuon­na. Tar­kas­tus­käyn­te­jä kii­in­teis­töil­le, joil­la jä­te­ve­si­jär­jes­tel­mä vaa­ti­si uu­si­mis­ta, py­sy­ty­tään te­ke­mään vain sa­tun­nai­ses­ti.

La­kia ei tois­tai­sek­si voi sa­noa on­nis­tu­neek­si. Ja on ikä­vää, jos val­von­ta jää naa­pu­ri-il­mi­an­to­jen va­raan.